Odbor azylové a migrační politiky  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Informace k odměňování a nárokům členů okrskových volebních komisí a zvláštních okrskových volebních komisí při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

I. Zvláštní odměna za výkon funkce
Na základě ustanovení § 82 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o volbách do Parlamentu“), má člen okrskové volební komise a zvláštní okrskové volební komise nárok na zvláštní odměnu za výkon funkce.
   
Konkrétní výše této odměny je upravena v § 12 vyhlášky č. 233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb. a zákona č. 204/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vyhláška č. 233/2000 Sb.“), a to tak, že členovi okrskové volební komise a zvláštní okrskové volební komise přísluší za výkon funkce při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky odměna ve výši 1 300 Kč, zapisovateli okrskové volební komise a zapisovateli zvláštní okrskové volební komise odměna ve výši 1 500 Kč a předsedovi okrskové volební komise a předsedovi zvláštní okrskové volební komise odměna ve výši 1 600 Kč.
   
V případě, že se člen okrskové volební komise / zvláštní okrskové volební komise nebo její zapisovatel či předseda všech jednání nezúčastňuje, obecní úřad / zastupitelský úřad celkovou výši odměny poměrně krátí, a to podle evidence o jejich účasti na jednáních okrskové volební komise / zvláštní okrskové volební komise.
  
Zvláštní odměnu pro členy okrskové volební komise / zvláštní okrskové volební komise vyplatí do 30 dnů po ukončení činnosti okrskové volební komise / zvláštní okrskové volební komise obecní úřad / zastupitelský úřad, u kterého je zvláštní okrsková volební komise zřízena, v měně příslušného státu, a to podle kurzu vyhlašovaného Českou národní bankou ke dni voleb.
  
II. Zdaňování a odvod pojistného na veřejné zdravotní pojištění z odměny člena okrskové volební komise a zvláštní okrskové volební komise
Pro zdaňování i odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění z odměn členů okrskových volebních komisí a zvláštních okrskových volebních komisí budou při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky aplikována stejná pravidla jako při volbách do Evropského parlamentu v roce 2009.
  
Znamená to, že odměna člena okrskové volební komise a zvláštní okrskové volební komise bude zdaňována podle § 6 odst. 10 písm. b) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a současně z ní bude odváděno pojistné na veřejné zdravotní pojištění dle § 5 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
V této souvislosti je třeba vycházet z toho, že výdaje obecních úřadů, zastupitelských úřadů, okrskových volebních komisí a zvláštních okrskových volebních komisí při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky jsou výdaje spojené s volbami a podle § 84 zákona o volbách do Parlamentu jsou ze státního rozpočtu v rámci účelově vyhrazených prostředků ve všeobecné pokladní správě hrazeny.
  
Okruh výdajů obecních úřadů a okrskových volebních komisí spojených s přípravou a konáním voleb, které je možné hradit z prostředků státního rozpočtu, je uveden ve směrnici Ministerstva financí č.j. 124/1354/2002, ve znění směrnic č.j. 124/123 009/2002 a č.j. 12/56 089/2007 - 124. Výdajem dle této směrnice není výdaj obcí na úhradu zdravotního pojištění z odměny člena okrskové volební komise.
  
Ministr financí rozhodl, že výdaj obcí na úhradu zdravotního pojištění z odměn členů okrskových volebních komisí bude pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky posouzen jako výdaj spojený s volbami. Tento výdaj bude možné uplatnit v rámci výdajů obcí spojených s přípravou a konáním voleb hrazených z prostředků státního rozpočtu, a to dle ustanovení čl. 1 odst. 3 písm. h) výše zmíněné směrnice jako výdaj spojený s odměnou za výkon funkce člena okrskové volební komise.
  
Obdobně se postupuje v případě výdajů zastupitelských úřadů na úhradu veřejného zdravotního pojištění z odměn členů zvláštních okrskových volebních komisí s tím, že o použití prostředků státního rozpočtu na financování výdajů spojených s volbami přísluší rozhodnout ministru zahraničních věcí.
  
III. Odvod pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti z odměny člena okrskové volební komise a zvláštní okrskové volební komise
Z odměn členů okrskových volebních komisí a zvláštních okrskových volebních komisí se pojistné na sociální zabezpečení neodvádí, protože nejsou splněny podmínky účasti na pojištění podle § 6 a 7 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.
  
IV. Nárok člena okrskové volební komise a zvláštní okrskové volební komise na pracovní volno a náhradu mzdy
Podle ustanovení § 82 věty druhé zákona o volbách do Parlamentu má člen okrskové volební komise a zvláštní okrskové volební komise, který je v pracovním poměru nebo poměru obdobném pracovnímu poměru, nárok na pracovní volno v nezbytně nutném rozsahu a na náhradu mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku od uvolňujícího zaměstnavatele.
 
Zaměstnavatel se může následně obrátit na příslušný obecní úřad a požádat o refundaci náhrady mzdy, která mu bude vyplacena, neboť se jedná o výdaj související s volbami podle čl. 1 odst. 3 písm. h) směrnice Ministerstva financí č.j. 124/1354/2002, který je možno uhradit z prostředků státního rozpočtu poskytovaných územním samosprávným celkům na úhradu volebních výdajů.
  
V. Člen okrskové volební komise a zvláštní okrskové volební komise, který není v pracovním poměru ani v poměru obdobném pracovnímu poměru
Členovi okrskové volební komise a zvláštní okrskové volební komise, který není v pracovním poměru ani v poměru obdobném pracovnímu poměru, avšak je výdělečně činný, přísluší podle § 82 zákona o volbách do Parlamentu a § 12 odst. 4 vyhlášky č. 233/2000 Sb., kromě zvláštní odměny, také paušální náhrada ušlého výdělku za dobu výkonu funkce člena okrskové volební komise a zvláštní okrskové volební komise ve výši 43 Kč za hodinu, nejvýše však 340 Kč za jeden den.
  
Člen okrskové volební komise a zvláštní okrskové volební komise, který není v pracovním poměru ani v poměru obdobném pracovnímu poměru, avšak je výdělečně činný, je osoba, která nevykonává závislou práci ve smyslu § 2 odst. 4 a 5 zákoníku práce. Závislá práce může být vykonávána výlučně v pracovněprávním vztahu podle zákoníku práce, není-li upravena zvláštními předpisy (např. zákonem č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů). Základními pracovněprávními vztahy jsou podle zákoníku práce pracovní poměr a právní vztahy založené dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr. Člen okrskové volební komise a zvláštní okrskové volební komise, který není v pracovním poměru ani v poměru obdobném pracovnímu poměru, avšak je výdělečně činný, je tedy v zásadě osoba samostatně výdělečně činná (dále jen „OSVČ“).
Obecní úřady / zastupitelské úřady nejsou povinny zjišťovat, kdo z členů okrskové volební komise / zvláštní okrskové volební komise je OSVČ. Jestliže OSVČ uplatňuje nárok na paušální náhradu ušlého výdělku za dobu výkonu funkce v okrskové volební komisi /zvláštní okrskové volební komisi, musí toto obecnímu úřadu / zastupitelskému úřadu oznámit a svůj nárok prokázat, např. živnostenským listem nebo výpisem z obchodního rejstříku. Protože ne všechny kategorie OSVČ mají živnostenský list nebo jsou zapsány v obchodním rejstříku, mohou své „podnikání“, dle našeho názoru, prokázat i jiným dokumentem, který dokazuje jejich samostatnou výdělečnou činnost (smlouva, zápis v nějakém registru apod.).
   
Prakticky neexistuje žádný zaručený způsob, jak ověřit, že OSVČ skutečně ucházel výdělek po celou dobu, kterou nárokuje. Z toho důvodu je náhrada ušlého výdělku vyhláškou č. 442/2009 Sb., kterou se mění vyhlášky Ministerstva vnitra prováděcí volební zákony, upravena paušálně.
  
Dobou výkonu funkce člena okrskové volební komise a zvláštní okrskové volební komise se rozumí zasedání okrskové volební komise a zvláštní okrskové volební komise, tj. doba, kdy okrsková volební komise a zvláštní okrsková volební komise skutečně zasedá.
 
Paušální náhrada ušlého výdělku vyplácená členům okrskových volebních komisí a zvláštních okrskových volebních komisí se pro daňové účely posoudí jako příjem osoby samostatně výdělečně činné podle § 7 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Obecní úřad / zastupitelský úřad vyplatí tuto náhradu ušlého výdělku v tzv. hrubém, neboť povinnost zdanit příjem má osoba OSVČ v rámci svého přiznání k dani z příjmů fyzických osob.
 
Vzhledem k tomu, že je paušální náhrada ušlého výdělku považována za příjem ze samostatně výdělečné činnosti, bude se z ní odvádět pojistné na zdravotní pojištění i pojistné na sociální zabezpečení. Plátcem pojistného je OSVČ a obecní úřady tudíž z paušálních náhrad ušlého výdělku vypláceným členům okrskových volebních a zvláštních okrskových volebních komisí pojistné neodvádějí.
 
Paušální náhradu ušlého výdělku pro členy okrskové volební komise a zvláštní okrskové volební komise vyplatí do 30 dnů po ukončení činnosti okrskové volební komise a zvláštní okrskové volební komise obecní úřad / zastupitelský úřad, u kterého je zvláštní okrsková volební komise zřízena, v měně příslušného státu, a to podle kursu vyhlašovaného Českou národní bankou ke dni voleb.


Odbor všeobecné správy, oddělení volební a sdružování, 26.4.2010

vytisknout  e-mailem