Odbor azylové a migrační politiky  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Shrnutí programu

Operační program Azylového, migračního a integračního fondu (OP AMIF) je základní strategický dokument pro čerpání finanční podpory z tohoto fondu pro období 2021 - 2027. Nařízení AMIF stanoví čtyři specifické cíle, do kterých lze podporu směřovat. ČR se v OP AMIF zaměřuje na implementaci tří z nich. Zkráceně se jedná o tyto oblasti:

  • Integrace;
  • Návraty;
  • Azyl;

ČR může z OP AMIF čerpat finanční prostředky až do výše 69 983 153 EUR, tj. cca 1,8 miliardy Kč (při kurzu 26 Kč/EUR).  

Úvodem je třeba zdůraznit, že tento operační program se zaměřuje výhradně na aktivity související se státními příslušníky třetích zemí, toto zaměření vychází z evropské legislativy a je nepřekročitelné.

Nejvýznamnějším specifickým cílem je v kontextu ČR specifický cíl Integrace. Většina finančních prostředků se bude soustředit zejména na aktivity cílící na úspěšnou integraci cizinců do společnosti. Pro zajištění řádné integrace budou podporována Centra na podporu integrace cizinců, která fungují na regionální úrovni a jsou významným nástrojem v ČR pro zajištění požadovaného stupně integrace cizinců do české společnosti. Mezi další podporovaná opatření patří např. kurzy českého jazyka, kurzy sociokulturní orientace či poskytování sociálního a právního poradenství. Dalším důležitým podporovaným opatřením je zajištění informovanosti cizinců o jejich právech a povinnostech a usnadnění souvisejících pobytových řízení. V rámci tohoto specifického cíle budou financovány též aktivity, které přispějí k integraci uprchlíků z Ukrajiny.

V rámci cíle Návraty se ČR soustředí na podporu integrovaného a koordinovaného přístupu k řízení navracení osob na úrovni EU a členských států. Opatření napomohou k rozvoji kapacit pro účinné, důstojné a udržitelné navracení cizinců do zemí původu, společně s omezováním faktorů motivujících k neoprávněné migraci. Mezi finančně nejvýznamnější opatření patří provoz oddělení dobrovolných návratů (OAMP), kterým bude navázáno na aktivity realizované v programovém období 2014 - 2020. Mezi další podporovaná opatření patří poskytování reintegrační podpory a v krajních případech pak realizace nucených návratů. V rámci boje proti neoprávněné migraci se OP AMIF zaměřuje na proaktivní boj proti pracovnímu vykořisťování, zejména podporou inspektorátů práce. V neposlední řadě je podporován rozvoj zařízení pro zajištění cizinců a posílení interkulturních dovedností pracovníků těchto zařízení, včetně vzniku pozice interkulturního mediátora.

Cílem AMIF v rámci specifického cíle Azyl je posílení společného evropského azylového systému, a to prostřednictvím jednotného uplatňování unijního acquis v celé EU, podpory kapacit azylových systémů členských států, či posílení spolupráce a partnerství s unijními orgány a třetími zeměmi za účelem řízení migrace. V rámci finančního období 2021 - 2027 si ČR definovala jako prioritu modernizaci infrastruktury azylových zařízení. Dalším výrazným záměrem rozvoj spolupráce s nově vzniklou Agenturou EU pro azyl (EUAA), včetně zajištění vysílání národních expertů do této organizace. Mimo investic do vytvoření struktur pro spolupráci s EUAA se plánuje rovněž posílení personálních, technických a správních kapacit soudního přezkumu žádostí o mezinárodní ochranu či v oblasti informací o zemích původu cizinců.

Očekávání příjemci: organizační složky státu, uzemní samosprávné celky, nestátní neziskové organizace, vzdělávací a výzkumné organizace, mezinárodní a mezivládní organizace.

OP AMIF byl schválen Evropskou komisí dne 4. srpna 2022

vytisknout  e-mailem