Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Generální shromáždění Mezinárodní archivní rady Abu Dabí (Spojené arabské emiráty), 30. listopad 2005 - Rezoluce

Ředitelé národních archivů a předsedové národních profesních sdružení, členové Mezinárodní archivní rady, shromáždění v Abu Dhabí při příležitosti 38. Mezinárodní archivní konference u okrouhlého stolu.
 
 
1. Všeobecná rozhodnutí
 1. Připomínajíce, že bez dobře organizovaných a přístupných archivů informační společnost riskuje, že ztratí svou paměť,
  žádají instance pověřené realizací Summitu o informační společnosti v Tunisu, aby dbaly na trvalou ochranu a přístupnost archivních souborů, jak tradičních, tak digitálních,
  připojují se k Alexandrijskému manifestu o knihovnách a informační společnosti v akci (www.ifla.org/III/wsis/AlexandriaManifesto-fr.htm), přijatému IFLA 11. listopadu 2005, a podporují jeho závěrečná doporučení.
 2. Uznávajíce přijetí návrhu generální konference UNESCO z října 2005 na vyhlášení 27. října za Mezinárodní den audiovizuálních archivů a nezbytnost globálního přístupu k archivům bez ohledu na jejich materiální nosič a jejich povahu,
  žádají UNESCO, aby neomezovalo dosah tohoto Dne pouze na audiovizuální archivy, nýbrž jej rozšířilo na všechny archivy jako základ paměti lidstva.
2. Rozhodnutí týkající se dobré správy a rozvoje
 1. Uznávajíce deklaraci OSN o úkolech Tisíciletí, které spočívají v rozvoji, vykořenění chudoby, v dobré správě a transparentnosti, angažované úsilí Světové banky a dalších tichých společníků v boji proti korupci, sociální, politické a hospodářské náklady způsobené dezorganizací dokumentů v administrativě a výhody očekávané z uplatnění dobré správy archivů, jejímž výrazem je účinnost, produktivita a obsažnost,
  žádají organizace pověřené pomocí rozvojovým zemím,
  • - aby se spojily s archivními institucemi v boji proti korupci a při prosazení dobré správy a aby podnítily vlády a pomohly jim v uskutečnění národní archivní politiky,
  • - aby začlenily do svých programů spolupráce naléhavé ustanovení o dobré správě archivů a nezbytnosti zajistit účinnou realizaci těchto programů,
  • - aby považovaly Mezinárodní archivní radu za svého přednostního partnera při koncipování a prosazování těchto programů.
  Vyzývají všechny vlády, zvláště ty v rozvojových zemích, aby uskutečnily opravdovou archivní politiku při respektování mezinárodních zvyklostí, aby přijaly zákony a realizovaly národní archivní systémy, které umožní kontrolu dokumentů po celý jejich životní cyklus, a aby poskytly institucím starajícím se o archivy prostředky, které jim dovolí to vše prosadit.
  Vyzývají vlády a mezinárodní organizace, aby začlenily správu archivů do kontroly a hodnocení svých činností a programů.
 2. Uznávajíce rychlý rozvoj elektroniky ve správních a obchodních procedurách, zvláště ve veřejné správě, které v globálním prostředí podléhají nepřetržitým technologickým změnám a vyvolávají reálné nebezpečí ztráty paměti kvůli chybějícímu uložení, správě a ochraně digitálních dokumentů,
  žádají všechny vlády, aby uznaly vedoucí roli archivních institucí v této oblasti a aby přijaly legislativní a řídící opatření, které archivním institucím dodají autoritu v tomto oboru,
  žádají všechny archivní instituce, aby aktivně hájily v organizacích, které řeší způsoby elektronické správy a obchodu v jejich zemích, uplatnění nejlepších praktik v péči o elektronické archivy.
 3. Uvědomujíce si nekontrolované rozmáhání se elektronických systémů zpracování osobních dat a rizika jejich nedovoleného předávání, která ohrožují ochranu soukromí,
  žádají vlády, které tak dosud neučinily, aby přijaly legislativní opatření zajišťující individuelní práva na ochranu soukromí.
3. Rozhodnutí týkající se sociální odpovědnosti podniků
 
Uznávajíce rizika, která vyvolávají fúze a dělení podniků, jakož i účinky globalizace obchodu, a ohrožují integritu individuální paměti a kolektivní paměti lidstva a jeho kulturní dědictví, úsilí vyvíjené OSN v rámci iniciativy o Globálním paktu, aby podniky přijaly svou sociální odpovědnost, a výhody, které podniky mohou očekávat z dobré správy archivů ve jménu účinnosti, právní jistoty, produktivity a kvality služeb,
vyzývají podniky, zvláště mnohonárodní,
 • - aby se vybavily dobrým systémem péče o informace a o své dokumenty, který posílí důvěru, již jim poskytuje společnost,
 • - aby přijaly svou odpovědnost vůči zemím a společnostem, v nichž jsou podniky usazeny, a zajistily integraci ve smlouvách o spojeních / přírůstcích a vlastních pokynech tak, aby garantovaly ochranu archivů a přístup k nim.
Žádají Mezinárodní organizaci zaměstnavatelů a světové ekonomické předáky, aby otázku archivů posuzovaly podle normy ISO 9000, vztahující se na zajištění kvality v organizacích, a při přípravě normy ISO 26000, určené k zarámování společenské odpovědnosti podniků,
zapojují se do předávání svých zkušeností podnikům a nabízejí jim své expertízy.
 
 
4. Rozhodnutí týkající se ochrany před pohromami a rekonstrukce
 
Poučeni zkušenostmi z katastrof přihodivších se během posledních let a
konstatujíce, že prevence pohrom je méně nákladná než rekonstrukce,
žádají organizace sdružené při OSN, zvláště ICCROM, a mezinárodní organizace jako jsou mezinárodní výbory Červeného kříže a Červeného půlměsíce, aby pomohly Mezinárodnímu výboru Modrého štítu pokračovat a znásobit své úsilí při prevenci pohrom a nápravě způsobených škod,
doporučují národním členům Mezinárodní archivní rady utvořit národní výbory Modrého štítu ve svých zemích za účelem ochrany kulturního dědictví v případě konfliktů nebo přírodních pohrom,
vyzývají Evropskou unii, aby uvolnila prostředky umožňující realizovat doporučení, která jsou součástí zprávy o archivnictví v rozšířené Evropské unii, přijaté 14. listopadu 2005.
 
 
5. Rozhodnutí týkající se archivnictví v Africe
 1. Znovu potvrzují důležitost Agendy pro archivnictví v Africe, jak byla definována v Deklaraci schválené v Kapském Městě během Mezinárodní archivní konference u okrouhlého stolu v roce 2003 a na Mezinárodním archivním kongresu ve Vídni v roce 2004, a
 2. vyzývají neprodleně vedoucí činitele NEPAD a Africké unie, aby naléhavě uskutečnili tuto agendu.
Rozhodnutí adresovaná Mezinárodní archivní radě
 1. Žádají vedení Mezinárodní archivní rady, které je pověřeno realizací Světového summitu o informační společnosti, aby připomínal životní nezbytnost dlouhodobého uchování informací instancím pověřeným zapojovat se do dění podle usnesení na Summitu v Tunisu.
 2. Žádají programovou komisi, aby uskutečnila formou pilotního projektu na webových stránkách Mezinárodní archivní rady výměnnou burzu informací typu rad, směrnice a příkladů dobré praxe v oboru prevence před pohromami a restaurování a rekonstrukce vzniklých škod, a
  žádají výkonný výbor, aby na tento prioritní projekt uvolnil potřebné prostředky.
 3. Uznávajíce úvahy vedené řediteli národních archivů frankofonní Afriky a oblasti Indického oceánu ve věci vhodnosti vytvoření profesního fóra pro země, které používají francouzštinu, a obzvláště obtíže, s nimiž se nyní střetávají v západní a střední Africe větve této části kontinentu v oblasti profesní spolupráce a účinného podílu na řídících a profesních strukturách Mezinárodní archivní rady,
  žádají výkonný výbor, aby se zabýval touto otázkou a navrhl řešení generálnímu shromáždění v roce 2006, aby garantovalo dostatečné možnosti spolupráce mezi všemi dotčenými zeměmi a aby jim umožnilo vyhovující geografické zastoupení v řídících a profesních strukturách Mezinárodní archivní rady.
Poděkování
 1. Děkují řečníkům, zvláště z mimoarchivních profesí, a účastníkům, jejichž příspěvky umožnily vést profesionální povzbudivou debatu.
 2. Děkují Mezivládní agentuře pro Frankofonii, která financovala účast na konferenci vícero frankofonním ředitelům afrických národních archivů, za stálou podporu, kterou věnuje rozvoji archivů frankofonních afrických zemí.
 3. Vyjadřují svou vděčnost vládě Spojených arabských emirátů, Středisku dokumentace a bádání, jeho řediteli a jeho spolupracovníkům za vřelé přijetí a pohostinnost, jakož i za organizaci konference.


 


Odbor archivní správy a spisové služby, 22.6.2008

vytisknout  e-mailem