Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Integrace

Informace o procesu integrace cizinců, azylantů, přesídlenců a krajanů v České republice 

Integrace azylantů

Státní integrační program a jeho cíle

Současný integrační program navazuje na již existující asistenci, která je osobám s udělenou mezinárodní ochranou v České republice poskytována od roku 1994. Cílem programu je usnadnit proces integrace osob s udělenou mezinárodní ochranou (azylantů a držitelů doplňkové ochrany) především v oblasti výuky českého jazyka, vstupu na trh práce, v oblasti bydlení, vzdělávání a rekvalifikací.

Státní integrační program (dále jen "SIP") má oporu v §§ 68 až 70 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu. Nový SIP byl schválen usnesením vlády dne 20.11.2015 pod č. 954 a účinnosti nabyl dne  1.1.2016. Dne 16.1.2017 schválila vláda svým usnesením č. 36 změny v konceptu SIP.

Generální poskytovatel integračních služeb

V roce 2016 a v letech následujících zajišťuje integrační služby držitelům mezinárodní ochrany generální poskytovatel integračních služeb (dále „poskytovatel“). Úkolem poskytovatele s celorepublikovou působností je koordinace a zajištění integračních služeb držitelům mezinárodní ochrany ve spolupráci s ostatními subjekty, kterými jsou zejména dotčená ministerstva, obce, nestátní neziskové organizace, církve, dobrovolníci, zaměstnavatelé aj. Poskytovatel může jednotlivé služby zajistit prostřednictvím třetí osoby formou subdodávky.

V roce 2017 je generálním poskytovatelem integračních služeb Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra (dále "SUZ").

Fáze integrace

Integrační proces probíhá ve dvou fázích, a sice pobytem v integračních azylových střediscích Ministerstva vnitra a následně usídlením v obcích České republiky.

Integrace v integračním azylovém středisku

V první fázi mají držitelé mezinárodní ochrany možnost využít dočasného ubytování v některém z integračních azylových středisek (dále "IAS") Ministerstva vnitra provozovaných SUZ. V současnosti jsou provozována celkem čtyři IAS: v Jaroměři - Josefově, v Ústí nad Labem - Předlicích, v Brně-Židenicích a v Havířově. V těchto střediscích mají azylanti k dispozici samostatné bytové jednotky, ve kterých platí nájemné a poplatky za služby. Pobyt ve středisku je zaměřen na úvodní adaptaci na život v České republice, na bezplatný intenzivní kurz českého jazyka, který zajišťuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, na vyhledávání trvalého bydlení a nalezení zaměstnání, příp. zvyšování kvalifikace s cílem získat uplatnění na trhu práce.

Integrace v místě trvalého umístění v obci

Poskytovatel ve spolupráci s cizincem požívající mezinárodní ochrany, pracovníky IAS a ostatními organizacemi připraví individuální integrační plán (dále IP). IP je základní dokument, popisující integrační cíle u konkrétní osoby a průběh integrace v níže uvedených klíčových oblastech integrace. IP bude vyhotoven v průběhu pobytu v IAS. Pokud cizinec nepobývá v IAS, je IP s cizincem vyhotoven ve spolupráci v co nejkratší době po udělení mezinárodní ochrany. IP je aktualizován podle průběhu integrace cizince v obci.

Oblasti integrace

Integrační služby budou poskytovány po dobu maximálně 12 měsíců, a to v následujících klíčových oblastech integrace:

 • Oblast bydlení - zajištění zejména:

  • bydlení formou nájemní nebo podnájemní smlouvy, popř. ubytovací smlouvy v případě, že je ubytování spojeno se zaměstnáním na dobu minimálně 1 roku,

  • v případě potřeby úhradu vstupních nákladů: provize realitní kanceláři o max. výši nájemného za jeden měsíc pronajímaného bytu, jednorázový a nevratný finanční příspěvek na zajištění bydlení, úhrada prvního, příp. i druhého nájemného,

  • vybavení bytu nezbytným základním nábytkem a dalším zařízením,

  • stěhování oprávněné osoby do bytu včetně úhrady nákladů na stěhování.

 • Oblast zaměstnání - asistence zejména:

  • při podání žádosti o zprostředkování zaměstnání - výsledkem je registrace na úřadu práce,

  • při hledání zaměstnání s využitím nabídek volných pracovních,

  • při zajištění rekvalifikací,

  • při zajištění dalších kurzů.

 • Oblast vzdělávání - asistence zejména:

  • při začlenění dětí do základní školy v rámci povinné školní docházky,

  • asistence při zprostředkování studia na střední, popřípadě vysoké škole,

  • asistence při podání žádosti o uznání zahraničního středoškolského a vysokoškolského vzdělání a dokladů o něm (tzv. nostrifikace),

  • asistence při začlenění dětí do zájmových kroužků v rámci základní školní docházky,

  • v případě zájmu zprostředkování nadstandardního jazykového kurzu (např. se zaměřením na zajištění zaměstnání),

  • při začlenění dětí v rámci předškolního vzdělávání.

 • Sociální oblast - asistence zejména:

  • při podání žádostí o sociální dávky v rámci zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a při dalších návštěvách,

  • při podání žádosti o sociální dávky v rámci zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, a při dalších návštěvách.

 • Zdravotní oblast - asistence zejména:

  • při registraci u zdravotních pojišťoven,

  • při registraci u lékařů a u jednotlivých návštěv,

  • nákup a úhrada speciálních zdravotních pomůcek u handicapovaných osob.

 • Asistence služeb tlumočníka při jednání na úřadech a s dalšími subjekty.

 

Kurz českého jazyka

SIP v oblasti získání znalostí českého jazyka realizuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy formou základního bezplatného jazykového kurzu s dotací 400 hodin výuky v zařízeních SUZ i mimo tato zařízení. Kurz je skupinového případně individuálního typu, trvá cca 6 až 12 měsíců a je zakončen zkouškou a vydáním osvědčení o jeho absolvování a o vykonání závěrečné zkoušky.

Další právní subjekty spolupracující při realizaci SIP kromě dotčených resortů:

 

Informace pro držitele mezinárodní ochrany a o držitelích mezinárodní ochrany

Zvyšování informovanosti cizinců, kterým byla v České republice udělena mezinárodní ochrana, stejně tak jako zaměstnavatelů, pracovníků v přímém kontaktu s těmito cizinci a v neposlední řadě veřejnosti považuje Ministerstvo vnitra za jednu z priorit integrace azylantů. Pro zvýšení informovanosti byla vydána řada informačních materiálů, některé z nich vznikly ve spolupráci s Úřadem Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky v České republice (UNHCR v České republice).

Informační publikace pro držitele mezinárodní ochrany

Informace pro zaměstnavatele

 

Usnesení vlády

 

vytisknout  e-mailem