Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Informace Komise Republikového výboru pro prevenci kriminality pro výběr projektů Programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 2024

V souladu s vládou schválenou Strategií prevence kriminality v České republice na léta 2022 až 2027 (dále jen „Strategie“), kterou vláda schválila svým usnesením č. 276 dne 6. dubna 2022 a se souhlasem ministra vnitra byl dne 18. prosince 2023 vyhlášen Program prevence kriminality na místní úrovni na rok 2024 (dále jen „Program PK“).

Podmínky pro podávání žádostí byly součástí „Zásad pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na výdaje realizované v rámci Programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 2024“ (dále jen „Zásady“). Nejdůležitější podmínky byly zachovány z předchozích let (soulad se Strategií, pracovní skupina prevence kriminality, manažer prevence kriminality, víceletá strategie PK na místní úrovni, bezpečnostní analýza atd.), nicméně s ohledem na snížení alokace pro investiční projekty bylo vedením MV rozhodnuto, že v letošním roce nebude podporováno zřízení či rozšiřování/modernizace MKDS a budou podporovány pouze 3 oblasti: software pro bezpečnostní účely, osvětlení rizikových míst a výstavba či úprava víceúčelových sportovních hřišť a plácků. Významná změna se týkala rovněž základních podmínek pro výši vlastního povinného podílu žadatele (spolufinancování), který pro statutární města činil minimálně 30 %, pro ORP a kraje minimálně 20 % a pro ostatní obce a DSO minimálně 10 %.

Zásadami MV umožnilo žadatelům opět předkládat i projekty protidrogové prevence, a to v souladu s Národní strategií prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním 2019–2027“ schválenou usnesením vlády ČR č. 329 ze dne 13. května 2019, tzn. jsou podporovány aktivity krajů a obcí, jako jsou tvorba analýz, síťování partnerů a vzdělávání vlastních zaměstnanců v oblasti protidrogové prevence vztahující se k jejich území, nikoliv se zaměřením na adiktologické služby.

Žadatelem o dotaci z Programu PK mohly být standardně kraj, obec (nebo několik obcí či krajů, v případě že žádost podá jeden/a z nich) a též dobrovolný svazek obcí (DSO; včetně společenství obcí). Faktickým realizátorem dílčího preventivního projektu však může být kromě samosprávy také Policie ČR, nestátní nezisková organizace, příspěvková organizace a další osoby, se kterými příjemce dotace uzavře smlouvu. 

Po zveřejnění výzvy k podávání žádosti na internetových stránkách MV byla zpřístupněna webová aplikace RISPF - webový portál https://isprofin.mfcr.cz/rispf (dále jen „webová aplikace“). Žádost musela být podána pouze elektronicky prostřednictvím webového formuláře ve webové aplikaci pro každý projekt zvlášť.

Po vyplnění všech povinných náležitostí a připojení všech povinných příloh ve webové aplikaci si žadatel po „elektronickém odeslání žádosti“ nechal programem vygenerovat „formulář Žádosti“, na kterém bylo potvrzeno vyplnění a přiložení všech povinných náležitostí a příloh, které zahrnovaly celkové náklady vč. požadované dotace na projekt. Formulář Žádosti musel být odeslán do datové schránky MV nejpozdějido 15. února 2024.

Odbor prevence kriminality MV (OPK) shromáždil žádosti, provedl kontrolu formálních náležitostí, úplnosti a správnosti žádostí podle předem stanovených a zveřejněných kritérií. Pokud v Žádosti byly shledány formální nedostatky, byla vyřazena a projekt nebyl dále posuzován. V případě, že Žádost nevykazovala nedostatky, MV nejpozději do 29. února 2024 zpřístupnilo žádosti prostřednictvím webové aplikace krajským manažerům prevence kriminality a kraj provedl nejpozději do 15. března 2024 externí hodnocení projektů a bodování podle předem stanovených a zveřejněných kritérií přijatelnosti.

Takto obodované žádosti byly předány k hodnocení „Komisi Republikového výboru pro prevenci kriminality pro výběr projektů Programu prevence kriminality na místní úrovni k poskytování dotací ze státního rozpočtu na rok 2024“. Žádosti vyřazené z formálních důvodů byly Komisi dány na vědomí.

Komise posuzovala 140 žádostí 86 žadatelů (obcí, měst a krajů - stejný počet žadatelů jako v předchozím roce).

Celkové požadavky na dotaci jsou ve výši 43.065.688 Kč, z toho 4.804.900 Kč na investice a 38.260.788 Kč na neinvestiční projekty.

Komise disponovala částkou 40.068.835,18 Kč, ve skladbě 2.300.000 Kč investičních prostředků + 4.962.835,18 z nároků (vratek a nespotřebovaných prostředků) za loňský rok a 32.806.000 Kč neinvestičních prostředků. Požadavky na dotace tak mírně převyšovaly prostředky, které jsou k dispozici. Celkově nižší požadavky na dotace jsou dány zejména částečným přesunem žádostí o dotaci na Asistenty prevence kriminality (APK) do mimořádné výzvy PPK 2024 – 2. kolo, ke zvládání dopadů uprchlické vlny způsobené invazí Ruské federace na Ukrajinu a již vyhlášenou výzvou MPSV v rámci podpory z ESF - OPZ+, i skutečností, že v letošním roce nejsou podporovány žádosti na MKDS.

Dvanáct žádostí bylo vyřazeno z formálních důvodů (zejména nedodržení minimální spoluúčasti či neprovedení řádného vyúčtování / vyhodnocení projektů za loňský rok). V dalších případech bylo navrženo krácení dílčích položek rozpočtu projektů, zejména pro nesoulad s podmínkami Zásad.

Komise navrhla Republikovému výboru pro prevenci kriminality k rozdělení dotace uvedené v Příloze č. 1 v součtu: 37.449.488 Kč, z toho 3.770.100 Kč k podpoře investičních projektů a 33.679.388 Kč na neinvestiční projekty.

Nejvyšší dotace navrhla Komise přidělit v rámci Ústeckého, Libereckého a Středočeského kraje, z toho Ústecký kraj celkem 7.057.850 Kč, Liberecký kraj celkem 4.650.300. Kč a Středočeský kraj celkem 4.322.970 Kč.

Dotace jsou určeny na projekty prevence kriminality neinvestičního i investičního charakteru. Investiční projekty jsou zaměřeny zejména na pořízení inteligentních analytických SW a osvětlení rizikových míst. Neinvestiční projekty směřují nejvíce na financování projektu Asistent prevence kriminality, kdy je na podporu 39 projektů APK je navržena podpora celkem 25.838.260 Kč. Další navržené projekty jsou zaměřeny zejména na Domovníky-preventisty, na akce a aktivity pro problémové a rizikové děti a mládež a práci s celou rodinou, na prevenci kyberkriminality, forenzní značení jízdních kol, kompenzačních pomůcek či městského mobiliáře a nově na pořízení zvukových detektorů (SED) pro detekci střelby, výbuchu, tříštění skla či sprejerství apod.

Bližší informace jsou k dispozici v přiloženém Zápise a Protokole o hlasování Komise.

Republikový výbor pro prevenci kriminality návrh Komise dne 28. března 2024 schválil a doporučil ministru vnitra k podpoře. Z pověření ministra vnitra návrh RVPPK schválil vrchní ředitel sekce vnitřní bezpečnosti a policejního vzdělávání dne 4. dubna 2024.

V Praze dne 4. dubna 2024                                                 

JUDr. Michal Barbořík, v.r.
    ředitel odboru prevence kriminality MV

Příloha č. 1: Zápis z jednání Komise Republikového výboru pro prevenci kriminality pro výběr projektů Programu prevence kriminality k poskytování dotací ze státního rozpočtu na rok 2024 (pdf, 208 kB)

Příloha č. 2: Protokol o hlasování Komise Republikového výboru pro prevenci kriminality pro výběr projektů Programu prevence kriminality k poskytování dotací ze státního rozpočtu na rok 2024 (tzv. tabulka hlasování) (xlsx, 65 kB)

vytisknout  e-mailem