Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Odměňování členů okrskových volebních komisí

zveřejněno dne 19. července 2021

  

Nároky členů okrskových volebních komisí

Nároky členů okrskových volebních komisí upravují jednotlivé volební zákony(1). Členové okrskových volebních komisí mají nárok na:

  • zvláštní odměnu za výkon funkce,

  • pracovní nebo služební volno v nezbytně nutném rozsahu a na náhradu mzdy (platu, služebního příjmu, odměny) ve výši průměrného výdělku od uvolňujícího zaměstnavatele, nebo paušální náhradu ušlého výdělku za dobu výkonu funkce u členů, kteří jsou samostatně výdělečně činní (výše paušální náhrady je stejná při všech volbách a činí 43 Kč za hodinu, nejvýše však 340 Kč za jeden den).

  

Kdy obdržím zvláštní odměnu?

Zvláštní odměnu a paušální náhradu ušlého výdělku členům vyplatí do 30 dnů po ukončení činnosti komise obecní úřad, pod který spadala okrsková volební komise.

Činnost komise je ukončena patnáctým dnem po vyhlášení celkových výsledků voleb Státní volební komisí (v případě voleb do Senátu, do zastupitelstev krajů, do zastupitelstev obcí a volby prezidenta republiky za předpokladu, že nebyl podán návrh na soudní přezkum). Státní volební komise vyhlašuje výsledky zpravidla nejbližší úterý po volbách.

  

Jak uplatním nárok na náhradu ušlého výdělku?

Nárok na náhradu ušlého výdělku je třeba uplatnit u obecního úřadu a výdělečnou činnost prokázat např. živnostenským listem, zápisem v obchodním rejstříku nebo jiným dokumentem.

  

Jak uplatním nárok na náhradu mzdy?

Zaměstnavatel, který svému zaměstnanci poskytl pracovní (služební) volno a náhradu mzdy (platu, služebního příjmu, odměny) ve výši průměrného výdělku, se může následně obrátit na příslušný obecní úřad a požádat o refundaci náhrady mzdy (platu, služebního příjmu, odměny), která mu bude vyplacena.

  

Jaká je výše zvláštní odměny?

V prováděcích vyhláškách jednotlivých volebních zákonů je výše zvláštní odměny shodně upravena(2) tak, že za výkon funkce v okrskové volební komisi náleží

  • řadovému členovi 1 800 Kč,

  • místopředsedovi a zapisovateli 2 100 Kč a

  • předsedovi 2 200 Kč.
     

Předseda, místopředseda a zapisovatel mají ze zákona nárok na vyšší zvláštní odměnu. Důvodem jsou větší požadavky na tyto funkce a povinnost účastnit se školení.

Konají-li se volby v souběhu s jinými volbami, zvyšuje se odměna za výkon funkce o 400 Kč.

V případě konání dalšího kola prezidentských nebo senátních voleb se zvyšuje odměna o dalších 700 Kč pro řadové členy, resp. o 1 000 Kč pro zapisovatele, místopředsedu a předsedu.

Odměna se zvyšuje o 400 Kč i v případě komunálních voleb v územně členěných statutárních městech a v hlavním městě Praze.

Například:
Tam, kde se konají volby do zastupitelstev obcí v souběhu s volbami do Senátu a volby do Senátu budou dvoukolové, bude členovi komise, který není předsedou, místopředsedou ani zapisovatelem a zúčastní se všech zasedání komise, náležet odměna ve výši 2 900 Kč (1 800 Kč + 400 Kč + 700 Kč). Zapisovateli a místopředsedovi by pak náležela odměna ve výši 3 500 Kč (2 100 Kč + 400 Kč + 1 000 Kč) a předsedovi 3 600 Kč (2 200 Kč + 400 Kč + 1 000 Kč).

  

Odvádí se z odměny pojistné a daň?

Zvláštní odměna se zdaňuje a platí se z ní sociální pojištění. Z odměny se neodvádí zdravotní pojištění.

V podrobnostech k odvodům na sociální a zdravotní pojištění a k zdaňování zvláštní odměny je třeba se obracet přímo na příslušné resorty, tj. na Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo financí.

  

Proč jsem nedostal odměnu v plné výši?

Pokud se člen komise všech jednání nezúčastňuje, obecní úřad celkovou výši odměny poměrně krátí, a to podle evidence o jeho účasti na jednáních komise. Takovýto postup se uplatní mj. i v případě, kdy se člen neúčastní třeba jen prvního jednání komise, kde dochází ke složení slibu a k losování předsedy a místopředsedy. Důvody neúčasti přitom nejsou rozhodné, ani to, zda je neúčast omluvená či neomluvená.

V případě dvoukolových voleb, kdy se zvláštní odměna členům komise navyšuje o dalších 700 Kč, resp. 1 000 Kč, není možné tento příplatek vnímat odděleně a chápat ho jako samostatnou část odměny pouze za druhé kolo voleb. Stejně jako první a druhé kolo tvoří v celku jedny volby, je příplatek 700 Kč, resp. 1 000 Kč za druhé kolo pouze součástí celkové odměny za jedny dvoukolové volby.

Z uvedeného vyplývá, že pokud by se některý člen účastnil pouze druhého kola voleb do Senátu, neznamená to, že by mu náležela pouze částka 700 Kč, resp. 1 000 Kč, ale poměrná část z celé odměny podle času stráveného výkonem funkce v okrskové volební komisi (např. jedna třetina).

Právní předpisy nevylučují způsob výplaty odměny přizpůsobit tak, aby bylo zachováno poměrné krácení odměny a zároveň došlo k odstranění výrazných disproporcí v poskytnuté celkové částce pro jednotlivé členy. Takovému postupu krácení pak odpovídá i možnost krácení podle hodin, která umožňuje vzít v potaz i to, jak dlouho komise zasedala, než předala výsledky za svůj volební okrsek.

  

Povinná účast předsedů, místopředsedů a zapisovatelů na školení

Všichni zapisovatelé, předsedové a místopředsedové okrskových volebních komisí jsou povinni se účastnit školení k zásadám hlasování a k systému zjišťování a zpracování výsledků hlasování, jež organizuje pověřený obecní úřad ve spolupráci s Českým statistickým úřadem.

Podle zákona předseda, místopředseda a zapisovatel, který nesplnil svou povinnost účastnit se školení, nemá nárok na vyšší zvláštní odměnu a náleží mu pouze odměna řadového člena. Jeho postavení předsedy, místopředsedy či zapisovatele tím ovšem není dotčeno.

V případě, že je zapisovatel jmenován nebo předseda či místopředseda vylosován až v době, kdy již nebylo možné účast na školení zajistit, uplatní se zákonná výjimka a zvláštní odměna se nesnižuje.

  

  

1)
§ 82 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
§ 55 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
§ 62 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
§ 61 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
§ 60 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů.

2)
§ 12 vyhlášky č. 233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb. a zákona č. 204/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
§ 17 vyhlášky č. 152/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
§ 1 vyhlášky č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
§ 10 vyhlášky č. 409/2003 Sb., k provedení zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
§ 6 vyhlášky č. 294/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o volbě prezidenta republiky, ve znění pozdějších předpisů.

  

vytisknout  e-mailem