Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Opatření obecné povahy ze dne 4. května 2020

Příloha
usnesení vlády
ze dne 4. května 2020 č. 509

Opatření obecné povahy

Vláda České republiky (dále jen "vláda") jako orgán příslušný podle § 11 odst. 1 zákona č. 191/2016 Sb., o ochraně státních hranic České republiky a o změně souvisejících zákonů (dále jen "zákon o ochraně státních hranic") a ve smyslu čl. 28 odst. 3 a čl. 25 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/399, kterým se stanoví kodex Unie o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (dále jen "Schengenský hraniční kodex") v souvislosti se závažnou hrozbou pro veřejný pořádek a vnitřní bezpečnost České republiky spojenou s rozšířením onemocnění COVID-19 způsobeným novým  koronavirem SARS-CoV-2:

I.

mění opatření obecné povahy vlády o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic České republiky ze dne 15. března 2020, ve znění opatření obecné povahy vlády ze dne 16. března 2020, ze dne 1. dubna 2020 a ze dne 23. dubna 2020, přijaté podle čl. 28 odst 3 Schengenského hraničního kodexu (dále jen opatření) takto:

 1. v části I. odst. 2 písm. b) opatření se vypouští slova ",pokud se jedná o nákladní silniční dopravu při dodržení dopravních omezení, osoby prokazatelně pravidelně překračující vnitřní hranice, zejména přeshraniční pracovníky pracující ve vzdálenosti do 100 km od státní hranice České republiky a další osoby, které prokáží důvody zvláštního zřetele.",

 2. v části 1 bodu I. přílohy opatření se doplňují slova

  "Železniční: Hraniční úsek / hraniční znak
  Horní Dvořiště - Summerau III/14 - III/15 (III/14 - III/15)
  Břeclav - Hohenau X/39-3 - X/39-4 (X/39-7 - X/39-8)",
 3. v části 1 bodu II. přílohy opatření se doplňují slova

  "Železniční: Hraniční úsek / hraniční znak
  Děčín - Bad Schandau / Lázně Žandov VIII/1 - VIII/1/1
  Česká Kubice - Furth im Wald VIII/21/2 - VIII/21/3”,
 4. v části 2 přílohy opatření se vypouští slova "Pro nákladní silniční dopravu při dodržení dopravních omezení, osoby prokazatelně pravidelně překračující vnitřní hranice, zejména přeshraniční pracovníky a další osoby, a to v době od 5:00 do 23:00.",

 5. v části 2 bodu II. přílohy opatření se doplňují slova
   

  "Dolní Poustevna - Sebnitz / Soběnice V/19 - VI/1
  Hřensko - Schmilka VII/13/21 - VII/14
  Kraslice - Klingenthal XIX/14 - XX/1";

  

II.

dočasně znovu zavádí ochranu vnitřních hranic České republiky podle čl. 25 odst. 1 Schengenského hraničního kodexu, a to v období od 15. května 2020 00:00 hod. do 13. června 2020 23:59 hod. na pozemní hranici se Spolkovou republikou Německo a Rakouskou republikou a vzdušné hranici.

 1. Policie České republiky bude provádět kontroly po celé délce vyjmenovaných úseků vnitřních hranic České republiky. Tyto kontroly budou zaměřeny zejména na dodržování omezení přeshraničního pohybu osob stanovených vládou a Ministerstvem zdravotnictví.

 2. Vnitřní hranice lze překračovat pouze

  - a) v místech uvedených v části 1 přílohy tohoto opatření obecné povahy 24 hodin denně a
  - b) v místech uvedených v části 2 přílohy tohoto opatření obecné povahy v době od 5:00 do 23:00 hod.

 3. Omezení uvedená v odst. 2 se nevztahují na:

  - a) integrovaný záchranný systém, jehož režim překračování státních hranic je upraven mezinárodní smlouvou uzavřenou mezi Českou republikou a sousedním státem,
  - b) osoby, u nichž je překročení vnitřních hranic nutné v souvislosti se vznikem  nepředvídané mimořádné situace,
  - c) nákladní leteckou, nákladní železniční a nákladní lodní dopravu a
  -d) lety za účelem pátrání a záchrany, lety za účelem hašení požárů, lety pro zdravotnické účely včetně sekundárních a repatriačních letů, poziční lety, lety pro technické účely a lety za účelem kontroly nebo ověřování navigačních zařízení.

  

III.

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti 11. května 2020 00:00 hod. a pozbývá platnosti 13. června 2020 23:59 hod.

  

Odůvodnění

K bodu I.

V souvislosti s rozšířením onemocnění COVID-19 způsobeným novým  koronavirem SARS-CoV-2 byla příslušnými orgány identifikována závažná hrozba pro veřejný pořádek a vnitřní bezpečnost České republiky. S ohledem na tuto skutečnost byla shledána jakožto součást nezbytných opatření potřeba neprodleně znovu zavést ochranu vnitřních hranic České republiky podle čl. 28 odst. 1 Schengenského hraničního kodexu. Dne 12. března 2020 proto vydalo Ministerstvo vnitra v návaznosti na rozhodnutí vlády mimořádné opatření o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic České republiky č. j. MV-48168-1/OAM-2020, které bylo dne 13. března 2020 nahrazeno mimořádným opatřením č. j. MV-48168-2/OAM-2020.

Vláda dne 15. března 2020 posledně jmenované mimořádné opatření zrušila v souladu s § 11 odst. 4 zákona o ohraně státních hranic a vydala opatření  obecné povahy vlády o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic s účinností do 4.dubna 2020 23:59. Dne 16. března 2020 vláda toto opatření změnila, pokud se jedná o nově určené místo pro překračování vnitřních hranic na hranicích s Německem (Rumburk - Neugersdorf). Dne 1. dubna 2020 vláda toto dočasné znovuzavedení ochrany vnitřních hranic prodloužila do 24. dubna 2020. Opatřením vlády ze dne 23. dubna 2020 bylo dočasné znovuzavedení ochrany vnitřních hranic prodlouženo do 14. května 2020 a současně bylo jedno z určených míst k překračování pozemních hranic s Německem Vojtanov - Schönberg přesunuto do části 1 přílohy opatření, tedy mezi místa, přes která lze překračovat vnitřní hranice bez specifických omezení.

S cílem zmírnit negativní dopady opatření na přeshraniční dopravu a s přihlédnutím ke kapacitním možnostem vláda tímto opatřením obecné povahy rozhodla, že další místa určená pro překračování vnitřních hranic uvedená v části 2 přílohy opatření, která jsou v provozu od 5:00 do 23:00hod., zpřístupní všem cestujícím. Tím nejsou dotčena omezení týkající se vstupu a vycestování stanovená vládou nebo Ministerstvem zdravotnictví. Vláda také určila tři další místa pro překračování pozemních hranic s Německem Dolní Poustevna - Sebnitz / Soběnice, Hřensko - Schmilka a Kraslice - Klingenthal v režimu od 5:00 do 23:00 hod.

Vzhledem k očekávanému obnovení mezistátní vlakové dopravy mezi Českou republikou a Německem a Rakouskem vláda dále rozhodla o určení čtyř míst pro překračování vnitřních hranic na hlavních železničních koridorech: Břeclav - Hohenau, Horní Dvořiště - Summerau, Česká Kubice - Furth im Wald a Děčín - Bad Schandau / Lázně Žandov.
 

K bodu II.

Výše uvedenými opatřeními Ministerstva vnitra a vlády byla vyčerpána maximální doba dvou měsíců pro dočasné znovuzavedení ochrany vnitřních hranic podle čl. 28 Schengenského hraničního kodexu, který upravuje zvláštní postup v případech, kdy je třeba přijmout okamžitá opatření. Pokud však závažná hrozba pro veřejný pořádek nebo vnitřní bezpečnost trvá déle a je nezbytné v kontrolách pokračovat i po uplynutí zmíněných dvou měsíců, tedy po 14. květnu 2020, je možné na předchozí opatření navázat dočasným znovuzavedením ochrany vnitřních hranic v souladu s ustanovením čl. 25 odst. 1 Schengenského hraničního kodexu. To umožňuje dočasně znovu zavést ochranu vnitřních hranic v případě předvídatelné závažné hrozby pro veřejný pořádek nebo vnitřní bezpečnost v zásadě na dobu nejvýše 30 dní s možností opakovaného prodloužení v závislosti na vývoji situace.

Vzhledem ke stále přetrvávající závažné hrozbě pro veřejný pořádek během realizace uvolňování opatření v návaznosti na vývoj epidemiologické situace v souvislosti s rozšířením onemocnění COVID-19 na území České republiky vláda rozhodla o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic až do 13. června 2020, tj. na dobu dalších 30 dní, jak umožňuje čl. 25 odst. 1 Schengenského hraničního kodexu. Pokud by však došlo v průběhu těchto 30 dní k dalšímu zlepšení situace a zrušení omezení přeshraničního pohybu, vláda je připravena dočasné znovuzavedení ochrany vnitřních hranic zrušit, jak předpokládá § 11 odst. 5 zákona o ochraně státních hranic.

Toto opatření navazuje svým obsahem na předchozí opatření obecné povahy vlády o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic České republiky ze dne 15. března 2020, ze dne 16. března 2020, ze dne 1. dubna 2020 a ze dne 23. dubna 2020, která pozbydou platnosti 14. května 23:59 hod.

Cílem tohoto opatření je zabránit narušování veřejného pořádku v důsledku nekontrolovaného přeshraničního pohybu osob podléhajících omezením stanoveným vládou nebo Ministerstvem zdravotnictví v souvislosti s řešením epidemiologické situace.

Úseky, na kterých budou prováděny kontroly, zůstávají stejné. Opatření se nadále nevztahuje na pozemní hranice se Slovenskem a Polskem, kde vzhledem k opatřením přijatým oběma sousedními státy nebylo opatření ze strany České republiky shledáno jako nezbytné.

Vnitřní hranice lze překračovat pouze v místech stanovených v příloze tohoto opatření. Stanovená místa jsou převzata ze sdělení Ministerstva vnitra č. 298/2019 Sb., o vyhlášení seznamu hraničních přechodů a seznamů přeshraničních propojení, a to včetně uvedení hraničního úseku / hraničního znaku. V části 1 přílohy tohoto opatření obecné povahy jsou uvedena místa, na nichž lze překračovat vnitřní hranice bez časového omezení, a v části 2 přílohy místa, kde lze překračovat v době od 5:00 do 23:00 hod.

Povinnost překračovat vnitřní hranice pouze přes stanovená místa se nadále nevztahuje na  vybrané kategorie osob, u nichž by bylo omezení překračování vnitřních hranic nepřiměřené a v některých případech by odporovalo veřejnému zájmu. Jedná se o:

 1. integrovaný záchranný systém, jehož režim překračování státních hranic je upraven mezinárodní smlouvou uzavřenou mezi Českou republikou a sousedním státem,

 2. osoby, u nichž je překročení vnitřních hranic nutné v souvislosti se vznikem  nepředvídané mimořádné situace,

 3. nákladní leteckou, nákladní železniční a nákladní lodní dopravu a

 4. lety za účelem pátrání a záchrany, lety za účelem hašení požárů, lety pro zdravotnické účely včetně sekundárních a repatriačních letů, poziční lety, lety pro technické účely a lety za účelem kontroly nebo ověřování navigačních zařízení.

  

Poučení

Proti tomuto opatření podle § 173 odst. 2 správního řádu nelze podat opravný prostředek.

  

  

Ing. Andrej Babiš
předseda vlády

  

  

Příloha

1) Místa určená k překračování vnitřních hranic České republiky 24 hodin denně

I. Rakousko

Silniční: Hraniční úsek / hraniční znak:
Dolní Dvořiště - Wullowitz III/29 - III/30 - III/30b
(III/30 - III/30-2)
České Velenice - Gmünd - Böhmzeil * V/39 - V/39-1
(V/39 - V/39-1)
Nová Bystřice - Grametten VI/44 - VI/44-1
(VI/44 - VI/44-1)
Hatě - Kleinhaugsdorf VIII/43-04,05 - VIII/44 - VIII/45
(VIII/43-13 - VIII/45)
Mikulov - Drasenhofen IX/72-4 - IX/73
(IX/73Ö - IX/73C)

* pro nákladní silniční dopravu do 3,5 t.

  

Železniční: Hraniční úsek / hraniční znak:
Horní Dvořiště - Summerau         III/14 - III/15 (III/14 - III/15)
Břeclav - Hohenau X/39-3 - X/39-4 (X/39-7 - X/39-8)

  

II. Německo

Silniční: Hraniční úsek / hraniční znak:
Krásný Les - Breitenau (dálnice) IX/11/5 - IX/11/6
Hora Sv. Šebestiána - Reitzenhain XIV/14 - XIV/14/1
Vojtanov - Schönberg XXI/22/23 - XXI/22/24
Pomezí nad Ohří - Schirnding III/1 - III/2
Rozvadov - Waidhaus (dálnice) VI/4/6 - VI/4/6/0/1
Folmava - Furth im Wald / Schafberg VIII/18 - VIII/19
Železná Ruda - Bayerisch Eisenstein X/1 - X/2
Strážný - Phillippsreut XII/1 - XII/2

  

Železniční: Hraniční úsek / hraniční znak:
Děčín - Bad Schandau / Lázně Žandov VIII/1 - VIII/1/1
Česká Kubice - Furth im Wald VIII/21/2 - VIII/21/3

  

III. Letiště

 • Praha / Ruzyně

 • Praha / Kbely

  

2) Místa určená k překračování vnitřních hranic České republiky od 5:00 do 23:00 hod.

I. Rakousko

Silniční: Hraniční úsek / hraniční znak:
Vratěnín - Oberthürnau VII/44-3 - VII/45
(VII/44-6 - VII/45)
Hevlín - Laa an der Thaya IX/26 - IX/26-1
(IX/26 - IX/26-1)
Valtice - Schrattenberg X/17-3 - X/18
(X/17-6 - X/18)

  

II. Německo

Silniční: Hraniční úsek / hraniční znak:
Petrovice - Lückendorf I/11 - I/12
Rumburk - Neugersdorf III/3/22 - III/3/23
Dolní Poustevna - Sebnitz / Soběnice V/19 - VI/1
Hřensko - Schmilka VII/13/21 - VII/14
Cínovec - Altenberg X/15/2 - X/15/3
Boží dar - Oberwiesenthal XVII/1 - XVII/2
Kraslice - Klingenthal XIX/14 - XX/1
Všeruby - Eschlkam IX/1 - IX/2

  

Informace o prodloužení dočasného znovuzavedení ochrany vnitřních hranic České republiky

  


Vyvěšeno dne 5. května 2020

vytisknout  e-mailem