Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Informace o způsobu hlasování v doplňovacích volbách do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 32 Sídlo: Teplice v roce 2020

Doplňovací volby do Senátu ve volebním obvodu č. 32 Teplice se konají ve dvou dnech, v pátek 5. června 2020 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 6. června 2020 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Hlasování probíhá pouze volebních místnostech na území České republiky, a to ve volebním obvodu č. 32 Sídlo: Teplice, kde byly vyhlášeny doplňovací volby
(viz Seznam obcí, které spadají do volebního obvodu č. 32 (pdf, 339 kB)).

S ohledem na aktuální epidemiologickou situaci je důležité dbát pokynů okrskové volební komise ohledně hygienických zásad, zejména:
- vstupovat do volebních místností s rouškou,
- dodržovat rozestupy mezi voliči alespoň 2 metry,
- snímat roušku jen na vyzvání komise při ověření totožnosti,
- předkládat doklad totožnosti komisi tak, aby se omezil vzájemný fyzický kontakt.

Pokynů komise ohledně hygieny je potřeba dbát i při hlasování do přenosné volební schránky.

Voličem je

  • státní občan České republiky, který nejpozději 6. června 2020 dovrší věku 18 let,

  • ve druhém kole i občan České republiky, který nejpozději 13. června 2020 dovrší věku 18 let.

  

Prokazování totožnosti

Volič musí ve volební místnosti prokázat svou totožnost a státní občanství České republiky:

  • platným občanským průkazem,

  • platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem.

Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky potřebnými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

  

Hlasovací lístky

Hlasovací lístky pro volby do Senátu jsou vytištěny pro každého kandidáta samostatně. Hlasovací lístky jsou opatřeny otiskem razítka Magistrátu města Teplice a jsou barvy šedé.

Na každém hlasovacím lístku je uvedeno číslo kandidáta určené losem. Dodané hlasovací lístky nemusí tvořit úplnou číselnou řadu, pokud přihláška některého kandidáta nebyla zaregistrována ani na základě přezkoumání soudem.

Hlasovací lístky obdrží voliči nejpozději 3 dny přede dnem voleb (2. června 2020).

Vzorové hlasovací lístky a informace o případných tiskových chybách na hlasovacím lístku jsou zveřejněny ve volební místnosti.

  

Informace o vzdání se kandidatury nebo odvolání kandidáta

Ve volební místnosti se zveřejňují informace o případném vzdání se kandidatury nebo odvolání kandidáta. Při zjišťování výsledků voleb se k hlasům odevzdaným pro takového kandidáta nepřihlíží.

  

Způsob hlasování

Volič obdrží od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku opatřenou úředním razítkem. Na požádání mu komise vydá i sadu hlasovacích lístků.

S úřední obálkou a hlasovacími lístky vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Pokud se volič neodebere do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, nebude mu hlasování umožněno. Volič vloží do úřední obálky jeden hlasovací lístek pro kandidáta, pro kterého se rozhodl hlasovat. Hlasovací lístek se nijak neupravuje.

Volič by měl při vkládání hlasovacího lístku do úřední obálky dát pozor na to, aby omylem nevložil do úřední obálky (např. z důvodu slepení) více hlasovacích lístků. V takovém případě by se totiž jednalo o neplatný hlas voliče.

Neplatné jsou rovněž hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, hlasovací lístky, které jsou přetržené, a hlasovací lístky, které nejsou vloženy do úřední obálky.

  

Hlasování

Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. Volič hlasuje tak, že úřední obálku s vybraným hlasovacím lístkem vloží před okrskovou volební komisí do volební schránky.

S voličem, který nemůže pro tělesnou vadu vybrat zvolený hlasovací lístek anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho vybrat a vložit do úřední obálky, a popřípadě i úřední obálku vložit do volební schránky.

  

Hlasování na voličský průkaz

(viz Hlasování na voličský průkaz)

  

Hlasování do přenosné volební schránky

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a ve dnech voleb svoji okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost do přenosné volební schránky. Okrsková volební komise však může vysílat své členy s přenosnou volební schránkou pouze v rámci svého volebního okrsku.

  

Druhé kolo voleb do Senátu

Pokud žádný z kandidátů nezíská v prvním kole voleb nadpoloviční většinu všech odevzdaných hlasů, nebude zvolen žádný z kandidátů a bude se konat druhé kolo voleb.

Ve druhém kole kandidují pouze dva kandidáti, kteří se v prvním kole umístili na prvních dvou místech.

Druhé kolo se bude konat v pátek 12. června 2020 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 13. června 2020 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Jestliže se před druhým kolem voleb kandidát své kandidatury vzdá, pozbude práva být volen nebo zemře, postupuje do druhého kola voleb kandidát, který se v prvním kole voleb umístil na třetím místě; v takovém případě se druhé kolo může uskutečnit v pátek 19. června 2020 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 20. června 2020 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Hlasovací lístky (barvy žluté) pro druhé kolo voleb již voliči nebudou dodány předem, ale volič je obdrží přímo ve volební místnosti ve dnech voleb. Zde také obdrží úřední obálku pro druhé kolo voleb do Senátu (barvy žluté).

  

vytisknout  e-mailem