Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Informace o podmínkách kandidatury v doplňovacích volbách do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 32 Sídlo: Teplice konaných ve dnech 27. a 28. března 2020

Ve volebním obvodu č. 32 Sídlo: Teplice se budou konat doplňovací volby do Senátu z důvodu zániku mandátu pana senátora Jaroslava Kubery.

Termín doplňovacích voleb stanovil prezident republiky na dny 27. a 28. března 2020 (případné druhé kolo voleb se uskuteční ve dnech 3. a 4. dubna 2020).

V doplňovacích volbách je senátor volen pouze na zbytek volebního období, které příslušelo původně zvolenému senátoru, jehož mandát zanikl. Pro doplňovací volby do Senátu se některé lhůty dané zákonem č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), zkracují.
 

Možnost kandidovat v doplňovacích volbách do Senátu

Senátorem může být zvolen každý volič, který alespoň ve druhý den voleb dosáhl věku nejméně 40 let a není u něho ve dnech voleb překážka ve výkonu volebního práva v podobě omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva.
 

Kdo je oprávněn podávat přihlášku k registraci?

Kandidáty pro volby do Senátu mohou přihlašovat politické strany, politická hnutí, které jsou registrované na Ministerstvu vnitra podle zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů, a jejichž činnost nebyla pozastavena, a koalice, a to pouze prostřednictvím zmocněnce.

Kandidovat může i nezávislý kandidát, ten podává přihlášku k registraci sám.

Každá politická strana, politické hnutí a koalice může podat pro doplňovací volby do Senátu pouze jednu přihlášku k registraci;  pokud politická strana a politické hnutí podávají samostatně přihlášku k registraci, nemohou již být součástí koalice. Každá politická strana a politické hnutí může být členem pouze jedné koalice v daném volebním obvodu. Za přihlášku k registraci podanou koalicí se považuje ta, kterou všechny společně kandidující politické strany a politická hnutí jednoznačně na přihlášce k registraci jako koaliční označí, uvedou, kdo je členem koalice, a stanoví její název. Každý kandidát může být uveden pouze na jedné přihlášce k registraci.
 

Komu a v jaké lhůtě se přihláška k registraci podává?

Přihláška k registraci se podává nejpozději 46 dnů přede dnem voleb, tj. do 10. února 2020 do 16.00 hodin, pověřenému obecnímu úřadu v sídle volebního obvodu, jímž je Magistrát města Teplice. Podání přihlášky k registraci Magistrát města Teplice potvrdí zmocněnci politické strany, politického hnutí, koalice nebo nezávislému kandidátovi.
 

Náležitosti přihlášek k registraci

Přihláška k registraci obsahuje:

 • jméno a příjmení kandidáta, pohlaví, věk ke druhému dni voleb, jeho povolání, obec, kde je přihlášen k trvalému pobytu,
 • název politické strany, politického hnutí nebo koalice, která kandidáta přihlašuje k registraci, nebo údaj, že jde o nezávislého kandidáta; v případě koalice se uvede její složení,
 • číslo a sídlo volební obvodu, ve kterém kandiduje (č. 32 Sídlo: Teplice)
 • příslušnost kandidáta k politické straně nebo politickému hnutí, nebo údaj, že kandidát je bez politické příslušnosti,
 • jde-li o koalici, název politické strany nebo politického hnutí, které kandidáta navrhlo,
 • podpis zmocněnce politické strany, politického hnutí nebo koalice,
 • jméno a příjmení, označení funkce a podpis osoby oprávněné jednat jménem politické strany nebo politického hnutí; v případě koalice jména a příjmení, označení funkcí a podpisy všech osob oprávněných jednat jménem všech politických stran a politických hnutí, které ji tvoří; podává-li přihlášku nezávislý kandidát, připojí svůj podpis.
   

Vzor přihlášky k registraci pro volby do Senátu (docx, 13 kB)

K přihlášce k registraci kandidát připojí:

- doklad o státním občanství; podle ustanovení § 41 zákona č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky), se státní občanství České republiky prokazuje:

 1. občanským průkazem České republiky,
 2. cestovním dokladem České republiky,
 3. osvědčením ne starším 1 roku,
 4. listinou o nabytí nebo udělení státního občanství České republiky ne starší 1 roku

- vlastnoručně podepsané prohlášení, že souhlasí se svou kandidaturou, že mu nejsou známy překážky volitelnosti, popřípadě tyto překážky ke dni voleb pominou, že nedal souhlas k tomu, aby byla jeho kandidatura předložena v jiném volebním obvodu, a že je členem určité politické strany nebo politického hnutí, nebo skutečnost, že je bez politické příslušnosti; na prohlášení kandidát dále uvede místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu, a datum narození,

Prohlášení kandidáta (příloha č. 2 přihlášky k registraci) (docx, 13 kB)

- podává-li přihlášku k registraci politická strana, politické hnutí nebo koalice, určí v příloze svého zmocněnce a uvede jeho jméno, příjmení a místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu; politická strana, politické hnutí a koalice má právo navrhnout náhradníka zmocněnce a uvede jeho jméno, příjmení a místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu,

Určení zmocněncem (příloha č. 3 přihlášky k registraci) (docx, 13 kB)

- k přihlášce nezávislého kandidáta se připojí petice podporující jeho kandidaturu, která musí být podepsána alespoň 1 000 oprávněných voličů z volebního obvodu č. 32 Sídlo: Teplice, s uvedením jejich jména, příjmení, data narození a adresy místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu; chybí-li některý z uvedených údajů nebo je uveden neúplně nebo nepodepsal-li se volič, podpis se nezapočítává; v záhlaví petice a v záhlaví na každém jejím očíslovaném podpisovém archu se uvede skutečnost, že petice je určena na podporu kandidatury nezávislého kandidáta, jeho jméno a příjmení, rok narození, číslo a sídlo volebního obvodu, do které kandidát kandiduje, a rok konání voleb

- potvrzení o složení kauce 20 000 Kč; kauce se skládá na zvláštní účet, který nejpozději 48 dnů přede dnem voleb, tj. do 8. února 2020, zřídí u České národní banky Magistrát města Teplice; složení kauce se označí variabilním symbolem totožným s rodným číslem kandidáta (při bezhotovostním složení kauce se použije konstantní symbol 558, při složení kauce v hotovosti se použije konstantní symbol 379). Magistrát města Teplice vrátí do 1 měsíce po vyhlášení výsledků voleb kauci kandidátovi, pokud získá v prvním kole voleb ve volebním obvodu alespoň 6 procent z celkového počtu platných hlasů; úroky z kaucí a částky, které se nevracejí, jsou příjmem státního rozpočtu.
 

Zmocněnec a jeho náhradník

Zmocněncem ani jeho náhradníkem nemůže být osoba mladší 18 let, osoba s omezenou svéprávností nebo kandidát. Politická strana, politické hnutí a koalice je úkony svého zmocněnce ve volebních věcech vázána. Svého zmocněnce může politická strana, politické hnutí a koalice písemně odvolat; zmocnění zaniká okamžikem doručení odvolání Magistrátu města Teplice. Nezávislý kandidát nemá zmocněnce.
 

Projednání a registrace přihlášek k registraci

Magistrát města Teplice přezkoumá ve lhůtě od 46 do 40 dnů přede dnem voleb, tj. od 10. února do 16. února 2020, přihlášky k registraci. V případě, že zjistí nedostatky (přihláška k registraci nemá zákonem stanovené náležitosti nebo obsahuje nesprávné údaje), vyzve písemně nezávislého kandidáta nebo prostřednictvím zmocněnce politickou stranu, politické hnutí nebo koalici nejpozději 38 dnů přede dnem voleb, tj. 18. února 2020, aby závady odstranili do 30 dnů přede dnem voleb, tj. do 26. února 2020

Magistrát města Teplice pak v návaznosti na předchozí úkony rozhodne 29 dnů přede dnem voleb, tj. 27. února 2020, o registraci přihlášky k registraci nebo o odmítnutí přihlášky k registraci v případě, že závady nebyly odstraněny.
 

Vzdání se a odvolání kandidatury

Kandidát se může písemným prohlášením doručeným Magistrátu města Teplice do 48 hodin před zahájením voleb (do 25. března 2020 14.00 hodin) vzdát své kandidatury. Stejným způsobem může zmocněnec politické strany, politického hnutí nebo koalice jeho kandidaturu odvolat. Toto prohlášení nelze vzít zpět. Možnost odvolání kandidáta zmocněncem neplatí pro druhé kolo voleb.
 

Možnost soudního přezkumu

Proti rozhodnutí o odmítnutí přihlášky k registraci a proti provedení registrace přihlášky k registraci se může nezávislý kandidát, politická strana, politické hnutí nebo koalice, která podala přihlášku k registraci, do 2 dnů od doručení rozhodnutí (za doručené se rozhodnutí považuje třetím dnem ode dne vyvěšení), tj. do 3. března 2020, domáhat ochrany u Krajského soudu v Ústí nad Labem podle soudního řádu správního.
 

Volební kampaň

Volební kampaní se rozumí jakákoliv propagace kandidující politické strany, politického hnutí nebo koalice, jejich kandidáta nebo volební agitace ve prospěch kandidující politické strany, politického hnutí nebo koalice, jejich kandidáta, zejména veřejné oznámení určené na jejich podporu anebo sloužící v jejich prospěch, včetně jakékoliv doprovodné akce, za které se poskytne nebo obvykle poskytuje úplata. Za volební kampaň se považuje i sdělení v neprospěch jiné kandidující politické strany, politického hnutí, kolice, jejich kandidáta.

Volební kampaň začíná dnem vyhlášení doplňovacích voleb do Senátu a končí dnem vyhlášení celkových výsledků těchto voleb.

Volební kampaň musí probíhat čestně a poctivě, zejména nesmí být o kandidátech a politických stranách nebo koalicích, na jejichž kandidátních listinách jsou uvedeni, zveřejňovány nepravdivé údaje.

Zákon o volbách do Parlamentu v § 16 stanoví, že pro volební kampaň může starosta vyhradit plochu pro vylepení volebních plakátů, a to  nejpozději16 dnů přede dnem voleb (tj. do 11. března 2020). Možnost jejího využívání musí odpovídat zásadě rovnosti kandidátů při volbách do Senátu. Plochu pro vylepení volebních plakátů poskytne obec k využití bezplatně; na takové bezúplatné plnění se nevztahují ustanovení tohoto zákona o financování volební kampaně a ustanovení zvláštního zákona upravující hospodaření politických stran a politických hnutí. K volební kampani nelze využívat komunikační média kraje nebo obce nebo právnické osoby, která je ovládaná krajem nebo obcí.

V době počínající třetím dnem přede dnem voleb do Senátu a končící ukončením hlasování (tj. od 24. března do 28. března 2020 do 14.00 hodin) nesmějí být žádným způsobem zveřejňovány výsledky předvolebních a volebních průzkumů. Ve dnech voleb je zakázána volební agitace pro politické strany, politická hnutí, koalice a kandidáty, a to v objektech, v nichž jsou umístěny volební místnosti, a v jejich bezprostředním okolí.
 

Volební účet

Každá kandidující politická strana, politické hnutí, koalice nebo nezávislý kandidát jsou povinni si pro financování volební kampaně nejpozději do 5 dnů ode dne vyhlášení voleb zřídit účet umožňující bezplatný a nepřetržitý přístup třetích osob k zobrazování přehledu platebních transakcí na tomto účtu (tzv. volební účet). Volební účet musí být veden u banky, spořitelního a úvěrního družstva nebo u zahraniční banky, která má pobočku umístěnu na území České republiky.

Kandidující politická strana, politické hnutí, koalice nebo nezávislý kandidát zajistí, aby přístup k volebnímu účtu byl po dobu trvání tohoto účtu zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup na jejich internetových stránkách.

  

vytisknout  e-mailem