Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Koncepce Klientsky orientovaná veřejná správa 2030

logo_EU-ESF-OPZ_a_MVCR.jpg

Koncepce Klientsky orientovaná veřejná správa 2030

Koncepce Klientsky orientovaná veřejná správa 2030 (Koncepce) je strategickým materiálem, definujícím rozvoj veřejné správy v nadcházejícím desetiletí, tj. od roku 2021 do roku 2030. Její zpracování je uloženo usnesením vlády č. 680/2014 ze dne 27. srpna 2014 ke Strategickému rámci rozvoje veřejné správy ČR pro období 2014-2020 a o zřízení Rady vlády pro veřejnou správu.

Zastřešující vizí koncepce je zvýšení pro-klientské orientace veřejné správy, a to mimo jiné za účelem zvýšení prosperity ČR a zvýšení kvality života jejích občanů. Dosažení vize bude podmíněno naplněním celkem pěti definovaných strategických cílů, zaměřujících se na zvýšení kvality a dostupnosti služeb, poskytovaných veřejnou správou, zlepšení fungování systému veřejné správy i jednotlivých institucí, zvýšení kompetence lidských zdrojů či zlepšení informovanosti a usnadnění participace občanů. Nosnými tématy Koncepce jsou např. vytvoření nového kompetenčního zákona, změna struktury výkonu přenesené působnosti, rozvoj inovační kultury ve veřejné správě či posílení analytických kapacit a evidence-informed rozhodování.

Koncepce byla dokončena a aktuálně se nachází ve vnitrorezortním a mezirezortním připomínkovém řízení. Její předložení vládě ČR ke schválení je plánováno na konec září 2019. Aktuální verzi Koncepce, která je i nadále předmětem jednání, naleznete níže.

Koncepce bude implementována třemi na sebe navazujícími Akčními plány, z nichž první dva budou tříleté, poslední Akční plán pak čtyřletý. První Akční plán na léta 2021-2023 bude vládě ČR předložen ke schválení spolu s dokončenou Koncepcí

Koncepce jak z časového, tak i tematického hlediska plynule navazuje na aktuálně platný Strategický rámec rozvoje veřejné správy ČR pro období 2014-2020. Je navržena tak, aby respektovala Metodické doporučení Ministerstva pro místní rozvoj - Typologie strategických a prováděcích dokumentů, stejně jako hlavní doporučení Metodiky přípravy veřejných strategií.

Koncepce reflektuje zásadní strategické materiály národní úrovně, jako je Strategický rámec ČR 2030, Národní koncepce realizace politiky soudržnosti pro období po roce 2020 či každoročně zpracovávaný Národní program reforem, ale i evropské úrovně, jako je např. Bílá kniha o budoucnosti Evropy.
 

Pracovní skupina pro tvorbu Koncepce rozvoje veřejné správy 2021+

Tvorba Koncepce probíhala především na platformě Pracovní skupiny pro tvorbu Koncepce rozvoje veřejné správy 2021+ (PS), která byla ustavena na základě rozhodnutí Rady vlády pro veřejnou správu (RV VS) z února roku 2018. Hlavním cílem PS bylo na základě intenzivní spolupráce s relevantními partnery z centrálních orgánů státní správy i územní samosprávy zpracovat finální text Koncepce i prvního Akčního plánu. Zúčastnění partneři byli v rámci jednotlivých jednání PS pravidelně informováni o pokroku prací, aktivně participovali na tvorbě textu, PS byla taktéž otevřeným prostorem pro diskusi. Zápisy ze všech  jednání PS naleznete níže.

Zápisy:

Dotazník zjišťující názory veřejnosti

Jelikož pro tvorbu Koncepce a navazujícího Akčního plánu byl vysoce relevantní také pohled odborné i laické veřejnosti na to, jakým směrem by se veřejná správa měla ubírat, jaké jsou její hlavní problémy apod. Ministerstvo vnitra dne 22. června 2018 zpřístupnilo na této webové stránce krátký dotazník. Sběr dat byl ukončen dne 21. srpna 2018. Získaná zpětná vazba byla v Koncepci i navazujících Akčních plánech zohledněna.

  

Bližší informace o Koncepci

Kontakty:

Ministerstvo vnitra
odbor strategického rozvoje a koordinace veřejné správy
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4

Sekretariát:

Tel: 974 816 644
E-mail: osr@mvcr.cz

  

Odbor strategického rozvoje a koordinace veřejné správy, 19. července 2019

  

vytisknout  e-mailem