Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Národní dotační titul - požární ochrana, IZS

Podpora nestátních neziskových organizací působících na úseku požární ochrany, integrovaného záchranného systému, ochrany obyvatelstva a krizového řízení

Téma

Požární ochrana, integrovaný záchranný systém

Název dotačního

programu

Podpora nestátních neziskových organizací působících na úseku požární ochrany, integrovaného záchranného systému, ochrany obyvatelstva a krizového řízení

Územní zaměření

ČR

Termín příjmu žádostí

14, 00 hodin, dne 25. 11. 2021

Výše alokace

13 mil. Kč

Oprávněný žadatel

  1. Oprávněným žadatelem o dotaci je nestátní nezisková organizace, která má zapsaný předmět činnosti[1] případně registrovaný nebo evidovaný druh obecně prospěšné služby[2] (ve stanovách, zakládací listině apod.) v oblasti IZS, požární ochrany, ochrany obyvatelstva nebo krizového řízení a právní formu:
    1. spolku podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“),
    2. obecně prospěšné společnosti podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů,
    3. ústavu podle občanského zákoníku,
    4. účelového zařízení registrované církve nebo náboženské společnosti, zřízeného podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů, pokud vykonávají alespoň některou činnost vyjmenovanou v ustanovení § 7 odst. 1 písm. f) zákona č. 218/2000 Sb.,
  2. Oprávněný žadatel není pobočný spolek hlavního spolku, či jiná organizační složka (jednotka) žadatele.

Míra dotace

Dotace se poskytuje k úhradě nejvýše 70 % celkových rozpočtovaných nákladů resp. výdajů projektu uvedených v žádosti.

Typy podporovaných aktivit

Podpora systému odborné přípravy. Výchovná činnost na úseku práce s dětmi a mládeží a preventivně výchovná činnost v oblasti požární ochrany, ochrany obyvatelstva a přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při mimořádných událostech. Publikační a informační činnost. Podpora akceschopnosti ostatních složek IZS. Zvyšování fyzické zdatnosti, získávání specifických dovedností a sportovní soutěže

Podmínky přijatelnosti

dle výzvy k podání žádosti

Web

https://www.hzscr.cz/SCRIPT/docDetail.aspx?docid=21276464&docType=ART&prev=true&chnum=8

Kontakt

MV-GŘ HZS ČR, Kloknerova 26, 148 00 Praha 4

Poznámky

Žádost o dotaci se podává u MV-GŘ HZS ČR

Přílohy

 

[1] § 123 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

[2] § 16a odst. 4 písm. d) zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech).

vytisknout  e-mailem