Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Výpis údajů z Registru obyvatel

Pojmenování (název) životní situace: Výpis údajů z Registru obyvatel

Výdejem údajů z Registru obyvatel (dále jen "ROB") se rozumí získání údajů, které jsou v ROB o fyzické osobě vedeny. O vydání výpisu údajů z ROB může požádat fyzická osoba ("subjekt údajů") podle § 58 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů.
 

Jak podat žádost o výpis údajů z Registru obyvatel

Z vlastní datové schránky v rozhraní CzechPOINT@home (postup podání žádosti o zřízení datové schránky je zveřejněn na webových stránkách Datových schránek).

Osobně na kontaktním místě veřejné správy Czech POINT v případě, že má občan elektronicky čitelný identifikační doklad nebo u kteréhokoli obecního úřadu obce s rozšířenou působností, krajského úřadu nebo Ministerstva vnitra.

V listinné podobě lze žádost zaslat kterémukoliv obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, krajskému úřadu nebo Ministerstvu vnitra. Žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem žadatele. Úředně ověřený podpis se nevyžaduje, je-li žádost podepsána před zaměstnancem zařazeným ve správním orgánu, vůči kterému směřuje.

  

Podmínky a postup podání žádosti o výpis údajů z Registru obyvatel

Žádost podaná prostřednictvím vlastní datové schránky

Tento proces je zahájen vyplněním formuláře "Žádost o výpis údajů z Registru obyvatel", který je zveřejněn na Portálu veřejné správy (v sekci Formuláře). Na základě vyplnění formuláře a jeho následným odesláním prostřednictvím informačního systému datových schránek je žadateli zpracován elektronický výpis údajů z ROB. Výpis je automaticky zaslán do datové schránky žadatele jako datová zpráva určená do vlastních rukou. Výpis obsahuje identifikaci žadatele a dále může obsahovat kompletní údaje k jeho osobě, případně jen žadatelem vymezený rozsah vybraných údajů, které jsou o něm vedeny v ROB.
 

Žádost podaná osobně

V případě podání žádosti na kontaktním místě veřejné správy Czech POINT nebo u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností, krajského úřadu nebo Ministerstva vnitra je třeba se prokázat elektronicky čitelným identifikačním dokladem, u občanů České republiky občanským průkazem nebo cestovním pasem, u cizinců dokladem o povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky (například průkaz o povolení k pobytu).
 

Žádost podaná v listinné podobě

Žádost o výpis údajů z ROB je možné zaslat také v listinné podobě kterémukoliv obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, krajskému úřadu nebo Ministerstvu vnitra. Žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem žadatele. Úředně ověřený podpis se nevyžaduje, je-li žádost podepsána před zaměstnancem zařazeným ve správním orgánu, vůči kterému směřuje.
 

Žádost podaná v listinné podobě musí obsahovat následující údaje:

  1. jméno, popřípadě jména, a příjmení,

  2. datum a místo narození,

  3. číslo a druh elektronicky čitelného identifikačního dokladu, u občanů České republiky občanský průkaz nebo cestovní pas, u cizinců doklad o povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky (například průkaz o povolení k pobytu),

  4. adresu místa pobytu, popřípadě jinou kontaktní adresu,

  5. rozsah požadovaných údajů a formu jejich předání.
     

Dále je oprávněn podat žádost:

  • Za fyzickou osobu mladší 15 let a osobu, jejíž svéprávnost byla omezena rozhodnutím soudu tak, že není způsobilá k podání žádosti nebo která má soudem schválenou smlouvu o nápomoci nebo o zastoupení členem domácnosti žádá o výpis údajů z ROB zákonný zástupce, opatrovník, člen domácnosti nebo společně se subjektem údajů jeho podpůrce.

  • Za fyzickou osobu může požádat o výpis údajů z ROB zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele; údaje se v takovém případě poskytnou zmocněnci.

  

Výše poplatků za výpisy a forma jejich úhrady

Vydání elektronického výpisu údajů z ROB prostřednictvím CzechPOINT@home není zpoplatněno.

Poskytnutí výpisu údajů z ROB na kontaktním místě veřejné správy Czech POINT, který je ověřeným výstupem z informačního systému, je zpoplatněno podle položky č. 3 písm. d) Sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, následovně: první stránka výpisu ve výši 100 Kč a za každou další započatou stránku 50 Kč.

Poskytnutí výpisu údajů z ROB obecním úřadem obce s rozšířenou působností, krajským úřadem nebo Ministerstvem vnitra je zpoplatněno podle položky č. 3 písm. a) Sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, následovně: za každou i započatou stránku 50 Kč. Výpis není ověřeným výstupem z informačního systému.

Výpis údajů z ROB je generován zpravidla v rozsahu jedné stránky formátu A4.

  

Lhůty pro vyřízení podaných žádostí o výpis údajů z Registru obyvatel

Žádost podaná prostřednictvím datové schránky je vyřízena okamžitě, resp. v závislosti na dostupnosti služeb ROB.

Žádost podaná osobně na kontaktním místě veřejné správy Czech POINT je vyřízena okamžitě (na počkání), resp. v závislosti na dostupnosti služeb ROB.

Žádost podaná v listinné podobě kterémukoliv obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, krajskému úřadu nebo Ministerstvu vnitra je vyřízena ve lhůtě 30 dnů.

  

Další doplňující informace

Další doplňující informace naleznete na webových stránkách Ministerstva vnitra a webových stránkách Czech POINT.
 

Související životní situace a návody, jak je řešit

  

Nejčastější dotazy

Jaké údaje tímto formulářem obdržím?

Výpisem údajů z ROB jsou fyzické osobě (žadateli) poskytovány referenční údaje (zejména osobní), které jsou k její osobě evidovány v ROB - např. jméno, příjmení, datum a místo narození, adresa místa pobytu, případně doručovací adresa, státní občanství, čísla elektronicky čitelných identifikačních dokladů, identifikátor datové schránky, je-li datová schránka zpřístupněna a dále provozní údaj, kdy došlo ke změně některého z referenčních údajů.
 

Formulář chce po mně zadat přihlašovací jméno a heslo. Kde je získám?

Jedná se o přihlašovací údaje do datové schránky. Pokud nemáte dosud datovou schránku zřízenu, můžete o ni požádat podle postupu zveřejněného na webových stránkách Datových schránek.
 

Mám obavy zadávat do formuláře CzechPOINT@home své přihlašovací údaje do datové schránky. Je to bezpečné?

Ano. CzechPOINT@home je navržen tak, že ověření vašich přihlašovacích údajů do datové schránky probíhá v perimetru ISDS. CzechPOINT@home nepřichází s vašimi přihlašovacími údaji do styku.

  

Za správnost návodu odpovídá útvar

Ministerstvo vnitra - odbor správních činností, oddělení registru obyvatel.
nám. Hrdinů 3,140 21Praha 4
e-mail: osc@mvcr.cz

  

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 8. února 2018

  


Odbor správních činností, 27. února 2020

vytisknout  e-mailem