Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Změna jména a příjmení

Kdo a za jakých podmínek

Jméno, popřípadě jména, nebo příjmení (popřípadě více příjmení), která je fyzická osoba povinna užívat, lze změnit fyzické osobě pouze na základě její žádosti, případně žádosti jejích zákonných zástupů.

Žádost o povolení změny jména nebo příjmení může podat:

 • fyzická osoba - občan České republiky, popřípadě zákonní zástupci nezletilého dítěte,

 • fyzická osoba, která není občanem České republiky, jen má-li povolen trvalý pobyt na území České republiky podle zákona o pobytu cizinců nebo jí byl udělen azyl nebo doplňková ochrana podle zákona o azylu.
   

1) Povolení změny jména

 • změna jména se nepovolí, žádá-li fyzická osoba mužského pohlaví o změnu na jméno ženské, nebo naopak, žádá-li o změnu jména na jméno neexistující, zkomolené, domácké, nebo na jméno, které má žijící sourozenec společných rodičů. Vzniknou-li pochybnosti o existenci jména nebo jeho správné podobě, je žadatel povinen předložit doklad vydaný znalcem,

 • změna jména se nepovolí, jestliže by změna byla v rozporu s potřebami a zájmy nezletilého dítěte.

2) Povolení změny příjmení

 • změna příjmení se povolí zejména tehdy, jde-li o příjmení hanlivé, nebo směšné, nebo je-li pro to vážný důvod,

 • změna příjmení se nepovolí, jestliže by změna byla v rozporu s potřebami a zájmy nezletilého dítěte,

 • za trvání manželství může být změna příjmení povolena pouze na základě souhlasu obou manželů,

 • mají-li manželé společné příjmení a je-li povolena změna příjmení jednomu z nich, vztahuje se tato změna i na příjmení druhého manžela a příjmení jejich nezletilých dětí,

 • mají-li manželé a rodiče dítěte různá příjmení, změna příjmení toho z manželů, jehož příjmení má nezletilý, se vztahuje i na nezletilého,

 • mají-li manželé společné příjmení a jeden z nich užívá a na druhém místě uvádí příjmení předchozí, může jim být povolena změna pouze tohoto společného příjmení.
   

Jak a kam se obrátit

O povolení změny jména nebo příjmení rozhoduje na základě písemné žádosti:

 • matriční úřad, v jehož správním obvodu je žadatel přihlášen k trvalému pobytu, u nezletilých dětí rozhoduje matriční úřad v místě trvalého pobytu dítěte,

 • pokud žadatel, popřípadě nezletilé dítě, není na území České republiky přihlášen k trvalému pobytu, je příslušný k projednání žádosti matriční úřad podle místa posledního trvalého pobytu na území České republiky,

 • pokud žadatel, popřípadě nezletilé dítě nikdy trvalý pobyt na území České republiky neměli, příslušný k projednání žádosti je Úřad městské části Praha 1,

 • jsou-li pro to vážné důvody, může matriční úřad postoupit žádost k vyřízení matričnímu úřadu, v jehož knize narození je jméno, které má být změněno, zapsáno.
   

Co musí žádost o povolení změny jména, nebo příjmení obsahovat

 • jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení, datum a místo narození, případně datum a místo uzavření manželství nebo vzniku partnerství žadatele,

 • rodné číslo,

 • místo trvalého pobytu žadatele, popřípadě nezletilého dítěte,

 • jméno, popřípadě jména, nebo příjmení, které si žadatel zvolil,

 • jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení, datum a místo narození manžela, popřípadě nezletilých dětí, vztahuje-li se změna jména nebo příjmení i na tyto fyzické osoby,

 • údaj o státním občanství žadatele, nebo nezletilého dítěte,

 • odůvodnění.
   

Co musíte předložit k žádosti o povolení změny jména, nebo příjmení

 • rodný, popřípadě oddací, list žadatele, nebo nezletilého dítěte, popřípadě doklad o uzavřeném partnerství,

 • jde-li o osoby rozvedené, pravomocný rozsudek o rozvodu manželství,

 • jde-li o osoby, jejichž partnerství zaniklo, pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, anebo úmrtní list zemřelého partnera,

 • jde-li o osoby ovdovělé, úmrtní list,

 • doklad o místu trvalého pobytu na území České republiky,

 • doklad o státním občanství (lze prokázat např. platným občanským průkazem České republiky, cestovním dokladem, osvědčením nebo listinou o nabytí nebo udělení státního občanství České republiky ne starší 1 roku),

 • souhlas fyzické osoby starší 15 let, jde-li o změnu jejího jména, popřípadě jmen a příjmení,

 • k žádosti o povolení změny jména nebo příjmení nezletilého dítěte musí být dále přiložen písemný souhlas druhého rodiče, nebo pravomocné rozhodnutí soudu nahrazující tento souhlas. Tento souhlas druhého rodiče není třeba předkládat, pokud

 1. druhý rodič zemřel (v tom případě se k žádosti přiloží jeho úmrtní list),

 2. pokud byl druhý rodič rodičovské odpovědnosti zbaven nebo byl výkon jeho rodičovské odpovědnosti v této oblasti omezen nebo pozastaven (v tom případě se k žádosti přiloží pravomocný rozsudek), nebo

 3. pokud není známo místo trvalého pobytu druhého rodiče,

 • pokud občan České republiky žije v manželství s cizincem, k žádosti o povolení změny příjmení přiloží doklad o tom, že podle právního řádu jeho domovského státu tento stát uzná změnu příjmení, jestliže se má změna příjmení vztahovat i na tohoto cizince. Doklad se nepředkládá, pokud má cizinec povolen trvalý pobyt podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky nebo jí byl udělen azyl nebo doplňková ochrana podle zákona o azylu.

 • právo určit dítěti jméno či příjmení není součástí rodičovské odpovědnosti. Jediný způsob, jak daného práva rodiče zbavit, předvídá § 873 občanského zákoníku, podle něhož zbavil-li soud rodiče rodičovské odpovědnosti, může zároveň rozhodnout, že jej zbavuje všech nebo některých povinností a práv stanovených v § 856 občanského zákoníku. V případě předložení pravomocného rozsudku o zbavení či omezení rodičovské odpovědnosti je tedy nutné vždy vycházet z výroku rozsudku soudu, kterým byl rodič zbaven či omezen rodičovské odpovědnosti, resp. z rozsahu, v jakém jí byl zbaven či omezen. Není-li rodič dítěte explicitně zbaven či omezen v právu určit dítěti jméno nebo příjmení, nelze bez jeho souhlasu změnit jméno či příjmení dítěti bez dalšího. Takový rodič je účastníkem správního řízení o žádosti o změnu jména nebo příjmení.
   

3) Povolení změny jména a příjmení osoby v případě změny pohlaví

Matriční úřad povolí na základě žádosti fyzické osoby a potvrzení poskytovatele zdravotních služeb změnu jména, popřípadě jmen, a příjmení,

 1. na neutrální jméno a příjmení, byla-li zahájena léčba pro změnu pohlaví, nebo

 2. na jiné jméno, popřípadě jména, a příjmení, byla-li léčba pro změnu pohlaví dokončena.

Doklad, který je jinak třeba předložit matričnímu úřadu k žádosti o povolení změny jména nebo příjmení se nepředkládá, pokud si skutečnost v něm uvedenou matriční úřad může ověřit z jím vedené matriční knihy, ze základního registru obyvatel, z informačního systému evidence obyvatel, z informačního systému cizinců, z informačního systému evidence občanských průkazů nebo z informačního systému evidence cestovních dokladů.
 

Formuláře

Předepsané formuláře nejsou stanoveny.
 

Poplatky a termíny

Vydání povolení změny

 1. příjmení hanlivého, výstředního, směšného, zkomoleného, cizojazyčného nebo na dřívější příjmení (dřívějším příjmením se rozumí jen nejblíže předcházející příjmení). Dále za povolení změny příjmení dítěte svěřeného do náhradní rodinné péče na příjmení poručníka nebo pěstouna, na společné příjmení poručníků nebo pěstounů anebo příjmení dohodnuté pro jejich vlastní děti, pokud poručníky nebo pěstouny jsou prarodiče nebo sourozenci rodičů nezletilých dětí.
  - 100 Kč

 2. jména nebo příjmení v ostatních případech
  - 1.000 Kč
   

Osvobození

 1. Od poplatku je osvobozena změna příjmení, k níž dochází prohlášením rozvedeného manžela, že přijímá opět své dřívější příjmení nebo příjmení rodné, popřípadě, že upouští od užívání společného příjmení vedle příjmení dřívějšího, byla-li tato skutečnost oznámena do šesti měsíců po nabytí právní moci rozsudku o rozvodu.

 2. Od poplatku je osvobozena změna nebo oprava jména osvojených dětí nebo změna, kterou je nutno provést v důsledku nesprávných nebo neúplných zápisů v matrice nebo v důsledku uvedení nesprávných údajů na vydaných matričních dokladech.

 3. Od poplatku je osvobozena změna jména a příjmení osoby v případě změny pohlaví.
   

Poznámky

 1. Za změnu příjmení manželů, rodičů nebo rodiče a jejich nezletilých dětí na společné příjmení se vybírá jen jeden poplatek.

 2. Za změnu příjmení více nezletilých dětí téhož rodiče se vybírá jen jeden poplatek.
   

Lhůty pro vyřízení

Příslušný matriční úřad je povinen rozhodnout ve věci do 30 dnů od zahájení řízení; ve zvlášť složitých případech rozhodne nejdéle do 60 dnů.
 

Další činnosti

Po nabytí právní moci rozhodnutí o povolení změny jména, popřípadě jmen nebo příjmení a na základě nově vydaného matričního dokladu po povolené změně je třeba požádat o vydání nového občanského průkazu, příp. cestovního dokladu. 
 

Právní úprava

 • zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Doplňující zákony a předpisy

 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,

 • zákon č. 254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech.
   

Opravné prostředky, sankce

Opravné prostředky

V případě zamítnutí žádosti o povolení změny jména nebo příjmení je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení prostřednictvím matričního úřadu, který rozhodnutí vydal.
 

Sankce

Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

 • úmyslně zničí, poškodí nebo zneužije matriční doklad,

 • úmyslně neužívá v úředním styku jméno, popřípadě jména nebo příjmení, popřípadě více příjmení, která jsou uvedena na matričním dokladu vydaném matričním úřadem v České republice.

Za výše uvedený přestupek lze uložit pokutu do 10.000 Kč.
 

Kde získáte bližší informace

 • na kterémkoliv matričním úřadu České republiky, případně krajském úřadu

 • na Ministerstvu vnitra, odboru všeobecné správy, oddělení matrik a ověřování,
  náměstí Hrdinů 1634/3,
  140 21, Praha 4.
  email: ovs@mvcr.cz,
             posta@mvcr.cz

  


Odbor všeobecné správy, oddělení matrik a ověřování, dne 9. května 2023

vytisknout  e-mailem