Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Poskytování údajů pro stálé seznamy voličů pro předčasné volby do Poslanecké sněmovny

Podle ustanovení § 14 odst. 1 písm. b) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o volbách do Parlamentu"), vede obecní úřad stálý seznam voličů; stálý seznam voličů je veden podle zvláštního zákona, kterým je zákon č. 491/201 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o volbách do zastupitelstev obcí"). Postup při vedení stálého seznamu voličů a jeho aktualizaci upravuje § 28 zákona o volbách do zastupitelstev obcí a § 3 odst. 5 a 6 vyhlášky Ministerstva vnitra č. 59/2002 Sb., v platném znění.

Ustanovení § 14 odst. 3 zákona o volbách do zastupitelstev obcí, podle kterého Ministerstvo vnitra poskytne obecnímu úřadu na jeho žádost seznam voličů v členění podle volebních okrsků, bude možné aplikovat až od 1. ledna 2014, neboť podle přechodného ustanovení obsaženého v Čl. IV zákona č. 222/2012 Sb., kterým se mění volební zákony a zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon č. 222/2012 Sb."), je tento postup možno použít až ode dne, kdy dojde k zápisu údajů o vymezení volebních okrsků do základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí. V této souvislosti proto upozorňujeme, že v případech, kdy obce v rámci zadávání volebních okrsků do základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí přistoupily ke změně ve vymezení volebních okrsků z důvodů územní celistvosti (dopis odboru všeobecné správy MV ze dne 27. května 2013 č.j. MV-15844-16/VS-2013), je toto nové vymezení účinné s ohledem na shora uvedené až od 1. ledna 2014 a pro předčasné volby do Poslanecké sněmovny se v dotčených obcích uplatní stávající dosud platné vymezení volebních okrsků.

Pro předčasné volby do Poslanecké sněmovny poskytuje Ministerstvo vnitra seznamy voličů z informačního systému evidence obyvatel postupem uplatňovaným přede dnem nabytí účinnosti zákona č. 222/2012 Sb. To znamená, že je možné využívat funkcionalit stávající aplikace agendového informačního systému evidence obyvatel na okresech pro výdej seznamů voličů podle volebních okrsků. Obecní úřady obcí s rozšířenou působností tak mohou poskytovat seznamy voličů na požádání obecním úřadům a pověřeným obecním úřadům.

Jestliže obecní úřad obce s rozšířenou působností přestal vydávat změnové výdeje a odmítá vydat znovu základní výdej pro obec, existuje v okresní aplikaci evidence obyvatel funkcionalita (F6 = volby), pomocí které lze vytvářet různě setříděné volební seznamy a podklady pro volební seznamy. V tomto případě je nutné, aby byl u nových adresních míst stále aktualizován údaj o čísle volebního okrsku, který lze stále pomocí aplikace evidence obyvatel aktualizovat (F1 = Adresa, F11 = Změn voleb.ob).

Pokud jde o obecní úřady, které provozují vlastní informační systém, který je řádně ohlášen a následně certifikován, mají možnost využívat referenční údaje vedené v Registru obyvatel a zároveň získávat údaje o změnách, a to prostřednictvím eGON služby "robCtiZmeny", publikované v katalogu eGON služeb. Pro získání změn z Registru obyvatel je nutné přihlášení AIFOA IS orgánu veřejné moci k získávání notifikací prostřednictvím výše uvedené služby. Referenční údaje základních registrů neobsahují údaje o volebních okrscích ani o právní způsobilosti.

Pro ty obecní úřady, které nemají zaregistrovaný agendový informační systém, se v souladu s § 5 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, připravuje služba umožňující využívání údajů z Registru obyvatel, z Agendového informačního systému evidence obyvatel (do budoucna také z Agendového informačního systému cizinců). Výdej údajů bude poskytován na základě žádosti konkrétního úřadu, a to pouze v rámci jeho správního obvodu. Formulář "Žádost o využití údajů z registru obyvatel a agendového informačního systému evidence obyvatel" bude umístěn na Portálu veřejné správy (https://portal.gov.cz/). Podrobný manuál s popisem postupu při zadávání žádosti bude rovněž k dispozici před spuštěním uvedené služby.

V současné době je proces konečné realizace výpisů pro účely samospráv ve fázi ověřování na vybraných obcích a plošná implementace do produkčního prostředí se předpokládá v nejbližších dnech.

  

vytisknout  e-mailem