Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Členství v okrskové volební komisi ve volbách do zastupitelstev obcí

 

Problematiku členství v okrskové volební komisi při volbách do zastupitelstev obcí upravuje zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "volební zákon").

Členem okrskové volební komise může podle ustanovení § 17 odst. 1 volebního zákona být

  • státní občan České republiky a státní občan jiného státu, jemuž právo volit přiznává mezinárodní úmluva, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv,

  • jenž je přihlášen k trvalému pobytu v obci na území České republiky, v případně státního občana jiného členského státu EU i k registrovanému přechodnému pobytu,

  • který alespoň v den složení slibu dosáhl věku nejméně 18 let,

  • u něhož nenastala překážka výkonu volebního práva ve smyslu ustanovení § 4 odst. 2 písm. a) až d) volebního zákona (tj. zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu výkonu trestu odnětí svobody, omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva, zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu nebo výkon služby vojáka z povolání v zahraničí nebo výkon služby vojáka v záloze v zahraničí),

  • a který není kandidátem pro volby do zastupitelstva obce, pro které je okrsková volební komise vytvořena.
     

Podle ustanovení § 17 odst. 2 volebního zákona, každá volební strana, jejíž kandidátní listina byla zaregistrována pro volby do zastupitelstva obce, může delegovat nejpozději 30 dnů přede dnem voleb jednoho člena a jednoho náhradníka do okrskové volební komise v každém volebním okrsku, ve kterém se do příslušného zastupitelstva volí.

Delegováním členů a náhradníků podle shora uvedeného ustanovení se rozumí doručení jejich seznamu starostovi. Seznam musí obsahovat jméno a příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu člena, popřípadě náhradníka (případně přechodného pobytu, jde-li o cizince), dále jméno, příjmení a podpis zmocněnce volební strany, popřípadě jméno a příjmení osoby, která je k tomuto úkonu zmocněncem pověřena a která kopii tohoto písemného pověření k seznamu přiloží; tvoří-li volební stranu nezávislý kandidát, podpis tohoto kandidáta. Dále může obsahovat i údaj, do které okrskové volební komise mají být delegovaní členové a náhradníci zařazeni; pokud tento údaj chybí, zařadí je do okrskových volebních komisí starosta.

Ze shora uvedeného vyplývá, že členem či náhradníkem okrskové volební komise může být mimo jiné také zmocněnec volební strany. Volební strana, jejíž kandidátní listina byla pro volby do příslušného zastupitelstva obce zaregistrována, může delegovat i členy a náhradníky bez ohledu na příbuzenské vztahy ke kandidátům.

  

vytisknout  e-mailem