Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Harmonogram úkolů a lhůt pro opakované hlasování ve volbách do zastupitelstva obce dne 17. dubna 2010

 
 
Harmonogram úkolů a lhůt
 
vyplývající ze zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“), a vyhlášky Ministerstva vnitra č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vyhláška“)
 
Dnů přede
dnem voleb
Datum
nejpozději do
Úkol
Gestor
15
2. dubna 2010
 
Zveřejnění oznámení o době a místu konání voleb
(§ 29 zákona)
 
dosavadní starosta
(v obcích, kde není starosta, zajistí tuto povinnost ředitel krajského úřadu, (dále jen „starosta“)
10
7. dubna
 
Vyhrazení plochy
pro vylepení volebních plakátů
(§ 30 odst. 1 zákona)
 
starosta
3 až do
ukončení hlasování
14. dubna
17. dubna
22.00 hodin
 
Zákaz zveřejňování předvolebních
a volebních průzkumů
(§ 30 odst. 2 zákona)
 
fyzické a právnické osoby
3
14. dubna
Dodání hlasovacích lístků
voličům
(§ 25 odst. 5 zákona)
 
starosta
 
2
15. dubna
v 16.00 hodin
 
Uzavření stálých seznamů
voličů včetně dodatků
(§ 28 odst. 4 zákona)
 
obecní úřad
48 hodin před zahájením voleb
15. dubna
7.00 hodin
Možnost vzdání se
nebo odvolání kandidatury
(§ 24 zákona)
 
kandidáti
volební strany
48 hodin před zahájením voleb
15. dubna
7.00 hodin
Zajištění zveřejnění prohlášení o vzdání se kandidatury
nebo o odvolání kandidáta, pokud byly doručeny do 48 hodin před zahájením voleb
ve všech volebních místnostech
(§ 31 odst. 4 zákona)
 
registrační úřad
Den voleb
17. dubna
 
Dodání hlasovacích lístků
okrskovým volebním komisím
(§ 25 odst. 5 zákona)
 
starosta
 
Den voleb
17. dubna
od 7.00 hodin
do 22.00 hodin
 
Zajištění průběhu hlasování
(§ 16 zákona)
okrsková
volební komise
 
 
Kontrola průběhu hlasování ve volebních místnostech
(§ 38 zákona
§ 10 odst. 1 písm. c))
 
krajský úřad
 
 
Kontrola průběhu hlasování
a sčítání hlasů
(§ 12 odst. 1 písm. i) a j)
§ 38 zákona)
 
pověřený
obecní úřad
Den voleb
17. dubna
 
Zákaz volební agitace
a propagace v objektu,
kde je volební místnost
a v jeho bezprostředním okolí
(§ 30 odst. 3 zákona)
 
 
 
 
Některé další úkoly a lhůty, které vyplývají ze zákona a vyhlášky
 
§ 33 odst. 7 zákona - Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. Při hlasování postupují členové volební komise tak, aby byla zachována tajnost hlasování.
 
§ 43 odst. 2 zákona - Nesplní-li okrsková volební komise na výzvu Českého statistického úřadu povinnosti podle odstavce 1 nebo 2 do 24 hodin po ukončení hlasování (§ 39), popřípadě ve stanovené lhůtě je to důvodem pro vyhlášení opakovaného hlasování (§54) v příslušném volebním okrsku.
 
§ 52 zákona - Činnost okrskové volební komise při volbách do zastupitelstev obcí je ukončena patnáctým dnem po vyhlášení výsledků voleb do zastupitelstev obcí Státní volební komisí; v obci, kde byl podán návrh na neplatnost hlasování nebo neplatnost voleb (§ 60) končí dnem nabytí právní moci rozhodnutí soudu v případě, že tento návrh byl soudem zamítnut, nebo patnáctým dnem po uveřejnění výsledků opakovaného hlasování v případě, že tento návrh byl soudem shledán oprávněným a opakuje se v rámci volebního procesu pouze hlasování, anebo dnem nabytí právní moci rozhodnutí soudu v případě, že tento návrh byl soudem shledán oprávněným a opakuje se celý volební proces. V obci, kde nebyl odevzdán zápis o průběhu a výsledku hlasování podle § 43 odst. 2 končí patnáctý den po uveřejnění výsledků opakovaného hlasování.
 
§ 53 zákona - Registrační úřad vydá kandidátům zvoleným za členy zastupitelstva obceosvědčení o zvolení, a to nejpozději do prvního zasedání zastupitelstva (§ 91 zákona č. 128/2000 Sb.).
 
§ 53 odst. 2 zákona - V případě, kdy soud shledá oprávněným návrh na neplatnost volby kandidáta, vydá registrační úřad osvědčení o zvolení kandidátovi v pořadí podle § 45 odst. 3 a 4 do 7 dnů po právní moci rozhodnutí o neplatnosti volby kandidáta (§ 60).
 
§ 60 odst. 1 zákona - Podáním návrhu na neplatnost hlasování, na neplatnost voleb nebo neplatnost volby kandidáta se může domáhat ochrany u soudu podle zvláštního právního předpisu každá osoba zapsaná do stálého seznamu voličů ve volebním okrsku, kde byl člen zastupitelstva volen, jakož každá volební strana, jejíž kandidátní listina byla pro volby do tohoto zastupitelstva zaregistrována. Návrh je třeba podat nejpozději 10 dnů po vyhlášení výsledků voleb Státní volební komisí.
 
§ 13 odst. 2 vyhlášky - Obecní úřad převezme veškerou volební dokumentaci s výjimkou jednoho vyhotovení zápisu o průběhu a výsledku hlasování ve volebním okrsku od okrskových volebních komisí. Hlasovací lístky a použité úřední obálky uschová po dobu 30 dnů od uveřejnění výsledků voleb Státní volební komisí. Po této lhůtě ponechá pro archivaci 3 sady nepoužitých hlasovacích lístků pro volby do zastupitelstva obce; ostatní hlasovací lístky protokolárně zničí.
 
§ 1 odst. 2 vyhlášky - Odměnu podle odstavce 1 pro členy okrskové volební komise vyplatí do 30 dnů po ukončení činnosti okrskové volební komise obecní úřad.

vytisknout  e-mailem