Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Z jednání schůze vlády České republiky dne 7. prosince 2009

Ministryně spravedlnosti Daniela Kovářová předložila na schůzi vlády Návrh nařízení vlády, kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, které rostliny nebo houby se považují za rostliny a houby obsahující omamnou nebo psychotropní látku a jaké je jejich množství větší než malé ve smyslu trestního zákoníku. V návaznosti na diferenciaci držení drog pro vlastní potřebu podle typu drogy byla do trestního zákoníku vložena nová privilegovaná skutková podstata trestného činu nedovoleného pěstování rostlin obsahujících omamnou nebo psychotropní látku, jež umožňuje změkčit trestní postih proti samozásobitelům psychotropních rostlin a hub. V souvislosti s vytvořením této nové skutkové podstaty je z důvodu právní jistoty zapotřebí závazně vymezit druhy rostlin a hub, jež jsou pro účely trestního zákoníku považovány za rostliny a houby obsahující omamnou nebo psychotropní látku, a určit množství těchto rostlin a hub, které zakládá trestnost jejich pěstování. Navrhovaná nařízení obsahuje seznam těchto rostlin a hub a dále hodnoty určující jejich množství větší než malé pro účely trestního zákoníku.

Ministr financí Eduard Janota předložil na jednání vlády Informaci o restrukturalizačním programu a dalších krocích procesu restrukturalizace společnosti České aerolinie a.s. Vláda na svém jednání dne 26. října 2009 souhlasila se záchranným opatřením spočívajícím ve zrušení zástupních práv váznoucích na nemovitostech a movitých věcech ve vlastnictví společnosti České aerolinie a.s., která jsou zajišťovacím instrumentem k pohledávce České republiky vůči společnosti České aerolinie a.s. vzniklé v důsledku poskytnutí půjčky pro společnost České aerolinie a.s. od společnosti OSINEK, a.s. „v likvidaci“, převedené v rámci likvidačního zůstatku na Českou republiku - Ministerstvo průmyslu a obchodu. Vláda České republiky rovněž souhlasila se záměrem, aby byla v rámci budoucí restrukturalizace společnosti výše uvedená pohledávka České republiky vůči společnosti České aerolinie a.s., po projednání restrukturalizačního plánu s Evropskou komisí, kapitalizována zvýšením základního kapitálu společnosti České aerolinie a.s. upsáním nových akcií Českou republikou. Vláda dále uložila zpracovat a vládě do 30. listopadu předložit výše uvedenou informaci. V návaznosti na aktualizaci očekávaného hospodářského výsledku a potřeby zajištění likvidity v roce 2009 a 2010 rozhodlo vedení a orgány společnosti o realizaci restrukturalizačních opatření s cílem zefektivnit provoz společnosti a zajistit dostatek finančních prostředků na období mimo hlavní sezónu. Sezónnost v letecké přepravě, pokračující finanční krize a restrukturalizační výdaje v podobě vyplácení odstupných, mají za následek potřebu zajištění dodatečné likvidity na překlenutí zimní sezóny ve výši 2 mld. Kč. Opatření by zároveň měla ve střednědobém a dlouhodobém horizontu zajistit stabilizaci hospodaření společnosti.

Vláda dále projednala a schválila Návrh Statutu Technologické agentury České republiky, který předložil předseda vlády a předseda Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace Jan Fischer. Ve statutu se stanovují základní kompetence Technologické agentury ČR a jejích orgánů, při čemž se vychází jak z ustanovení zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací upravujících postavení Technologické agentury, tak z rozpočtu, postup poskytovatele při přípravě programů a ve veřejné soutěži ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích apod. Dále se ve statutu specifikují kompetence odborných poradních orgánů a Kanceláře Technologické agentury. Při přípravě statutu Technologické agentury ČR se vycházelo ze struktury statutu obdobné agentury pro oblast základního výzkumu, kterou je Grantová agentura České republiky, při zohlednění některých základních odlišností v kompetenci obou agentur. Mezi ně patří v případě Technologické agentury ČR zejména příprava nových programů v oblasti aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, realizace programů navrhovaných jinými správními úřady, poradenství v oblasti aplikací výsledků, ochrany duševního vlastnictví či spolupráce se soukromým sektorem.

Na základě podnětu z porady ekonomických ministrů předložil ministr financí Eduard Janota na schůzi vlády Návrh na zřízení meziresortní komise pro tvorbu obecného modelu odměňování managementu a členů orgánů obchodních společností s majetkovou účastí státu nad 33 %, včetně státních podniků a jiných státních institucí. Materiál zřizuje meziresortní komisi, jejímž cílem bude navrhnout systém opatření ke zvýšení transparentnosti odměňování managementu a ve kterém budou zahrnuty všechny formy příjmů a benefitů. Meziresortní komise bude složena ze zástupců ministerstev, jejichž akcionářský podíl v obchodních společnostech převyšuje 33 % nebo mají zakladatelský vztah ke státním podnikům, fondům a jiným státním institucím a zástupců Úřadu vlády ČR. Činnost meziresortní komise se bude řídit Jednacím řádem, a hlavní náplní práce meziresortní komise bude zejména analyzovat současný způsob odměňování managementu a orgánů obchodních společností s majetkovou účastí státu nad 33 %, včetně státních podniků a státních institucí a navrhnout obecný model odměňování managementu a orgánů obchodních společností s majetkovou účastí státu nad 33 %, včetně státních podniků a státních institucí, který bude předložen vládě České republiky do 31. března 2010.

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Miroslava Kopicová předložila vládě pro informaci Výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy České republiky v roce 2008 Školská reforma pokračuje. Letos podvanácté vydává Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy České republiky. Výroční zprávy mají za cíl informovat o stavu a základních vývojových trendech vzdělávací soustavy České republiky v příslušném roce. Jsou zdrojem informací pro subjekty, které tvoří vzdělávací politiku a rozhodují o školství a vzdělávání na centrální i regionální úrovni, a jsou k dispozici také pedagogické veřejnosti a všem dalším zájemcům o otázky školství a vzdělávání. Výroční zpráva za rok 2008 nese název Školská reforma pokračuje. Dne 1. září 2008 nastoupila do základních škol již druhá vlna prvňáčků, kteří se začali učit na základě školních vzdělávacích programů. Nejde jen o pouhou změnu dosavadních učebních dokumentů - učebních plánů a osnov, těch byla v minulosti celá řada, ale o jednu z nejvýznamnějších reforem v historii českého školství. Hlavním principem, který reforma přináší, je autonomie škol ve vymezování cílů, obsahů a metod učení a vyučování. Školy mohou do školních vzdělávacích programů, které vytvářejí na bázi rámcových vzdělávacích programů, promítnout jak specifickou společenskou poptávku ve svém prostředí, tak podmínky a možnosti dané školy a jejích partnerů. Tak jako předchozí je i Výroční zpráva za rok 2008 rozčleněna do dvou dílů. Díl I. Vzdělávání v roce 2008 v datech popisuje vzdělávací soustavu České republiky na základě vybraných statistických indikátorů. Kromě kapitol zabývajících se regionálním a vysokým školstvím jsou zahrnuty i informace o organizačních a legislativních podmínkách vzdělávací soustavy, jejím financování, údaje týkající se pracovníků ve školství a vztahu vzdělání a uplatnitelnosti na trhu práce. Díl II. Vzdělávání v roce 2008 v tématech obsahuje tři kapitoly, které hlouběji zpracovávají aktuální téma školství a vzdělávání v roce 2008: Učitel; Selektivita, rovné příležitosti a česká škola; Mládež a zájmové vzdělávání.

text -rr-

vytisknout  e-mailem