Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Pilotní preventivní projekt Bezpečná lokalita – Bezpečné bydlení úspěšně pokračuje

Jak již bylo oznámeno, probíhá v Brně a ve Zlíně Pilotní preventivní projekt Bezpečná lokalita – Bezpečné bydlení (dále jen „projekt“) v rámci činnosti Poradního sboru pro situační prevenci kriminality Ministerstva vnitra ČR.

Co děje právě v těchto dnech

V současné době jsou jak v Brně, tak ve Zlíně vyhodnocovány odevzdané dotazníky k místnímu sociologickému šetření. V Brně byl vyplňován vždy jeden dotazník na domácnost (bytovou jednotku), tedy celkem 156 dotazníků, ve Zlíně šlo o 70 dotazníků, vráceno jich bylo celkem padesát.

Přípravným pracím před rozdáním dotazníků byla věnována náležitá pozornost - např. v Brně byly schůzky s nájemníky rozloženy do dvou měsíců a na každou středu zvali strážníci Městské policie Brno obyvatele maximálně dvou poschodí, což znamená 24 bytů. Správně předpokládali, že komunikace s menším počtem nájemníků bude přehlednější a poskytne i více prostoru pro diskusi. Rovněž očekávali, že v každém patře domu se budou sousedé mnohem lépe osobně znát. Důležitým kritériem byl i odpovídající prostor, kde by se mohla s lidmi vést smysluplná diskuse. Zde velmi dobře posloužila místnost, která v domě vznikla z nevyužívaných sklepních kójí a z níž se v budoucnu stane klubovna pro děti nájemníků.

Dále bylo třeba vyřešit, jak oslovit takový počet nájemníků. Tomu značně pomohlo, že v domě byla zřízena funkce domovníka, byť jen na poloviční úvazek. Právě jeho prostřednictvím byla zajištěna distribuce zvacího informačního letáčku, který se tak spolehlivě dostal do každé domácnosti, a to i s osobním pozváním domovníka.

Již v této fázi se strážníci snažili dát jasně najevo, že v připravovaném projektu budou obyvatelé domu partneři, od nichž je očekáván aktivní přístup. Tato informace se pak opakovaně promítala do každého vystoupení a do každého osobního rozhovoru s jednotlivými nájemníky.

Ve Zlíně probíhaly přípravy obdobně. Byla zorganizována pracovní schůzka MP Zlín se zástupci statutárního města Zlína, Správy domů Zlín, s. r. o., Policie ČR a Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje. Po dohodě s výše uvedenými subjekty byl navržen termín setkání s nájemníky z vytipovaného domu. Byl navržen, zpracován a zhotoven informační leták pro nájemníky, který byl poté vyvěšen ve společných prostorách domu a zároveň ho dostal každý nájemník do schránky.

Text pozvánky byl pro obyvatele domů záměrně shodný v Brně i ve Zlíně a zněl následovně:

Vážení nájemníci,
pocit bezpečí je důležitý pro každého člověka. Zejména bezpečné bydlení výrazným způsobem zvyšuje a zkvalitňuje životní úroveň. Váš dům byl vybrán pro realizaci pilotního projektu, ve kterém se společně, pomocí technických a režimových opatření, pokusíme minimalizovat rizika vloupání do bytů, poškozování zařízení domu, narušování veřejného pořádku hlukem, výtržnostmi nebo veřejným pohoršením. Výrazně také omezíme pohyb neznámých lidí ve společných prostorách domu a prohloubíme vzájemnou spolupráci. Věříme, že tak společně přispějeme k vašemu bezpečnému bydlení v tomto domě.

  1. Je důležité, abyste o připravovaném projektu věděli co nejvíce. 
  2. Je důležité, abyste se do něj aktivně zapojili a podpořili jej.
  3. Je důležité, abyste vnímali, že jde o VAŠI bezpečnost a VÁŠ bezpečný život v domě.
  4. Je důležité, abychom byli PARTNEŘI, kterým jde o společnou věc.
  5. JE DŮLEŽITÉ, ABYSTE PŘIŠLI NA SETKÁNÍ NÁJEMNÍKŮ SE ZÁSTUPCI MĚSTSKÉ POLICIE A MĚSTSKÉ ČÁSTI.

Pokud jde o samotná setkání, lze s potěšením říci, že se jich v Brně zúčastnili zástupci z téměř 60 % všech domácností v domě. To je možné považovat za povzbudivé. Je nutno konstatovat, že zájem neprojevili právě ti nájemníci, kteří se jeví jako problémoví a konfliktní. Je to pochopitelné a dalo se to očekávat. Naproti tomu se zatím zdá, že skupina pozitivně naladěných nájemníků bude celkem početná a že tedy tlak na ty méně přizpůsobivé bude paralelní jak z vnějších stran, tak i ze strany samotných obyvatel domu.

Aktivní roli zaujímá vlastník domu, kterým je městská část. Účast jejich zástupců na setkání s nájemníky byla velice důležitá, protože mají velký vliv na stanovení smluvních podmínek k užívání bytů a mohli operativně reagovat na podněty nájemníků. Úzká spolupráce s vlastníkem domu je i jasným signálem všem obyvatelům, že v oblasti plánovaných opatření jsou policie a městská část podporujícími se partnery.

I přesto, že v těchto dnech ještě nejsou k dispozici výsledky sociologického šetření mezi nájemníky, lze již v Brně pracovat s některými fakty:

  • Potvrzuje se minimální vzájemná znalost nájemníků v domě – anonymita. Stálí nájemníci argumentují velkou fluktuací, která jim znemožňuje orientovat se v tom, kdo je a kdo není nájemníkem v domě.
  • Potvrzuje se nejkritičtější místo v domě – vstup do domu. Problém je s rozpoznáním oprávněných vstupů, osobní odvahou k položení dotazu neznámému člověku, obavou z napadení při projevení zájmu a s dětmi a vstupním režimem.
  • Objevuje se nové ohnisko konfliktů nájemníků domu s obyvateli okolních domů – volně přístupný přístřešek pro kontejnery s odpady – cizí lidé zaplňují kontejnery určené pro nájemníky domu.
  • Nájemníci oprávněně poukazují na nestandardní specifikum tohoto domu. Městská část odpovídá za vše, ale má dispoziční právo pouze k jednomu ze 156 bytů. Ostatními byty disponují jiné městské části. Odpovědná samospráva tak nemá vliv na strukturu nájemníků.

Závěr

Závěrem je nutno opakovaně zdůraznit, že sebevyspělejší technické zabezpečení, jež bude v domě později instalováno, ztrácí smysl bez podpory alespoň části nájemníků. Právě proto byla v Brně věnována velká pozornost přípravě setkání s téměř 500 nájemníky ze 156 bytů vytipovaného domu v Koniklecově ulici. Ve Zlíně jde o dům v ulici Nad Ovčírnou, kde je 136 bytů a k trvalému pobytu je zde přihlášeno 280 osob.

Ukazuje se, že pilotní preventivní projekt Bezpečná lokalita – Bezpečné bydlení již zapustil své kořeny mezi obyvateli Brna i Zlína.

Informují: JUDr. Tomáš Koníček, projektový manažér pilotního projektu Bezpečná lokalita – Bezpečné bydlení z odboru prevence kriminality MV, tel.: 974 833 217, E-mail: sekropk@mvcr.cz, Luboslav Fiala z Odboru prevence Městské policie Brno a Ing. Milan Kladniček, ředitel Městské policie ve Zlíně


Odbor prevence kriminality, 19.8.2009

vytisknout  e-mailem