Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Plán

obecné pojmy

Předem stanovený soubor úkonů a postupů v určité činnosti, která má být prováděna, zajišťující dosažení vytyčeného cíle.

AJ – plan
FJ – plan

Dílčí plán obrany

plánování obrany státu

Dílčí plán obrany je plánovací dokument, který popisuje činnost ministerstev, dalších ústředních správních úřadů, České národní banky a krajských úřadů při zajišťování obrany České republiky, v závislosti na oblasti působnosti a na úkolech jim stanovených v Plánu obrany České republiky a zvláštním právním předpisem.

Evakuační plán

ochrana obyvatelstva

Soubor opatření k zabezpečení přemístění osob, zvířat, předmětů, kulturní hodnoty, technického zařízení příp. strojů a materiálu k zachování nutné výroby a nebezpečných látek z míst zasažených nebo ohrožených mimořádnou událostí vyžadující vyhlášení třetího nebo zvláštního stupně poplachu.

(Zákon č. 237/2000 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 67/2001 Sb., a § 13 vyhlášky Ministerstva vnitra č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva)

AJ – evacuation plan
FJ – plan (m) d´évacuation (f)

Havarijní plán

radiační ochrana, jaderná bezpečnost

Soubor plánovaných opatření k likvidaci radiační nehody nebo radiační havárie a k omezení jejich následků, který se zpracovává pro

1. prostory jaderného zařízení nebo pracoviště, kde se vykonávají radiační činnosti  (vnitřní havarijní plán);

AJ – on-site emergency plan

2. přepravu jaderných materiálů nebo zdrojů ionizujícího záření (havarijní řád);

AJ – emergency rule

3. oblast v okolí jaderného zařízení nebo pracoviště, kde se nachází zdroj ionizujícího záření, v níž se na základě výsledků rozborů možných následků radiační havárie uplatňují požadavky z hlediska havarijního plánování, která se nazývá zóna havarijního plánování (vnější havarijní plán).

AJ – off-site emergency plan

(Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů)

krizové řízení, integrovaný záchranný systém

Dokument, v němž jsou uvedeny popisy činností a opatření prováděných při vzniku závažné havárie vedoucí ke zmírnění jejích dopadů

a) uvnitř objektu nebo u zařízení – „vnitřní havarijní plán

AJ – internal emergency plan
FJ - plan (m) d´accident interne

b) v okolí objektu nebo zařízení – „vnější havarijní plán“.

AJ – external emergency plan
FJ - plan (m) d´accident externe

(Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií)

AJ – emergency plan
FJ – plan (m) d´accident

Havarijní plán kraje

integrovaný záchranný systém, krizové řízení

Soubor plánovaných opatření k provádění záchranných a likvidačních prací a dalších opatření na území kraje. (Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, příloha č. 1 vyhlášky MV č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení IZS)

AJ – emergency plan of the region
FJ – plan (m) d´accident de la région

Krizový plán

krizové řízení

Je soubor dokumentů obsahující popis a analýzu hrozeb a souhrn krizových opatření a postupů, které ministerstva, jiné správní úřady a orgány územní samosprávy zpracovávají k zajištění připravenosti na řešení krizových situací v dané působnosti dle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů.

AJ – contingency plan, response plan, crisis plan
FJ – plan (m) de crise

Operační plán

krizové řízení

Přílohová část krizového plánu nezbytná ke zvládnutí krizové situace, která pro konkrétní druh krizové situace na daném území stanoví postupy, zásady, opatření, síly a prostředky pro její řešení, plány jejich nasazení a zabezpečení. Je to v podstatě rozpracování typových plánů a dalších dokumentů pro daný správní úřad, území, složky nebo objekt.

(Nařízení vlády č. 462/2000 Sb. k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění nařízení vlády č. 36/2003 Sb.)

AJ – operational plan
FJ – plan (m) opérationnel

Plán akceschopnosti zpracovatele krizového plánu

krizové řízení

Přílohová část krizového plánu nezbytná ke zvládnutí krizové situace, která stanoví postupy a termíny zabezpečení připravenosti k plnění úkolů při krizových situacích a opatření k zajištění vlastní ochrany před následky krizových situací.

(Nařízení vlády č. 462/2000 Sb. k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění nařízení vlády č. 36/2003 Sb.)

AJ – readiness plan for action
FJ – plan (m) de capacité (f) d´agir

Plán hospodářské mobilizace

hospodářská opatření pro krizové stavy

Samostatná součást krizové dokumentace zpracovaná ústředním správním úřadem (objednatel mobilizační dodávky), do jehož působnosti patří řízení ozbrojených sil a ozbrojených bezpečnostních sborů, v systému hospodářské mobilizace. Obsahuje přehled mobilizačních dodávek a jejich dodavatelů a je určen pro využití za stavu ohrožení státu a válečného stavu.

(Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatření pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů)

AJ – economic mobilization plan
FJ – plan (m) de la mobilisation économique

Plán krizové připravenosti

krizové řízení

Plán, ve kterém je v návaznosti na zajišťování plnění opatření vyplývajících z krizového plánu, upravena příprava příslušné právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby k řešení krizových situací.

(Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů)

Plán nezbytných dodávek

hospodářská opatření pro krizové stavy

Samostatná část krizového plánu zpracovaná správním úřadem v systému nouzového hospodářství. Obsahuje přehled nezbytných dodávek a přehled jejich dodavatelů.

(Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatření pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů)

AJ – necessary (indispensable) delivery plan (schedule)
FJ – plan (m) des livraisons (f, pl) indispensables

Plán obrany

plánování obrany státu

Základní plánovací dokument pro řízení a organizaci zajišťování obrany státu.

(Nařízení vlády č. 51/2004 Sb., o plánování obrany státu)

Plán opatření hospodářské mobilizace

hospodářská opatření pro krizové stavy

Samostatná část plánu krizové připravenosti zpracovaná dodavatelem mobilizační dodávky v systému hospodářské mobilizace. Obsahuje organizační, materiální a jiné zajištění mobilizační dodávky; vybrané údaje tohoto plánu předává dodavatel mobilizační dodávky objednateli mobilizační dodávky, odborně příslušnému ústřednímu správnímu úřadu, Správě státních hmotných rezerv a územně příslušnému krajskému úřadu. Předané údaje je povinen aktualizovat

  • a) v době, kdy není vyhlášen žádný z krizových stavů, nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy nastala jejich změna;
  • b) v době po vyhlášení krizových stavů neprodleně.

Obsah a postup zpracování plánu opatření hospodářské mobilizace je upraven vyhláškou Správy státních hmotných rezerv č. 498/2000 Sb., o plánování a provádění hospodářských opatření pro krizové stavy.

(Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatření pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů)

AJ – plan of economic mobilization measures
FJ – plan (m) de mesures (f, pl) de la mobilisation économique

Plán vytváření civilních zdrojů k zajištění bezpečnosti ČR

hospodářská opatření pro krizové stavy

Racionalizovaná a podle důležitosti uspořádaná sestava požadavků ústředních správních úřadů na vytvoření civilních zdrojů potřebných k zabezpečení nezbytných a mobilizačních dodávek, které nelze zajistit běžným způsobem a prostředky existujících civilních zdrojů. Plán zpracovává Správa státních hmotných rezerv.

AJ – plan of civil resources provision for the security of the Czech Republic
FJ – plan (m) des ressources (f, pl) civiles pour la sécurité de la République tchéque

Pohotovostní plán Státní veterinární správy ČR

veterinární bezpečnost

Dokument vypracovaný pro případ výskytu nebezpečných nákaz vyjmenovaných v zákoně o veterinární péči, jakož i pro případ vzniku mimořádné situace.

AJ – Contingency Plan of the SVA CR

Poplachový plán IZS kraje

integrovaný záchranný systém

Dokument vydaný formou nařízení kraje pro povolávání pomoci vybraných sil a prostředků složek IZS a při strategické koordinaci záchranných a likvidačních prací na úrovni kraje.

(Vyhláška č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému)

AJ – regional alert plan of the integrated rescue system
FJ – plan (m) d´alerte de Systéme de sauvetage intégré de la région

Povodňový plán

vodní hospodářství, environmentální bezpečnost

Dokumenty, které obsahují způsob zajištění včasných a spolehlivých informací o vývoji povodně, možnosti ovlivnění odtokového režimu, organizaci a přípravu zabezpečovacích prací; dále obsahují způsob zajištění včasné aktivizace povodňových orgánů, zabezpečení hlásné a hlídkové služby a ochrany objektů, přípravy a organizace záchranných prací a zajištění povodní narušených základních funkcí v objektech a v území a stanovené směrodatné limity stupňů povodňové aktivity.

(Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů)

AJ – flood plan
FJ – plan (m) d´inondation

Typový plán

krizové řízení

Přílohová část krizového plánu nezbytná ke zvládnutí krizové situace, kterou ústřední správní úřad podle své působnosti stanoví pro jednotlivé druhy krizových situací doporučené typové postupy, zásady a opatření pro jejich řešení.

(Nařízení vlády č. 462/2000 Sb. k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění nařízení vlády č. 36/2003 Sb.)

AJ – model action plan
FJ – plan (m) type

Ústřední poplachový plán IZS

integrovaný záchranný systém

Dokument schválený ministrem vnitra pro povolávání vybraných sil a prostředků složek IZS při ústřední koordinaci záchranných a likvidačních prací.

(Vyhláška č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému)

AJ – central alert plan of the integrated rescue system
FJ - plan (m) d´alerte central de Systéme de sauvetage intégré

vytisknout  e-mailem