Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Z jednání schůze vlády České republiky dne 29. června 2009

Ministr pro lidská práva Michael Kocáb předložil na schůzi vlády Zprávu o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2008. Ze zprávy mimo jiné vyplývá, že v červnu 2007 byl v Praze otevřen Dům národnostních menšin, ve kterém sídlí občanská sdružení bulharské, maďarské, německé, polské, romské, ruské, rusínské, řecké, slovenské, srbské a ukrajinské menšiny. Každá z nich má k dispozici dvě kanceláře. Občanským sdružením jsou k dispozici společné prostory - výstavní sál, zasedací místnost, společenský sál s kavárnou. Ve výstavní síni se během roku 2008 konaly výstavy jednotlivých národnostních menšin, ale i organizací cizinců působících na území hl. m. Prahy, které dlouhodobě spolupracují s hlavním městem Prahou. Zasedací síň sloužila k jednáním, ale také k výuce – např. hl. m. Praha zde zajišťovalo každé úterý a čtvrtek ve spolupráci s Centrem pro integraci cizinců nízkoprahový kurs českého jazyka pro cizince. Ve společenském sálu probíhaly přednášky, semináře, besedy, konference, koncerty, filmové večery, kulturní programy, společenské večery k významným svátkům jednotlivých národnostních menšin apod. V roce 2008 zde probíhaly také zkoušky folklorních a divadelních souborů. Společenský sál je spojen s kavárnou, která slouží pro možnost pohoštění při jednotlivých akcích a současně zde jsou pravidelně vystavovány obrazy či fotografie. Realizovány byly také akce věnované dětem a mládeži, kulturní týdny věnované jednotlivým národnostním menšinám, filmové večery národnostních menšin apod. Hlavní město Praha využilo prostor Domu národnostních menšin k vlastním akcím pořádaným pro národnostní menšiny. V roce 2008 se jednalo např. o vánoční besídku pro děti všech národnostních menšin, společenský večer konaný v rámci 8. setkání národnostních menšin a výstavy věnované v tomto roce romské národnostní menšině. V rámci grantového řízení Celoměstské programy podpory aktivit národnostních menšin na území hl. m. Prahy pro rok 2008 byl podpořen celoroční provoz a činnost kanceláří jednotlivých národnostních menšin, v celkové výši 790 000,- Kč. Všechny národnostní menšiny, které v Domě sídlí, tuto možnost finanční podpory využily. Ve dnech 25. – 31. května 2008 se pod záštitou předsedy vlády ČR Mirka Topolánka a primátora hl. města Prahy uskutečnil v Praze 10. jubilejní ročník Světového romského festivalu Khamoro 2008. Hlavním pořadatelem akce bylo podobně jako v uplynulých letech občanské sdružení Slovo 21, spolupořadatelem bylo hl. m. Praha. Festival patří mezi významné akce kulturního kalendáře hlavního města. Na uskutečnění festivalu byla ze státního rozpočtu poskytnuta prostřednictvím Ministerstva kultury dotace ve výši 2 000 tis. Kč.  
 
Ministr vnitra Martin Pecina předložil na jednání vlády Projekt Pokračování informační kampaně na prevenci nelegální migrace mongolských občanů, ve kterém bude Ministerstvo vnitra ČR opět ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí ČR a Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR a Mezinárodní organizací pro migraci rozšiřovat preventivní a informační působení na mongolské občany v České republice a v Mongolsku, jejichž cílem je hledání zaměstnání v České republice. V průběhu posledních dvou let se počet zahraničních pracovníků z Mongolska v České republice více jak zdvojnásobil a zaznamenal jeden z nejrychlejších nárůstů mezi počty zahraničních pracovníků. Mongolští občané však patří mezi pracovní migranty, kteří přijíždějí do České republiky nedostatečně vybaveni znalostmi o pracovních a mzdových podmínkách na pracovním trhu a povinnostech a právech pracovních migrantů a o aktuální hospodářské situaci v České republice a kteří z těchto důvodů často ztrácejí legální pobytový statut. Kampaň bude probíhat nadále souběžně v České republice a v Mongolsku a bude zahrnovat pokračování v šíření informací o pracovním trhu, pobytovém režimu, povinnostech a právech cizinců, síti neziskových organizací v České republice pracujících s cizinci a aktuální hospodářské situaci na internetových stránkách v mongolštině. Jedná se o mongolskou verzi webových stránek pro cizince, která byla vytvořena a propagována v rámci minulého projektu, omezená výše finančních prostředků však neumožnila zprovoznit stránky v plné míře. Informace týkající se pracovní migrace a podmínek zaměstnávání budou aktualizovány a doplněny. Bude zahájena distribuce informativních brožur vkládaných na zastupitelském úřadu České republiky v Mongolsku do pasů držitelů dlouhodobých víz obsahující informace o pracovním trhu a pracovně právních vztazích, informace týkající se pobytového režimu, kontaktní informace neziskových organizací, varování před praktikami zprostředkovatelských agentur a jednotlivců. Dále bude distribuován dokumentární film s tématikou pracovní migrace mongolských občanů do České republiky zobrazené na konkrétních osudech pracovních migrantů v České republice a v Mongolsku. Důležitost vytvoření a široké distribuce tohoto dokumentárního filmu spočívá především v atraktivitě filmu jakožto nosiče informací, které lze poměrně snadno šířit vzhledem k existenci více než 25 mongolských televizních kanálů, internetu a přímé distribuce DVD nosičů jako příloh tištěných médií.
 
Vláda rovněž projednala Zprávu o průběhu zahlazování následků hornické činnosti v roce 2008 podniků DIAMO, s.p. a Palivový kombinát Ústí s.p., kterou předložil ministr průmyslu a obchodu Vladimír Tošovský. V oblasti užití dotace na likvidační práce byly zajišťovány především práce a činnosti související s provozem čerpacích a čistících stanic k zabezpečení dekontaminace důlních a povrchových vod podle rozhodnutí vodohospodářských orgánů a s provozem a údržbou odkališť. Čerpání a čištění kontaminovaných důlních vod probíhalo průběžně dle schválených provozních řádů a vyčištěné důlní vody splňovaly limity stanovené příslušnými orgány státní správy. V průběhu roku 2008 se nevyskytly problémy, které by směřovaly ke zhoršení kvality vypouštěných vod. Provoz jednotlivých lokalit byl zajišťován v souladu s činnostmi a pracemi vyplývajícími z povinností správce ložisek a správy státního majetku ve smyslu báňských a obecně platných zákonů, vyhlášek a předpisů. Zajištění hlavních důlních děl a kontrola stavu zlikvidovaných důlních děl probíhala pod kontrolou obvodních báňských úřadů.

Text: -rr-


Odbor územní veřejné správy, redakce čtrnáctideníku Veřejná správa, 21.7.2009

vytisknout  e-mailem