Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Recenze – nová kriminologická učebnice

doc. JUDr. Mgr. Jiří HERCZEG, Ph.D., Právnická fakulta UK, katedra trestního práva 

Novotný, O., Zapletal, J. a kol.: Kriminologie. 3. vyd. Praha : ASPI – Wolters Kluwer, 2008, s. 528.
  
Do rukou čtenářů se dostává již 3. vydání domácí učebnice kriminologie. Kniha představuje vysokoškolskou učebnici kriminologie, která je určena především pro studenty Právnické fakulty UK a Policejní akademie ČR. Práce má však nepochybně širší ambici být významným pomocníkem při rozšiřování kriminologického obzoru pracovníků všech právních profesí, zvláště soudců, státních zástupců, policistů, ale i advokátů, zejména pokud se zabývají ať soustavně nebo jen příležitostně trestním právem. Pro obhajobu i pro zastoupení poškozeného jsou totiž významné i širší aspekty zločinnosti, o nichž pojednává právě kriminologie jakožto věda o kriminalitě, jejich pachatelích a obětech.
 
Učebnici pod vedením prof. JUDr. Oty Novotného, CSc. a doc. JUDr. Josefa Zapletala, CSc. zpracoval autorský kolektiv pracovníků katedry trestního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy, katedry kriminologie Policejní akademie České republiky a Institutu pro kriminologii a sociální prevenci v Praze.
  
Monograficky pojatá učebnice kriminologie představuje čtenářům současnou kriminologii a její problémy. Stěží však může jedna kniha splnit tak náročný úkol. Práce proto obsahuje velké množství odkazů na další literaturu, zejména na bohatou literaturu zahraniční. Předností práce je i využití řady zásadních i dílčích kriminologických průzkumů. Je obohacena několika desítkami statistických tabulek a grafů, které představují mimo jiné významná domácí i zahraniční data a vývojové trendy kriminality.
  
Pro orientaci čtenáře uvádíme obsah jednotlivých kapitol. První kapitola „Pojem, předmět a úkoly kriminologie“ se věcně zabývá specifikací pojmu předmětu kriminologie a jejím vztahem k dalším vědám s kriminálním základem. Druhá kapitola „Stav, struktura a dynamika kriminality“ předkládá oficiální prameny informací o registrované kriminalitě s akcentem na recentní stav, strukturu a dynamiku kriminality v ČR. Základní kriminologické školy a směry jsou uvedeny ve třetí kapitole. Jsou charakterizovány biologické kriminogenetické teorie, kriminogenetické teorie psychologické, sociologické a multifaktorové koncepce. Čtvrtá kapitola je cele věnována osobnosti a typologii pachatelů trestných činů. Vychází z relevantních výzkumů pachatelů trestných činů v ČR a všímá si i významu zkoumání pachatelů pro trestní právo a trestní řízení. Pátá kapitola je věnována oběti trestného činu. Charakterizuje pojem viktimologie, viktimnost a viktimizace. Zvláštní zřetel je kladen na pomoc obětem trestných činů a význam viktimologie pro trestní právo hmotné, procesní a pro prevenci kriminality. Kapitola šestá pojednává o prevenci kriminality (sociální, situační, viktimologické, primární, sekundární, terciární). Dotýká se složitých otázek úlohy státu, občanské společnosti, policie a komunit při preventivních aktivitách. Kriminologické aspekty trestní represe jsou uvedeny v kapitole sedmé (problémy kriminalizace, účelnosti trestního stíhání, účelu trestání a alternativních trestů). Osmá kapitola se zaměřuje na klasické otázky kriminologického výzkumu. Čtenář je podrobně seznámen se základními pojmy, fázemi kriminologického výzkumu, výzkumnými metodami a výzkumnými technikami.
   
Kapitola devátá a jedenáctá jsou podrobnou analýzou majetkové a násilné kriminality s metodologickým důrazem na výklad fenomenologie, etiologie, kontroly a prevence uvedených druhů kriminality. Desátá kapitola se věnuje mravnostní kriminalitě z moderních kriminologických pohledů. Podrobněji rozebírá druhy sexuální kriminality, včetně možných přístupů k problematice prostituce. Hospodářské kriminalitě, jejím specifikům a kontrole je věnována nově zařazená kapitola dvanáctá. Na aktuální problém postihu korupce reagují autoři zařazením kapitoly o kriminologických aspektech korupce ( kap. 13). Autoři zde charakterizují pojem korupce a její charakterické druhy a rysy, včetně mezinárodněprávního rámce boje proti korupci. Čtrnáctá kapitola je věnována organizované kriminalitě. Vedle pojmu organizované kriminality a forem trestné činnosti spojených s organizovanou kriminalitou se autoři věnují typologii a strukturám zločineckých organizací, genezi a společenským kořenům a v neposlední řadě kontrole organizované kriminality. Patnáctá kapitola "Návykové látky a kriminalita" podává obraz o alkoholové a nealkoholové toxikomanii včetně úvah o trestné činnosti páchané v souvislosti s alkoholem a trestné činnosti páchané v souvislosti s nealkoholovou toxikomanií. Kapitola šestnáctá „Kriminalita mládeže a proti mládeži“ věnuje patřičnou pozornost fenomenologii, etiologii a kontrole jak kriminality mládeže, tak kriminality proti mládeži. Doplňkem textu je podrobně zpracovaný věcný rejstřík a rejstřík jmen, který vhodně usnadňuje orientaci v textu.
 
Pro široký tematický záběr, vysokou odbornost zpracování a vysokou vypovídací hodnotu textu, zpracovaného podle nejnovějších domácích i zahraničních poznatků kriminologické vědy, si práce zaslouží, aby byla součástí každé právnické knihovny.

vytisknout  e-mailem