Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Informace k odměňování a nárokům členů okrskových volebních komisí při volbách do Evropského parlamentu

  • Zvláštní odměna za výkon funkce
  • Zdaňování a odvod pojistného na veřejné zdravotní pojištění z odměny člena okrskové volební komise
  • Nárok člena okrskové volební komise na pracovní volno a náhradu mzdy
  • Člen okrskové volební komise, který není v pracovním poměru ani poměru obdobném pracovnímu poměru
  • Zdaňování a odvody pojistného z paušální náhrady ušlého výdělku

Zvláštní odměna za výkon funkce

Zvláštní odměna za výkon funkce

Na základě ustanovení § 61 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, (dále jen „zákon o volbách o Evropského parlamentu“), má člen okrskové volební komise nárok na zvláštní odměnu za výkon funkce.
 
Konkrétní výše této odměny je upravena v § 10 vyhlášky č. 409/2003 Sb., k provedení zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vyhláška č. 409/2003 Sb.“), a to tak, že členovi okrskové volební komise přísluší za výkon funkce při volbách do Evropského parlamentu odměna ve výši 1 300 Kč, zapisovateli okrskové volební komise odměna ve výši 1 500 Kč a předsedovi okrskové volební komise odměna ve výši 1 600 Kč.
 
V případě, že se člen okrskové volební komise nebo její zapisovatel či předseda všech jednání komise nezúčastňuje, obecní úřad celkovou výši odměny krátí v poměru podle evidence o jejich účasti na jednáních okrskové volební komise.
 
Zvláštní odměnu pro členy okrskové volební komise vyplatí do 30 dnů po ukončení činnosti okrskové volební komise obecní úřad.

Zdaňování a odvod pojistného na veřejné zdravotní pojištění z odměny člena okrskové volební komise

Zdaňování a odvod pojistného na veřejné zdravotní pojištění z odměny člena okrskové volební komise

Pro zdaňování i odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění z odměn členů okrskových volebních komisí budou při volbách do Evropského parlamentu aplikována stejná pravidla jako při volbách na podzim 2008.
 
Znamená to, že odměna člena okrskové volební komise bude zdaňována podle § 6 odst. 10 písm. b) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a současně z ní bude odváděno pojistné na veřejné zdravotní pojištění dle § 5 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 
Výdaj obce na úhradu veřejného zdravotního pojištění z odměn členů okrskových volebních komisí je posuzován jako výdaj spojený s volbami, který bude možno uplatnit v rámci výdajů obcí spojených s přípravou a konáním voleb hrazených z prostředků státního rozpočtu, a to dle ustanovení Čl. 1 odst. 3 písm. j) směrnice Ministerstva financí č.j. 124/42 055/2004 jako výdaj spojený s odměnou za výkon funkce člena okrskové volební komise.

Nárok člena okrskové volební komise na pracovní volno a náhradu mzdy

Nárok člena okrskové volební komise na pracovní volno a náhradu mzdy

Podle ustanovení § 61 věty druhé zákona o volbách do Evropského parlamentu nárok člena okrskové volební komise na pracovní volno s náhradou mzdy od zaměstnavatele spojené s výkonem funkce upravují pracovněprávní předpisy. Zákon o volbách do Evropského parlamentu přitom odkazuje na vyhlášku č. 18/1991 Sb., o jiných úkonech v obecném zájmu, která byla zrušena zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákoník práce“).
 
Podle ustanovení § 203 odst. 2 písm. f) zákoníku práce přísluší k činnosti členů okrskových volebních komisí při volbách do Parlamentu České republiky, Evropského parlamentu a zastupitelstev územních samosprávných celků pracovní volno v nezbytně nutném rozsahu. Zákoník práce však nezakládá členům okrskových volebních komisí nárok na náhradu mzdy (na rozdíl od předchozí právní úpravy před nabytím účinnosti zákoníku práce).
 
Obdobně jako při volbách do zastupitelstev krajů a do Senátu na podzim roku 2008 je však možné, aby se zaměstnavatel se zaměstnancem, který vykonává funkci člena okrskové volební komise, dohodl (individuálně, formou vnitřního předpisu nebo kolektivní smlouvy), že mu náhradu mzdy poskytne. V případě, že k uvedené dohodě mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem dojde, může se zaměstnavatel následně obrátit na příslušný obecní úřad a požádat o refundaci náhrady mzdy, která mu bude vyplacena, neboť se jedná o výdaj související s volbami podle Čl. 1 odst. 3 písm. j) směrnice Ministerstva financí č.j. 124/42 055/2004, který je možno uhradit z prostředků státního rozpočtu poskytovaných územním samosprávným celkům na úhradu volebních výdajů.

Člen okrskové volební komise, který není v pracovním poměru ani poměru obdobném pracovnímu poměru

Člen okrskové volební komise, který není v pracovním poměru ani poměru obdobném pracovnímu poměru

Členovi okrskové volební komise, který není v pracovním poměru ani v poměru obdobném pracovnímu poměru, avšak je výdělečně činný, přísluší podle § 61 zákona o volbách do Evropského parlamentu a § 10 odst. 3 vyhlášky č. 409/2003 Sb., kromě zvláštní odměny, také paušální náhrada ušlého výdělku za dobu výkonu funkce člena okrskové volební komise ve výši 85 Kč za hodinu, nejvýše však 680 Kč za jeden den.
 
Člen okrskové volební komise, který není v pracovním poměru ani poměru obdobném pracovnímu poměru, avšak je výdělečně činný, je osoba, která nevykonává závislou práci ve smyslu § 2 odst. 4 a 5 zákoníku práce. Závislá práce může být vykonávána výlučně v pracovněprávním vztahu podle zákoníku práce, není-li upravena zvláštními předpisy (např. zákonem č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů). Základními pracovněprávními vztahy jsou podle zákoníku práce pracovní poměr a právní vztahy založené dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr. Člen okrskové volební komise, který není v pracovním poměru ani v poměru obdobném pracovnímu poměru, avšak je výdělečně činný, je tedy v zásadě osoba samostatně výdělečně činná (dále jen „OSVČ“).
 
Obecní úřady nejsou povinny zjišťovat, kdo z členů okrskové volební komise je OSVČ. Jestliže OSVČ uplatňuje nárok na paušální náhradu ušlého výdělku za dobu výkonu funkce v okrskové volební komisi, musí toto obecnímu úřadu oznámit a svůj nárok prokázat, např. živnostenským listem nebo výpisem z obchodního rejstříku. Protože ne všechny kategorie OSVČ mají živnostenský list nebo jsou zapsány v obchodním rejstříku, mohou své „podnikání“, dle našeho názoru, prokázat i jiným dokumentem, který dokazuje jejich samostatnou výdělečnou činnost (smlouva, zápis v nějakém registru apod.).
Prakticky neexistuje žádný zaručený způsob, jak ověřit, že OSVČ skutečně ucházel výdělek po celou dobu, kterou nárokuje. Z tohoto důvodu je náhrada ušlého výdělku vyhláškou č. 409/2003 Sb. upravena p a u š á l n ě.
 
Dobou výkonu funkce člena okrskové volební komise se rozumí zasedání okrskové volební komise, tj. doba, kdy okrsková volební komise skutečně zasedá, nikoli např. doba od uzavření volební místnosti druhý den voleb do začátku sčítání hlasů.
Paušální náhradu ušlého výdělku pro členy okrskové volební komise vyplatí do 30 dnů po ukončení činnosti okrskové volební komise obecní úřad.

Zdaňování a odvody pojistného z paušální náhrady ušlého výdělku

Zdaňování a odvody pojistného z paušální náhrady ušlého výdělku

Zdanění příjmu – paušální náhrada ušlého výdělku vyplácená členům okrskových volebních komisí se pro daňové účely posoudí jako příjem osoby samostatně výdělečně činné podle § 7 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Obecní úřad vyplatí tuto náhradu ušlého výdělku tzv. v hrubém, neboť povinnost zdanit příjem má osoba samostatně výdělečně činná v rámci svého přiznání k dani z příjmů fyzických osob.

Odvod pojistného na veřejné zdravotní pojištění a odvod pojistného na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti – paušální náhrada ušlého výdělku se považuje za příjem ze samostatné výdělečné činnosti, a proto se z ní bude odvádět pojistné na zdravotní pojištění i pojistné na sociální zabezpečení. Plátcem pojistného je osoba samostatně výdělečně činná a obecní úřady tudíž z paušálních náhrad ušlého výdělku vyplácených členům okrskových volebních komisí pojistné neodvádějí.

vytisknout  e-mailem