Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Z jednání schůze vlády České republiky dne 20. dubna 2009

V úvodu jednání schůze vlády předložil ministr financí Návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2008. V materiálu je uveden přehled o ekonomickém vývoji České republiky v roce 2008 včetně vývoje souhrnu veřejných rozpočtů a vládního dluhu, souhrnné údaje o výsledcích rozpočtového hospodaření dalších složek veřejných rozpočtů, přehled o státních finančních aktivech a pasivech, o státních zárukách a o stavech fondů organizačních složek státu. Dále je uvedena podrobnější zpráva o řízení státního dluhu. Hospodaření státního rozpočtu skončilo v roce 2008 schodkem 20,0 mld. Kč, který byl o 50,8 mld. Kč nižší než schodek schválený zákonem č. 360/2007 Sb., o státním rozpočtu ČR na rok 2008. V materiálu jsou podrobně komentovány rozhodující změny, k nimž došlo v průběhu roku a které ovlivnily rozpočtové hospodaření. Financování vykázaného schodku je navrhováno především státními dluhopisy, emitovanými v průběhu roku, a to v rozsahu 20,5 mld. Kč; tento objem byl o 39,5 mld. Kč nižší než předpokládal schválený zákon o státním rozpočtu. Dalším zdrojem byly přijaté dlouhodobé úvěry od Evropské investiční banky, které byly ke krytí schodku využity ve výši 12,6 mld. Kč, tj. o 2,4 mld. Kč více než se předpokládalo v rozpočtu.
  
Ministr zemědělství Petr Gandalovič předložil na jednání vlády Aktualizaci strategie financování požadavků na čištění městských odpadních vod. V rámci tohoto materiálu došlo ke zpřesnění finanční náročnosti nezbytných opatření vedoucí k naplnění požadavků na čištění městských odpadních vod. Nově odhadnuté náklady jsou ve výši cca 41 mld. Kč. V rámci této částky je 89 aglomerací s náklady cca 7 810 mil. Kč, u kterých se předpokládá dokončení realizace do roku 2010, a které mají zajištěné financování. Počet aglomerací, které mají podanou žádost o financování, je 175 s odhadovanými náklady 28 419 mil. Kč (včetně nákladů na ÚČOV Praha ve výši cca 11 mld. Kč). U těchto aglomerací se předpokládá zahájení realizace nejpozději do konce roku 2010. Počet aglomerací, které nemají v tuto chvíli podanou žádost o financování, ale investorská příprava je uspokojivá, je 29 s odhadovanými náklady 2 392 mil. Kč. Počet aglomerací, které nemají uspokojivou investorskou přípravu, je 35 s odhadovanými náklady 2 776 mil. Kč. U těchto aglomerací není reálná jejich realizace do konce roku 2010. Celkové náklady potřebné na realizaci nezbytných opatření klesly oproti roku 2007 o cca 16 %. Počet aglomerací, které je možné považovat za vyřešené, stoupl o 25. Pro eliminaci rizik spojených s možnými sankcemi při nesplnění přechodného období je důležité požádat EK o projednání definice splnění úkolu plynoucího ze závazku implementace resp. definice tzv. „vyřešené aglomerace“. V rámci jednání o této definici uplatňovat maximálně žádoucí parametry definice - tj. pokládat za „vyřešenou aglomeraci“ i takovou, pro kterou platí podmínka např. zahájení stavebních prací a tento stav konkrétně definovat.
  
Vláda dále projednala Zprávu o plnění úkolů vyplývajících ze Strategie prevence kriminality na léta 2008 až 2011 za rok 2008 a úkoly na rok 2009, kterou předložil ministr vnitra Ivan Langer. Ze Zprávy vyplývá, že velkou změnu přineslo v roce 2008 posílení samosprávné role krajů v oblasti prevence kriminality - posílení jejich koordinační a metodické role vůči obcím spadajícím do jejich územní působnosti. Krajům byla dána možnost čerpat z dotačního titulu na prevenci kriminality určité finanční prostředky na realizaci vlastních preventivních programů. Kromě toho každý kraj získal dotaci na vypracování vlastní koncepce v oblasti prevence kriminality na léta 2009 až 2011. Další změna se dotkla tzv. preventivních programů měst a obcí. Počet měst, která měla možnost žádat o státní účelovou dotaci na oblast prevence kriminality, se zúžil. Do městské úrovně prevence byla zařazena pouze města s počtem obyvatel vyšším než 25 tisíc. Tato města také zpracovala své střednědobé koncepce prevence kriminality, a tím se jim otevřela možnost žádat v dalších třech letech o státní účelovou dotaci. Města tak mohou lépe preventivní opatření plánovat a jejich realizaci rozložit do více let. V souvislosti s přípravou krajských a městských koncepcí prevence kriminality se významně posílila role Policie České republiky, která připravovala analýzy a vývojové trendy trestné činnosti a podílela se na zpracování návrhů preventivních opatření. Na republikové úrovni byl kladen důraz na podporu a zkvalitňování specifických preventivních programů považovaných z celostátního hlediska za závažné.
  
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Ondřej Liška předložil na jednání vlády Návrh akčního plánu realizace Koncepce včasné péče o děti ze sociálně znevýhodňujícího prostředí. Předložený materiál je jedním ze základních dokumentů vymezujících rámec aktivit realizovaných s cílem předcházet vzniku sociálních handicapů, v jejichž důsledku děti socializující se a trvale žijící v sociálně znevýhodňujícím prostředí nedosahují naplnění svého vzdělávacího potenciálu a předčasně ukončují vzdělávání, a naopak vytvářet předpoklady pro zvýšení jejich školní úspěšnosti, prodloužení vzdělávací dráhy a následné získání kvalifikace. Tento akční plán je zcela v souladu s programem Systému včasné intervence a Návrhem opatření k transformaci a sjednocení systému péče o ohrožené děti vypracovaném Ministerstvem vnitra a bude realizován ve spolupráci s tímto resortem. Mezi hlavní úkoly vyplývající z uvedené koncepce patří zvýšení míry koordinace činností jednotlivých institucí, které o děti pečují (sociálně-právní ochrana dítěte, poskytovatelé sociálních služeb, zdravotnická zařízení, pedagogicko-psychologické poradenství, terénní sociální pracovníci, zdravotně sociální pracovníci, vzdělávací instituce působící v předškolním vzdělávání, apod.) s cílem zabezpečit jejich komplexní a synergické působení a dále pak průběžná realizace programů a opatření v oblasti počátečního a dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, kteří působí v předškolním vzdělávání, zaměřené na rozvíjení kompetencí pedagogických pracovníků pro vzdělávání dětí ze sociálního znevýhodňujícího prostředí v období od tří let dítěte do počátku povinné školní docházky.
  
Vláda rovněž projednala a schválila Návrh rozpočtu účtu České televize pro užití výnosu z reklam na rok 2009, který předložil ministr vnitra Ivan Langer. Struktura navrhovaného rozpočtu vychází ze zákona č. 304/2007 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s dokončením přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání. Zákon stanoví povinnost České televizi po dobu od jeho účinnosti až do konce kalendářního měsíce, v němž dojde k dokončení přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání, převádět z výnosu z reklam zákonem stanovené měsíční částky Státnímu fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie a na zvláštní účet pro rozvoj zemského digitálního televizního vysílání, který spravuje Český telekomunikační úřad. Zbylou část výnosu z reklam ukládá Česká televize na svůj zvláštní účet, který spravuje.
  
 
text -rr-


Odbor územní veřejné správy, redakce čtrnáctideníku Veřejná správa, 23.4.2009

vytisknout  e-mailem