Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Z jednání schůze vlády České republiky dne 23. března 2009

V úvodu své schůze se vláda zabývala Návrhem zákona o České národní bance, který předložil guvernér České národní banky Zdeněk Tůma. Cílem návrhu je nově upravit postavení a působnost České národní banky a uvést je do souladu s právní úpravou činnosti národních ústředních bank členských států Evropské unie pro období po přijetí eura jako národní měny České republiky, a tak právně začlenit Českou republiku do eurozóny a Českou národní banku do Eurosystému. Navržená právní úprava rovněž reaguje na nedostatky platné právní úpravy, obsažené v konvergenčních zprávách Evropské komise a Evropské centrální banky z let 2004, 2006 a 2008. Nový návrh zákona v porovnání s dosavadní právní úpravou a k naplnění závazků České republiky v souvislosti se vstupem do eurozóny nově upravuje zejména podíl České národní banky v rámci Evropského systému centrálních bank na udržování cenové stability, podíl na výkonu správy oficiálních devizových rezerv členských států EU, které zavedly euro jako svoji národní měnu a podmínky vydávání bankovek a mincí jednotné měny euro a zajišťování jejich peněžního oběhu.
   
Ministr vnitra Ivan Langer předložil na schůzi vlády Návrh zákona o Generální inspekci bezpečnostních sborů, jehož cílem je zajištění rovnocenného postavení generální inspekce ve vztahu k ostatním bezpečnostním sborům, jak z hlediska využití institutů spojených s vyšetřováním trestných činů, tak různých jiných oprávnění a zvláštních postavení bezpečnostních sborů, která jsou ošetřena v řadě zvláštních zákonů. Ve vytipovaných zvláštních zákonech napříč celým právním řádem České republiky je tak nutné k výčtům oprávněných subjektů nově doplnit i generální inspekci. K tomu se navrhuje převedení pravomoci vykonávat kontrolu ve stanoveném rozsahu odhalování, prověřování a vyšetřování trestných činů příslušníků a zaměstnanců bezpečnostních sborů z pověřených orgánů těchto sborů (resp. Inspekce Policie České republiky) na nový inspekční orgán. Návrh nového zákona zajistí novému inspekčnímu orgánu postavení policejního orgánu v rámci trestního řádu a s ním souvisejících procesních institutů, postavení bezpečnostního sboru a promítne jeho specifika do úpravy služebního poměru příslušníků tohoto bezpečnostního sboru.
  
Ministr vnitra Ivan Langer rovněž předložil na jednání vlády Návrh věcného záměru zákona o úřednících veřejné správy a o vzdělávání ve veřejné správě, jehož cílem je, v návaznosti na reformu veřejné správy, sjednotit podmínky výkonu práce jednotlivých skupin úředníků ve veřejné správě, a to jak v oblasti pracovně právní, tak i v oblasti vzdělávání, určit hranice mezi politicky obsazovanými a úřednickými místy ve státní správě a v samosprávě, a tak zajistit profesionalizaci, stabilizaci a odpolitizování veřejné správy. Smyslem předloženého návrhu je garantovat odborné a kvalifikované plnění úkolů veřejné správy. Za tímto účelem se navrhuje zejména přijetím jednoho společného zákona sjednotit právní úpravu podmínek výkonu práce určitých skupin úředníků veřejné správy v oblasti pracovněprávních vztahů a v oblasti vzdělávání s tím, že tento společný zákon by měl být právním předpisem speciálním ve vztahu k obecné úpravě pracovního práva. Navrhuje se zavést funkci ředitele úřadu ministerstva s cílem určit hranici mezi politicky obsazovanými a úřednickými místy v ministerstvech a zavést formu 3-kolového výběrového řízení jako formu povinnou při obsazování každého volného místa úředníka ve veřejné správě, přičemž zákon by stanovil postupné kroky tohoto řízení. Rovněž se navrhuje v oblasti odměňování odchylně od zákoníku práce zavést povinnost pracovního hodnocení úředníka a posuzování přiznané výše osobního příplatku, zavést kategorii tzv. cílových odměn a nově stanovit kritéria pro osobní příplatek a příplatek za vedení.
   
Vláda dále projednala Návrh novely nařízení vlády č. 245/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhu s vínem, předložený ministrem zemědělství Petrem Gandalovičem. Hlavním cílem navrhované úpravy je úprava opatření na podporu na restrukturalizaci a přeměnu vinic (např. změna odrůdové skladby vinice, přesun vinice do svahu, ochrana proti poškození keřů révy vinné způsobovanému zvěří a ptactvem) a úprava podpory na investice, které zvyšují výkonnost podniku. Návrh nařízení vlády se týká přibližně 500 žadatelů pěstitelů a výrobců vína. Celková výše podpor přidělených pro Českou republiku na rok 2009 je zhruba 3 mil. euro. Tyto podpory jsou poskytovány výhradně z prostředků Evropské unie.
  
Ministr vlády Michael Kocáb předložil na schůzi vlády Situační analýzu sociálně vyloučených lokalit na území města Litvínova se zaměřením na sídliště Janov. Zpráva analyzuje současný stav litvínovských sociálně vyloučených lokalit se zvláštním důrazem na sídliště Janov a genezi tohoto stavu, definuje potřeby v oblasti bydlení, zaměstnávání, vzdělávání, zdraví, sociálních služeb, volného času, a jiných, a z nich odvozuje cíle, kterých by mělo být dosaženo, jakož i navrhuje opatření, jak těchto cílů dosáhnout, to vše v intencích dlouhodobého cíle Agentury pro sociální začleňování, potažmo vlády České republiky, tedy začlenění obyvatel sociálně vyloučených lokalit do společnosti a dosažení sociálního a v mnoha ohledech etnického smíru, pojmenovává negativní a sociálně patologické jevy v lokalitách se vyskytující, mapuje občanskou a komunitní angažovanost, potenciální partnery pro Agenturu, a na straně druhé rizikové subjekty.
 
text -rr-


Odbor územní veřejné správy, redakce čtrnáctideníku Veřejná správa, 30.3.2009

vytisknout  e-mailem