Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Z jednání schůze vlády České republiky dne 16. března 2009

Vláda na své schůzi mimo jiné projednala a schválila Návrh novely nařízení vlády č. 210/2008 Sb., k provedení zvláštních opatření k boji proti terorismu, jehož cílem je vzhledem k závazkům vyplývajícím ze společné zahraniční a bezpečnostní politiky Evropské unie aktualizovat seznam fyzických osob a organizovaných skupin, uvedený v příloze tohoto nařízení vlády, vůči kterým se na základě zákona o provádění mezinárodních sankcí uplatňují sankce spočívající v omezeních nebo zákazech v oblasti peněžních převodů, používání jiných platebních prostředků, nákupu a prodeje cenných papírů a investičních nástrojů a v některých omezeních nebo zákazech v oblasti obchodu a služeb.
  
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Ondřej Liška předložil na schůzi vlády Návrh novely nařízení vlády č. 689/2004 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravuje třetí etapu vydávání rámcových vzdělávacích programů v oborech středního vzdělávání.  Při jejich přípravě se ukázala nezbytnou doplňující dílčí novela uvedeného nařízení vlády, která umožní prodloužení termínu platnosti dobíhající soustavy oborů vzdělání nástavbového studia, do 1. září 2012 počínaje 1. ročníkem. Prodloužením termínu bude školám umožněno bezproblémové přijímací řízení a nástup nových žáků do těchto oborů pro školní rok 2009/2010 a další, a čas pro přípravu školních vzdělávacích programů pro nové pojetí nástavbového studia od školního roku 2012/2013. Důvodem je skutečnost, že dosud nejsou vydány rámcové vzdělávací programy pro obory vzdělání nového systému nástavbového studia, ze kterých je možné vytvořit tyto školní vzdělávací programy pro nástavbové studium.
  
Ministr vnitra Ivan Langer předložil na jednání vlády Koncepci snižování nadbytečné regulace a byrokratické zátěže, jejímž cílem je provést zhodnocení stavu regulace v České republice, upozornit na sporné otázky a problematické oblasti a navrhnout opatření, vedoucí k odstraňování identifikovaných problémů. Záměrem je snížit existující nadbytečnou regulaci a byrokracii zatěžující veřejnost a zjednodušit a zpřehlednit současné regulační prostředí České republiky. Koncepce obsahuje analytickou a návrhovou část. V analytické části je definován pojem regulace a jsou popsány současné problémové okruhy v oblasti právní regulace a byrokratické zátěže. Koncepce se soustředí na zátěž dopadající na občany, nevládní neziskové organizace, úřady a další zástupce veřejného sektoru. Naopak neřeší byrokratickou zátěž podnikatelů, která je v kompetenci Ministerstva průmyslu a obchodu. Na základě analýzy současného stavu jsou zcela nově definovány ukazatele nekvalitní a nadbytečné regulace a určeny obvyklé projevy nadbytečné byrokratické zátěže. Definování těchto typických ukazatelů napomáhá jejich rychlé identifikaci, tzn. i jejich rychlému odstranění, a slouží i do budoucna jako prevence opakovaného zavedení. Návrhová část obsahuje obecná doporučení a návrhy opatření vedoucí ke zjednodušení regulace a odstranění nadbytečné regulace a byrokratické zátěže, ze kterých si ministerstva a další ústřední správní úřady zvolí ta, která budou považovat pro řešení nadbytečné regulace a byrokratické zátěže ve svém oboru za nejvhodnější. Tato opatření budou součástí Akčního plánu snižování nadbytečné regulace a byrokratické zátěže v České republice pro období 2009-2013, který by měl být vládě předložen do 30. června 2009 a který bude obsahovat harmonogram individuálních nebo společných projektů pro uvedené období, včetně finančních nároků na jejich realizaci a zhodnocení možností financování projektů v rámci Strukturálních fondů. Na Koncepci tak bude navazovat Akční plán jako strategický dokument, který bude realizován do roku 2013. Koncepce dále řeší otázku koordinace a finančního zajištění realizace budoucích projektů.
  
Vláda dále projednala Zprávu vlády České republiky pro Výbor ministrů Rady Evropy o obecných opatřeních k výkonu rozsudku Evropského soudu pro lidská práva ve věci č. 57325/00 – D.H. a ostatní proti České republice, kterou předložil ministr školství, mládeže a tělovýchovy Ondřej Liška. Velký senát Evropského soudu pro lidská práva, nejvyšší evropská autorita v oblasti lidských práv, vydal dne 13. listopadu 2007 rozsudek v případu D. H. a ostatní proti České republice a konstatoval diskriminaci romských dětí jejich zařazováním do zvláštních škol. Podle článku 46 Evropské úmluvy o lidských právech jsou státy vázány rozsudky Soudu ve věcech, které se jich týkají, přičemž nad výkonem rozsudků Soudu dohlíží Výbor ministrů Rady Evropy. V tomto rámci sleduje mimo jiné, zda odsouzený stát uhradil úspěšným stěžovatelům spravedlivé zadostiučinění a zda přijal nebo hodlá přijmout odpovídající obecná opatření, která zamezí dalšímu porušování základních práv chráněných Úmluvou a jejími protokoly z důvodu, který Soud v rozsudku zjistil. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy proto vypracovalo materiál, kterým se stát vyjádřil k situaci romských dětí v současném školském systému a ke krokům, které je třeba učinit, aby se tato situace zlepšila a byla odstraněna praxe, kdy se příliš velký počet romských dětí ocitá mimo hlavní vzdělávací proud ve zvláštních školách nebo jejich obdobách. Samotný výkon rozsudku není možno realizovat jednoduchými izolovanými opatřeními a přijetí adekvátních opatření naopak vyžaduje předchozí analýzy a určitý čas. Proto se předpokládá zpracování dalších konkrétních informací a jejich průběžné předkládání Výboru ministrů. V materiálu jsou uvedena připravovaná opatření, jež budou součástí Národního akčního plánu inkluzivního vzdělávání a Koncepce rané péče o děti se sociálním znevýhodněním, které budou předkládány k projednání vládě jako samostatný materiál.
  
Místopředseda vlády pro evropské záležitosti Alexander Vondra předložil na schůzi vlády Zprávu o vývoji Evropské unie za rok 2008 pro Senát Parlamentu České republiky. Rok 2008 byl ve znamení intenzivních příprav na české předsednictví v Radě EU, vláda tudíž věnovala zvýšenou pozornost evropské agendě. Tato zpráva se primárně soustředí na výsledky činnosti institucí EU z pohledu České republiky za slovinského a francouzského předsednictví. Na mnohé z těchto závěrů bude ovšem české předsednictví navazovat. Zpráva je proto členěna podle jednotlivých oblastí politiky, které jsou definovány a řazeny obdobně jako Pracovní program českého předsednictví, aby bylo možné snáze porovnávat obsah a výsledky činnosti institucí EU v minulém roce s plány pro směřování EU v první polovině roku 2009.
  
text -rr-
 
 


Odbor územní veřejné správy, redakce čtrnáctideníku Veřejná správa, 26.3.2009

vytisknout  e-mailem