Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Z jednání schůze vlády České republiky dne 16. února 2009

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí předložil na schůzi vlády Podkladový materiál o zavedení možnosti opt out ze základního důchodového pojištění, který vyplynul z Programového prohlášení vlády ČR, tj. že „třetí etapu důchodové reformy bude tvořit případné vytvoření dalšího dobrovolného spořícího pilíře důchodového systému, založené na možnosti opt out“. Vzhledem k tomu, že rozhodující část příjmu důchodců dosud plyne ze základního důchodového pojištění, které je založeno na průběžném financování, je pro posílení finančně stabilního vývoje žádoucí větší diversifikace zdrojů příjmů ve stáří. S ohledem na relativně vysokou sazbu pojistného na důchodové pojištění do povinného základního důchodového pojištění v zásadě nelze této větší diversifikace dosáhnout prostřednictvím doplňkových dobrovolných systémů, ale pouze v rámci povinného systému. Proto se navrhuje v rámci povinného důchodového pojištění vytvoření II. pilíře důchodového pojištění založeného na kapitálovém financování. Do nově vytvořeného II. pilíře by pojištěnci mohli vstoupit na základě dobrovolného rozhodnutí. Tato možnost volby by pro pojištěnce, kteří by ji využili, znamenala, že část jimi placených příspěvků na základní důchodové pojištění by plynula na jejich individuální účet a byla investována. „Cenou“ za využití této možnosti by bylo zvýšení sazby pojistného na důchodové pojištění, které by však plynulo do II. pilíře a projevilo by se ve výši budoucího důchodu. Při splnění podmínek nároku na důchod by byl přiznán důchod ze základního důchodového pojištění (snížený z důvodu účasti ve II. pilíři) a důchod vypočtený na základě stavu prostředků investovaných ve II. pilíři. Pojištěnci by si tedy nevolili, zda budou či nebudou platit pojistné na důchodové pojištění, ale pouze jaké budou zdroje financování jejich budoucích důchodů. V podstatě by se jednalo o zavedení nové vazby mezi průběžnou a kapitálovou formou financování důchodového pojištění, která by vytvořila prostor pro individuální rozhodování pojištěnců o diversifikaci zdrojů.
 
Ministr vnitra Ivan Langer předložil na jednání vlády Zprávu o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2008 a návrh dalšího postupu.  Ve své první části materiál shrnuje vývoj, kterého bylo dosaženo v oblasti integrace cizinců v průběhu roce 2008. Uvádí aktivity koordinátorů realizace Koncepce integrace cizinců na území České republiky – od ledna do července 2008 Ministerstva práce a sociálních věcí, od srpna do prosince 2008 Ministerstva vnitra. Zároveň podává informaci o aktivitách jednotlivých resortů na poli integrace cizinců. Ve své další části materiál informuje o novém vývoji v cizinecké problematice, kdy počet cizinců podstatným způsobem vzrostl a postavení cizinců pobývajících v České republice, zejména zahraničních pracovníků, se zhoršuje především v důsledku dopadů hospodářské krize. Cílem politiky integrace cizinců bude zejména předcházet případným problémům v oblasti imigračních komunit a jejich vztahu s majoritní společností. Stanoví se nové principy integrace s důrazem na efektivitu integračních opatření. Na zajištění realizace Koncepce integrace cizinců je v roce 2009 v rozpočtu Ministerstva vnitra vyčleněna částka 24 750 tis. Kč.
  
Vláda dále projednala zprávu o Projektu Budování kapacit v oblasti migračního managementu v Iráku – fáze 4: Podpora vytvoření národní databáze cestovních dokladů. V roce 2007 bylo v Jordánsku a v České republice realizováno školení školitelů v oblasti kontroly dokumentů, zejména odhalování padělaných a pozměněných cestovních dokladů, z řad iráckých imigračních pracovníků, kteří v současné době pokračují v proškolování dalších zaměstnanců iráckého ministerstva vnitra. Česká republika v témže roce také financovala poskytnutí 49 přístrojů pro zkoumání pravosti dokladů pro výcvikové účely ve školícím středisku v Bagdádu a pro kontrolu dokladů na hraničních přechodech v Iráku. V roce 2008 byli s podporou České republiky proškoleni zaměstnanci nově založeného Centra pro analýzu dat a vyšetřování na letišti v Basře a v Bagdádu ve sběru, ochraně a výměně dat a jejich analýze. V roce 2009 se pokračující projekt Budování kapacit v oblasti migračního managementu v Iráku zaměří na vybudování systematické národní databáze dokladů spravované odborníky Centra pro analýzu dat a vyšetřování. Irácká ministerstva a instituce zabývající se migračním managementem a sběrem migračních dat v budoucnu budou moci využívat služeb této databáze. Iráčtí odborníci projevili velký zájem o českou národní databázi cestovních dokladů, jež se z jejich perspektivy jeví jako velmi inspirativní systém pro vytváření obdobné databáze v Iráku. Čeští odborníci Ředitelství služby cizinecké policie přislíbili podpořit vytváření databáze migračních dat v Iráku a za tímto účelem také v rámci projektu poskytnout dokumentace pravých cestovních dokladů, jimiž disponují.  V rámci projektu se uskuteční proškolení odborníků iráckého Centra pro analýzu dat a vyšetřování v České republice z hlediska technických předpokladů, znalostí a dovedností potřebných při vytváření irácké národní databáze cestovních dokladů a v oblasti systému sběru dat pro tuto databázi. Bude se jednat zejména o technické odborníky nominované Ministerstvem vnitra Iráku a Iráckou národní zpravodajskou službu, kteří se budou podílet na vytváření databáze.
 
Ministr vnitra Ivan Langer rovněž předložil na schůzi vlády Dokončení převodu vybraných kompetencí z centrální úrovně na územní samosprávné celky a územní reformu ve zbývajících agendách doposud vykonávaných ústředními správními úřady, jehož cílem bylo provést analýzu všech oblastí výkonu státní správy, na jejímž základě bude zjištěno vymezení konkrétních oblastí, ve kterých je funkce státu nezastupitelná, a proto nemohou vstoupit do decentralizačního procesu, a současně identifikovat a navrhnout kompetence k možnému převedení ze státu na územní samosprávu. Z jednotlivých výstupů provedené analýzy je zřejmé, že míra nutnosti další decentralizace je minimální vzhledem k povaze jednotlivých činností spadajících pod výkon státní právy, jejichž role přesahuje lokální i regionální význam.Výše uvedenou skutečnost dokládá to, že i přes vynaložené úsilí a úzkou spolupráci se všemi resorty a dalšími členy meziresortní pracovní skupiny nebyl po zhodnocení vhodnosti vybrán k uskutečnění jediný návrh pro převod kompetencí ze státu na územní samosprávu. Ústřední správní úřady neidentifikovaly žádnou oblast vhodnou k decentralizaci. Velkým přínosem byly náměty, který byly předloženy ze strany územních samospráv, především Svazem měst a obcí a Asociací krajů ČR. Některé z nich se staly podnětem k legislativním změnám které jsou aktuálně projednávány Parlamentem ČR. Další nebyly identifikovány jako vhodné k realizaci s ohledem na nemožnost konsensu s příslušnými ústředními správními úřady. Zůstávají však vhodným podnětem k úvahám v nikdy nekončícím procesu decentralizace, který zvláště ve světle probíhajícího auditu agend ve veřejné správě přispěje k optimalizaci výkonu veřejné správy.      
 
text -rr- 


Odbor územní veřejné správy, redakce čtrnáctideníku Veřejná správa, 27.2.2009

vytisknout  e-mailem