Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Z jednání schůze vlády České republiky dne 5. ledna 2009

Vzhledem k nastupujícímu předsednictví České republiky v Radě EU se schůze vlády budou v tomto pololetí konat vždy v pondělí.
  
Na své první schůzi v roce 2009 vláda mimo jiné projednala Návrh zákona o volném pohybu služeb, který předložil ministr průmyslu a obchodu Martin Říman. Zákon navrhuje výslovné zakotvení práva přeshraničního poskytování služeb. Tento institut je zakotven v primárním právu Evropských společenství, v článku 49 Smlouvy o Evropských společenstvích, ale možnost fakticky se domoci tohoto práva je značně obtížná a pomalá. Proto přijala Evropská unie směrnici o službách, která toto ustanovení konkretizuje a ukládá členským státům implementovat je do jejich právních řádů.
 
Návrh zákona dále navrhuje výslovné zakotvení institutu uznávání splnění povinnosti, tzn. je-li vyžadováno splnění určitých požadavků pro získání povolení k poskytování služeb a poskytovatel služeb už takové požadavky splnil v jiném členském státě, považují se tyto požadavky za splněné. Budou se uznávat doklady o splnění určitého požadavku, pokud tyto doklady potvrzují splnění tohoto požadavku v jiném členském státě. Rovněž se připravuje zřízení jednotných kontaktních míst, kde bude moci poskytovatel služeb jednak získat potřebné základní informace související se vstupem do podnikání, a dále mu zde bude zprostředkováno vyřízení potřebných formalit nutných pro zahájení činnosti, a to i elektronickou formou.
 
Ministr zemědělství Petr Gandalovič předložil na schůzi vlády Návrh novely zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči, jehož cílem je adaptovat české právní předpisy upravující veterinární péči a ochranu spotřebitele na nařízení Evropského parlamentu a Rady, které zakazuje uvádět na trh Společenství, jakož i do něj dovážet a z něj vyvážet kočičí a psí kůže. Předložený návrh zákona proto stanoví sankce za porušení uvedených zákazů a vymezuje orgány dohledu nad dodržováním tohoto nařízení. Příslušnými orgány dozoru podle návrhu zákona mají být Státní veterinární správa a Česká obchodní inspekce.
  
Ministr vnitra Ivan Langer byl předkladatelem Návrhu novely nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členů zastupitelstev. V dosavadní praxi se výše odměn členům zastupitelstev územních samosprávných celků odvozovala od výše platů zaměstnanců ve veřejných službách a správě. V návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky se pro rok 2009 kalkuluje s 1,5 % meziročním nárůstem průměrných platů těchto zaměstnanců, z čehož ale nevyplývá automatické zvýšení platových tarifů. Podle dostupných prognóz je očekávaná inflace v roce 2009 v rozpětí 3,5 -4,5 %. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se navrhuje navýšení stávajících odměn členům zastupitelstev územních samosprávných celků o 4 %. Pro doplnění je nutno zdůraznit, že zaměstnancům ve veřejných službách a správě je možno vedle tarifních platů poskytnout i mimořádné odměny a osobní příplatky, což stávající systém odměňování členů zastupitelstev nepřipouští.
  
Vláda dále projednala a schválila  Implementační plán Strategie celoživotního učení, který předložil ministr školství, mládeže a tělovýchovy Ondřej Liška.  Strategie celoživotního učení je strategický dokument, který je ucelenou koncepcí celoživotního učení v oblasti počátečního, všeobecného i odborného vzdělávání, terciárního vzdělávání a dalšího vzdělávání. Klade si za cíl zajišťovat iniciativy směřující k rozvoji celoživotního učení v České republice v letech 2007 - 2015 v souladu s cíli Lisabonské strategie EU. Strategie vznikla v souladu s požadavkem Evropské komise, která doporučila členským státům EU, aby zintenzívnily své úsilí při vytváření a realizaci komplexních, prostupných a koordinovaných národních strategií celoživotního učení zanesených do evropského kontextu. Strategie vychází z analýzy základních strategických dokumentů České republiky i Evropské unie, které se z různých úhlů pohledu dotýkají nebo přímo zabývají otázkami celoživotního učení. Akceptuje komplexní pojetí celoživotního učení prezentované v těchto dokumentech, zahrnující jak ekonomický, tak environmentální a sociální aspekt.
  
Ministr průmyslu a obchodu Martin Říman předložil vládě Zprávu o návrzích řešení možného jednotného systému nakládání s rizikovými komoditami. Po projednání s příslušnými státními orgány bylo konstatováno, že v současné době nevzniká nezbytnost spojit všechny stávající kontrolní režimy do jediné komplexní právní normy. Jednotlivé kontrolní režimy jsou zajišťovány prostřednictvím konkrétních právních předpisů upravujících specifické činnosti v oblasti kontroly různých materiálů a zboží, za něž odpovídá příslušně zodpovědný státní orgán vybavený kompetencemi a odbornou kvalifikací. Zodpovědnost jednotlivých státních orgánů, resp. současný stav rozdělení kompetencí mezi odborné orgány, je dostatečně funkční a vyhovující současným požadavkům.
 
V současné době je projednávána řada novel příslušné legislativy a pro další období však bude nezbytné připravovat další novelizace legislativních předpisů a zejména začít připravovat legislativu novou v návaznosti na připravovanou novou legislativu EU. Jedná se především o další zpřesnění pravidel pro provádění příslušných kontrolních režimů a tím zlepšení efektivity celého systému nakládání s rizikovými komoditami, neboť současný stav otevírá určitý prostor k obcházení příslušných kontrolních mechanismů. Při přípravě legislativy budou prosazovány a uplatňovány principy uvedené v závěrech zprávy. Samozřejmostí je prohlubování spolupráce všech příslušných ústředních orgánů při provádění licenčních a kontrolních režimů s tím, že je nezastupitelná úloha bezpečnostních složek, které uplatňují své poznatky z oblasti bezpečnostních zájmů České republiky.
 
text -rr-

vytisknout  e-mailem