Terorismus  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


Platí 1. stupeň ohrožení terorismem
Platí 1. stupeň ohrožení terorismem
 

Hlavní menu

 

 

FAQ

Odpovědi na nejčastější dotazy ohledně CTHH a jeho práce. 

 • Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám
 • Centre Against Terrorism and Hybrid Threats

Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám

Jak se útvar jmenuje?
Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám

Co iniciovalo jeho vznik?
Jedná se o doporučení, které vychází z předběžných závěrů několika kapitol Auditu národní bezpečnosti, který různé druhy hybridních hrozeb, mimo jiné i terorismus a další formy radikalizace nebo vlivové a dezinformační kampaně ze zahraničí, hodnotí jako závažnou hrozbu pro vnitřní bezpečnost státu a doporučuje, aby podobná pracoviště vznikla na všech příslušných úřadech.

O zřízení samotného Centra rozhodl ministr vnitra po uzavření první fáze Auditu na jaře 2016 a deklaroval toto rozhodnutí v květnu na pracovní konferenci k průběžným výsledkům Auditu.

Nutnost věnovat se novým asymetrickým, resp. hybridním hrozbám vyplývá již i z vládou schválené Bezpečnostní strategie ČR 2015.

Kdy pracoviště začalo působit?
Dne 1. ledna 2017.

Proč je něco takového na Ministerstvu vnitra?
Je to proto, že povinnost řešit otázky týkající se vnitřní bezpečnosti, bez ohledu na to, jakými metodami a v jakém kontextu se vyskytnou, má z kompetenčního zákona Ministerstvo vnitra. Z hlediska zákona je tak lhostejné, zda jde o klasické celostátní bezpečnostní hrozby (viz např. dřívější politický terorismus), nebo o hrozby v kontextu aktuálních hybridních kampaní (např. aktuálně teroristické útoky na měkké cíle, kombinované s islamistickou propagandou šířenou přes sociální sítě).

Je to nějaký nový úřad?
Nikoliv. Pracoviště vzniklo v rámci již existujícího odboru a za využití stávajících finančních prostředků rozpočtové kapitoly ministerstva.

Jaká je pracovní náplň Centra?
Jedná se v podstatě o odborné analytické, koncepční a komunikační pracoviště. Činnost Centra vzhledem ke gesci Ministerstva vnitra nespočívá pouze v monitorování hrozeb spojených přímo s vnitřní bezpečností státu, což předpokládá celkem široké pole hrozeb a potenciálních incidentů v oblasti terorismu, útoků na měkké cíle a bezpečnostních aspektů migrace, extremismu, hromadných akcí, narušování veřejného pořádku a různých typů trestné činnosti, ale právě i bezpečnostních aspektů dezinformačních kampaní se vztahem k vnitřní bezpečnosti státu. Na základě monitoringu Centrum detekované problémy vyhodnocuje a přichází s návrhy věcných i legislativních  řešení, která v případě potřeby i realizuje. Zároveň se věnuje šíření odborných informací a osvěty o daných problémech směrem k laické i odborné veřejnosti.

Co Centrum není a co nedělá?

 • Centrum není novým bezpečnostním sborem, ani orgánem činným v trestním řízení, ani zpravodajskou službou.
 • Centrum nemá „tlačítko na vypínání internetu“
 • Centrum nevnucuje lidem pravdu ani neprovádí cenzuru. Z internetu ani z tištěných médií neodstraňuje žádný obsah
 • Pracuje primárně s otevřenými zdroji dostupnými každému a otevřeně komunikuje s občanskou společností, médii a dalšími subjekty.
 • Centrum nemá pravomoc nikoho „zavírat do vězení“, „vyslýchat“ nebo s někým vést jakákoli řízení.
 • Centrum nešíří ničí propagandu ale odborné poznatky z oblasti bezpečnosti a vzniklo po vzoru obdobných analyticko-komunikačních pracovišť, která již dnes existují zejména v Pobaltí nebo např. ve Velké Británii.
 • Centrum mimo jiné upozorňuje na závažné dezinformace a směrem k veřejnosti i směrem ke státním institucím poskytuje odborná stanoviska, v nichž jakožto státní instituce samozřejmě vychází z platné ústavy České republiky.

Centre Against Terrorism and Hybrid Threats

What is the unit called?
Centre against Terrorism and Hybrid Threats (Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám).

Why was it set up?
It was one of the recommendations that stemmed from the preliminary conclusions of the National Security Audit, which identified various types of hybrid threats, including terrorism and radicalisation and foreign disinformation campaigns, as serious internal security threats, and recommended that such units be set up within all relevant government bodies.

The Centre itself was set up following a declaration of the Minister of the Interior in May 2016, after the conclusion of the first phase of the National Security Audit.

The need to tackle new asymmetric or hybrid threats is also confirmed by the government-approved National Security Strategy of the Czech Republic.

When will the unit start operating?
On 1 January 2017.

Why is it at the Ministry of the Interior?
This is because questions pertaining to internal security, regardless of the methods and the context in which they occur, legally fall within the responsibility of the Ministry of the Interior. Therefore in legal terms, there is no difference between classical nation-wide threats (such as former political terrorism) and threats that fall within the context of current hybrid campaigns (such as the current soft target terrorist attacks coupled with Islamist propaganda spread via social media).

Is this a new institution?
No. The unit was formed within an existing department using the current budget of the Ministry of the Interior.

What does the Centre do?
It is essentially a specialised analytical, conceptual, and communications unit. Given the competencies of the Ministry of the Interior, the Centre not only monitors threats directly related to internal security, which implies a broad array of threats and potential incidents relative to terrorism, soft target attacks, security aspects of migration, extremism, public gatherings, violation of public order and different types of crimes, but also disinformation campaigns related to internal security. Based on its monitoring work, the Centre evaluates detected challenges and comes up with proposals for operational and legislative solutions that it also implements where needed. It also disseminates information and spreads awareness about the given issues among the general and professional public.

What the Centre is not and what it will not do:

 • The Centre is neither a new law enforcement agency, nor an intelligence service.
 • The Centre does not have a button for “switching off the internet”.
 • The Centre does not force the “truth” on anyone, or censor media content. It does not remove content from the internet or other (printed) media.
 • It works primarily with open sources available to all and openly communicates with civil society, the media, and other subjects.
 • The Centre does not have the authority, nor will it “lock anyone up”, “interrogate anyone”, or conduct any proceedings with anyone.
 • The Centre does not spread any kind of propaganda but only expertise relating to the field of internal security, and is modelled on similar strategic communication teams that already exist in Baltic countries or in the United Kingdom.
 • The Centre, among others informs about serious cases of disinformation and provides expert opinions to the public as well as to government institutions. These opinions, as those of a government institution, will be based on the constitutional order of the Czech Republic.

vytisknout  e-mailem 

MVČR 
internetové stránky Policie ČR 

Dotační program pro ochranu měkkých cílů