Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Prohlášení České republiky k rozhodnutí Rady ze dne 22. září 2015

zřizujícímu dočasná opatření v oblasti mezinárodní ochrany na podporu Itálie a Řecka 

 

Česká republika prohlašuje, že ustavení relokačního schématu přijetím předmětného Rozhodnutí Rady považuje za ukvapené. Podle mínění České republiky je navržené schéma nefunkční. Česká republika vznesla své výhrady vůči relokační proceduře prostřednictvím dopisu adresovaného lucemburskému předsednictví v Radě EU. S lítostí však musí konstatovat, že její právní a technické výhrady a pochybnosti k fungování relokačního schématu nebyly zodpovězeny.  
 
Klíčový nedostatek schématu Česká republika spatřuje v nedostatečném zohlednění svobodné vůle relokovaných osob a v aspektu jejich druhotného pohybu po schengenském prostoru. V konečném důsledku schéma povede k přiblížení relokovaných osob ke členskému státu, do kterého míří, na náklady Unie a povzbudí další migraci do EU. Je důvodné se domnívat, že bude-li migrační politika EU přistupovat k uprchlíkům jako k neživým objektům, které lze svévolně přemísťovat, nebude velmi pravděpodobně nikdy fungovat.
 
Česká republika dále vyjadřuje svou lítost nad procedurálním postupem při přijímání předmětného rozhodnutí. I přes možnosti stanovené Smlouvou o fungování Evropské unie by měla být zásadní rozhodnutí, která utvářejí významná nová opatření k provádění společných politik EU, jakým je předmětné Rozhodnutí Rady, přijímána jednohlasně. Obdobná Rozhodnutí Rady by neměla být takto přijímána pouze se záměrem zajistit vymahatelnost právního aktu, ale také s cílem zajistit jeho legitimitu v očích všech národů Unie.
 
Česká republika je zejména znepokojena odklonem od principu dobrovolnosti při zapojování členských států EU do relokačního schématu. Vynucování účasti členských států EU na navržených opatřeních může být nahlíženo jako nešťastný krok, který oslabuje ducha evropské spolupráce – jakkoliv je paradoxně činěn ve jménu solidarity. 
 
V souladu se svým dřívějším Prohlášením k Rezoluci zástupců vlád členských států v Radě o relokaci 40 000 osob, které potřebují mezinárodní ochranu, z Řecka a Itálie Česká republika prohlašuje, že:
  • Přijaté schéma by nemělo zavádět nový systémový prvek do Společného evropského azylového systému. Bude-li v budoucnu diskutován možný trvalý relokační mechanismus, mělo by tak být činěno až po řádném a zevrubném zhodnocení obou přijatých dočasných schémat – a to včetně aspektu druhotných pohybů, vlivu procedury na relokované osoby i na státy relokace a přidané hodnoty relokačního schématu k obecnému provádění řízení migrace v rámci EU. Důkladně posouzen musí být také princip proporcionality;
 
  • Provádění Rozhodnutí Rady ze dne 22. září 2015 zřizujícího dočasná opatření v oblasti mezinárodní ochrany na podporu Itálie a Řecka by se mělo řídit nedělitelností principů solidarity a odpovědnosti členských států v oblasti řízení migrace;
 
  • Relokační transfery z Řecka a Itálie do České republiky jsou podmíněny zřetelnými výsledky těchto benefitujících členských států, a to v oblastech registrace a identifikace migrantů, ale též v oblasti navracení nelegálních migrantů, kteří se nekvalifikují k udělení mezinárodní ochrany. K těmto cílům je Česká republika připravena poskytnout dotčeným členským státům pomoc a podporu v rámci konceptu Hotspots
 
  • V souladu s výše uvedeným sdělením Česká republika konečně uvádí, že otázky vnitřní bezpečnosti považuje za významnou součást unijního systému řízení migrace. S ohledem na tuto skutečnost by měly být plně využívány všechny možnosti přijatého rozhodnutí, včetně účasti styčných osob vyslaných přijímajícími členskými státy na bezpečnostním screeningu kandidátů k relokaci.

 
Česká republika je i nadále připravena postupovat solidárně a podílet se konstruktivně na účinných společných opatřeních, která povedou ke správnému řízení migračních toků do EU i v jejím rámci.

vytisknout  e-mailem