Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Změny v ústní části zkoušky k ověření zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků v obecné části

Příloha 

Na základě rozhodnutí Ministerstva vnitra ČR dochází ke změně v souboru otázek v ústní části  zkoušky k ověření zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků v obecné části. Podle nového souboru zkušebních otázek se začne při ústní zkoušce postupovat od 15. srpna 2008 s tím, že v přechodném období od 15. srpna 2008 do 31. října 2008 bude úředníkům konajícím zkoušku (řádnou nebo opakovanou) nabídnuta možnost výběru otázek buď ze stávajícího nebo z nového souboru. Od 1. listopadu 2008 již bude při ústní části řádných i opakovaných zkouškách používán výhradně nový soubor zkušebních otázek.

      

Mezi další změny lze započítat skutečnost, že s účinností od 15. srpna 2008 budou úředníkům při přípravě na odpověď u ústní části zkoušky k ověření zvláštní odborné způsobilosti z obecné části k dispozici všechny příslušné právní předpisy (viz www.institutpraha.cz), a to včetně správního řádu, pouze k nahlédnutí na jednom místě ve zkouškové místnosti.

 

 

Nové znění souboru zkušebních otázek naleznete v tomto čísle časopisu. Je také zveřejněno na webových stránkách Institutu pro místní správu Praha (www.institutpraha.cz). S případnými dotazy týkajícími se výše uvedených změn se můžete obrátit na pověřeného zaměstnance Institutu pro místní správu Praha Mgr. Petra Kuše ( p.kus@institutpraha.cz).

Nový soubor zkušebních otázek k ověření obecné části zvláštní odborné způsobilosti

OBECNÉ PRINCIPY ORGANIZACE A ČINNOSTI VEŘEJNÉ SPRÁVY
 1. Veřejná správa (základní charakteristika pojmu, veřejná správa vrchnostenská a nevrchnostenská, postavení orgánů veřejné správy v soustavě orgánů veřejné moci, základní rozdíly mezi veřejnou správou, zákonodárstvím a soudnictvím)

   
 2. Státní správa a samospráva (hlavní rozdíly z hlediska postavení a vymezení státní správy a samosprávy v systému veřejné správy)

   
 3. Subjekty a vykonavatelé veřejné správy, základní charakteristika jejich právního postavení a zařazení v systému veřejné správy (stát jako subjekt veřejné správy, územní samosprávné celky jako subjekty veřejné správy, správní úřady a jiné orgány veřejné správy jako vlastní vykonavatelé veřejné správy, fyzické osoby pověřené výkonem veřejné správy)

   
 4. Obecná charakteristika pramenů práva upravujících činnost orgánů veřejné správy a vzájemné vztahy mezi nimi (platnost, účinnost, publikace, právní síla)

   
 5. Právní předpisy ES, ústavní zákony, zákony, mezinárodní smlouvy (základní charakteristika, postavení v právním řádu z hlediska stupně právní síly)

   
 6. Nařízení vlády, vyhlášky ministerstev a právní předpisy jiných správních úřadů a územních samosprávných celků (základní charakteristika, postavení v právním řádu z hlediska stupně právní síly)

   
 7. Právo na přístup k informacím o veřejné správě (základní principy zákona o svobodném přístupu k informacím)

   
 8. Úředníci územních samosprávných celků (definice úředníka, vedoucího úředníka a vedoucího úřadu, pojem „správní činnosti“ a jeho obsah a význam z hlediska podmínek výkonu veřejné správy na úrovni obcí a krajů, základní práva a povinnosti úředníků územních samosprávných celků)

   
 9. Základní principy voleb do zastupitelstev územních samosprávných celků (aktivní a pasivní volební právo, neslučitelnost výkonu funkce člena zastupitelstva, vznik a zánik mandátu)

   
 10. Základní principy místního referenda (vymezení záležitostí, o nichž lze konat místní referendum, možné návrhy na konání místního referenda a podmínky jejich podávání, platnost a závaznost rozhodnutí místního referenda, soudní přezkum)

   
OBECNÍ ZŘÍZENÍ, KRAJSKÉ ZŘÍZENÍ, HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
 1. Územní samosprávný celek (pojem, druhy, charakteristické znaky)

   
 2. Přehled „základních“ právních předpisů, které se vztahují k územnímu samosprávnému celku z hlediska výkonu jeho samostatné působnosti a jejich stručná charakteristika

   
 3. Občané územního samosprávného celku (pojem a práva občana)

   
 4. Území územního samosprávného celku (pojem a základní charakteristika změn území)

   
 5. Samostatná působnost územního samosprávného celku (pojem a meze, které jsou stanoveny územnímu samosprávnému celku při výkonu samostatné působnosti)

   
 6. Přenesená působnost vykonávaná orgány územního samosprávného celku (pojem a meze, které jsou stanoveny orgánu územního samosprávného celku při výkonu přenesené působnosti)

   
 7. Orgány územního samosprávného celku (druhy a jejich základní charakteristika)

   
 8. Zastupitelstvo územního samosprávného celku (složení, postavení člena zastupitelstva, zasedání zastupitelstva)

   
 9. Práva a povinnosti členů zastupitelstva územního samosprávného celku

   
 10. Pravomoci zastupitelstva územního samosprávného celku (základní charakteristika
  a vztah k vyhrazené a nevyhrazené pravomoci rady)

   
 11. Rada územního samosprávného celku (složení a schůze rady)

   
 12. Pravomoci rady územního samosprávného celku (základní charakteristika a rozlišení vyhrazené a nevyhrazené pravomoci)

   
 13. Výbory zastupitelstva a komise rady územního samosprávného celku (druhy, složení a základní charakteristika jejich pravomocí)

   
 14. Úřad územního samosprávného celku (složení, kdo stojí v čele úřadu, základní charakteristika pravomocí)

   
 15. Tajemník obecního úřadu, ředitel krajského úřadu a ředitel Magistrátu hlavního města Prahy (právní postavení a pravomoci)

   
 16. Právní postavení osoby, která zastupuje územní samosprávný celek navenek (vymezení právního postavení této osoby a základní charakteristika jejích pravomocí)

   
 17. Zvláštní orgány územního samosprávného celku (kdo je zřizuje, složení a příklady zvláštních orgánů)

   
 18. Právní předpisy vydávané územním samosprávným celkem (druhy právních předpisů, jaký orgán územního samosprávného celku je vydává, jaké jsou meze pro jejich vydávání)

   
 19. Platnost a účinnost právních předpisů vydávaných územním samosprávným celkem (vymezení pojmů a rozlišení jednotlivých publikačních prostředků)

   
 20. Základní principy hospodaření územního samosprávného celku (zásady hospodaření, ručení za závazky fyzických osob a právnických osob územním samosprávným celkem, dispozice s nemovitým majetkem)

   
 21. Správní delikty upravené v zákonech o územních samosprávných celcích (základní charakteristika, druh sankce a řízení o správních deliktech)

   
 22. Statutární město (pojem, statut, základní charakteristika postavení městských obvodů nebo městských částí územně členěných statutárních měst a městských částí hlavního města Prahy)

   
 23. Základní principy dozoru nad samostatnou působností územního samosprávného celku

   
 24. Základní principy dozoru nad přenesenou působností územního samosprávného celku

   
 25. Základní principy provádění kontroly územního samosprávného celku


 

SPRÁVNÍ ŘÁD
 1. a) Předmět úpravy správního řádu a jeho vztah ke zvláštním zákonům
  b) Ústní jednání
 2. a) Promítnutí ústavou garantovaného práva na samosprávu ve správním řádu
  b) Usnesení
 3. a) Základní zásady činnosti správních orgánů a jejich význam
  b) Právní moc, vykonatelnost a jiné právní účinky rozhodnutí, doložka právní moci nebo vykonatelnosti
 4. a) Zásada legality, subsidiarity a zásada ochrany dobré víry
  b) Překážky řízení
 5. a) Zásada nestranného postupu správního orgánu, zásada legitimního očekávání, zákaz zneužití správní úvahy
  b) Důkaz listinou, veřejná listina a důkaz ohledáním
 6. a) Zásada materiální pravdy a zásada rovnosti
  b) Předběžná otázka
 7. a) Veřejná správa jako služba a zásada součinnosti s účastníky
  b) Oznámení rozhodnutí
 8. a) Zásada preference smírného řešení, zásada rychlosti řízení a procesní ekonomie
  b) Zajištění průběhu a účelu řízení, druhy zajišťovacích prostředků
 9. a) Správní řízení – pojem
  b) Stížnosti
 10. a) Věcná příslušnost
  b) Společné řízení
 11. a) Místní příslušnost
  b) Řízení na místě
 12. a) Postoupení pro nepříslušnost a dožádání
  b) Exekuční správní orgán, exekuční titul a jeho uplatnění
 13. a) Vyloučení z projednávání a rozhodování věci, úřední osoba a oprávněná úřední osoba
  b) Exekuce na peněžitá plnění
 14. a) Vedení řízení a jednací jazyk
  b) Dotčené orgány
 15. a) Spis a protokol
  b) Příkaz včetně příkazu vydaného na místě
 16. a) Doručování, překážky při doručování a uložení
  b) Vyjádření, osvědčení, sdělení a jiné úkony správního orgánu
 17. a) Doručování fyzickým osobám
  b) Opatření obecné povahy
 18. a) Doručování právnickým osobám
  b) Veřejnoprávní smlouva – pojem a druhy
 19. a) Doručování veřejnou vyhláškou a úřední deska
  b) Veřejnoprávní smlouva – uzavření, změna a zrušení, závazky z veřejnoprávních smluv
 20. a) Účastníci řízení
  b) Exekuční správní orgán příslušný k exekuci na nepeněžitá plnění a právo vymáhat nepeněžitou povinnost
 21. a) Účastenství na základě zvláštního zákona a spory o účastenství
  b) Písemné vyhotovení rozhodnutí, stejnopis výroku, zvláštnosti elektronického vyhotovení a oprava rozhodnutí
 22. a) Procesní způsobilost a úkony právnické osoby
  b) Způsoby provedení exekuce na nepeněžitá plnění, její odložení, přerušení a zastavení
 23. a) Zastupování na základě zákona a opatrovnictví
  b) Sporné řízení
 24. a) Zastupování na základě plné moci
  b) Exekuční výzva a nařízení exekuce na nepeněžitá plnění (exekuční příkaz)
 25. a) Společný zmocněnec a společný zástupce
  b) Uspokojení účastníky po podání žaloby ve správním soudnictví
 26. a) Úkony účastníků a podání
  b) Mezitímní rozhodnutí a rozhodnutí v části věci, vydání dokladu
 27. a) Nahlížení do spisu
  b) Rozhodnutí podmíněné závazným stanoviskem
 28. a) Lhůty a počítání času
  b) Typy rozhodnutí, která lze v přezkumném řízení vydat, a jejich účinky
 29. a) Navrácení v předešlý stav – prominutí zmeškání úkonu a povolení zpětvzetí nebo změny obsahu podání, kterou by jinak nebylo možno učinit
  b) Rozklad
 30. a) Postup správního orgánu před zahájením řízení – přijímání podnětů k zahájení řízení a odložení věci
  b) Spory o příslušnost
 31. a) Postup správního orgánu před zahájením řízení – vysvětlení, zajištění důkazu a předběžná informace
  b) Řízení s velkým počtem účastníků
 32. a) Zahájení řízení o žádosti
  b) Změny příslušnosti
 33. a) Zahájení řízení z moci úřední
  b) Řízení před kolegiálním orgánem
 34. a) Podklady pro vydání rozhodnutí, dokazování a zásada volného hodnocení důkazů
  b) Řízení s předstihem žádosti
 35. a) Důkaz svědeckou výpovědí a důkaz znaleckým posudkem
  b) Exekuce na nepeněžitá plnění provedením náhradního výkonu
 36. a) Předvedení a předvolání
  b) Řízení o výběru žádosti
 37. a) Předběžné opatření a záruka za splnění povinnosti
  b) Pojem rozhodnutí, obsah a forma rozhodnutí
 38. a) Pořádková pokuta vykázání z místa konání úkonu
  b) Přímé vynucení povinnosti
 39. a) Přerušení řízení
  b) Námitky v exekuci na nepeněžitá plnění a exekuční náklady
 40. a) Zastavení řízení
  b) Donucovací pokuty
 41. a) Výroková část rozhodnutí, odůvodnění rozhodnutí a poučení v rozhodnutí
  b) Obnova řízení
 42. a) Ústní vyhlášení rozhodnutí a písemné potvrzení ústně vyhlášeného rozhodnutí
  b) Nové rozhodnutí
 43. a) Vydání rozhodnutí a lhůty pro vydání rozhodnutí
  b) Opožděné a nepřípustné odvolání
 44. a) Nicotnost rozhodnutí
  b) Přezkoumávání napadeného rozhodnutí odvolacím správním orgánem a dokazování
 45. a) Ochrana před nečinností
  b) Způsoby rozhodnutí odvolacího správního orgánu o odvolání a účinky rozhodnutí
 46. a) Odvolání, osoby oprávněné podat odvolání a náležitosti odvolání
  b) Průběh nového řízení
 47. a) Lhůta pro podání odvolání
  b) Důvody přezkumu a rozhodnutí, která lze v přezkumném řízení přezkoumávat
 48. a) Účinky odvolání
  b) Přezkumné řízení, příslušný správní orgán, lhůty k zahájení řízení a k vydání rozhodnutí
 49. a) Postup prvoinstančního správního orgánu po podání odvolání
  b) Důvody obnovy řízení
 50. a) Náklady řízení
  b) Řízení o určení právního vztahu 

Text: PhDr. Zdenka Procházková, ředitelka Institutu pro místní správu Praha
Foto: archiv IMS Praha
 

vytisknout  e-mailem