Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Zbraně podléhající zákonu o zbraních a podmínky jejich nabývání a držení

 • Obecné informace
 • Zbraně nepodléhající zákonu o zbraních
 • Zbraně podléhající registraci (úvod)
 • Kategorie A - "Zakázané zbraně"
 • Kategorie A-I - "Zakázané zbraně"
 • Kategorie B - "Zbraně podléhající povolení"
 • Kategorie C - "Zbraně podléhající ohlášení"
 • Kategorie C-I - "Zbraně podléhající ohlášení"
 • Kategorie D - "Zbraně nepodléhající registraci"

Obecné informace

Obecné informace

Pod pojmem "zbraň" rozumí různé právní předpisy často různé věci. V právu se nejčastěji objevují dvě koncepce pojmu zbraň:
 

Trestněprávní definice (obecné pojetí)

Podle této koncepce, je zbraní cokoli, co může učinit útok proti tělu důraznějším (srov. § 118 trestního zákoníku); v tomto pojetí může být zbraní v zásadě jakýkoli předmět, látka či jiný prostředek nebo ovladatelná energie, které jsou použity (použitelné) k útoku proti tělesné integritě jiného člověka. Je tedy v zásadě jedno, je-li jako zbraň použita střelná zbraň, výbušnina, nůž, automobil, kus provazu či nádoba s žíravinou. Použití zbraně v tomto slova smyslu je typicky důvodem pro uložení vyšší sankce za protiprávní jednání. Některé jiné zákony například umožňují příslušníkům bezpečnostních sborů odebrat za určitých podmínek osobám předměty, které by mohly být takto coby zbraně použity.
 

Definice zákona o zbraních (správní pojetí)

Zbraní v tomto pojetí se rozumí užší množina podle určitých technických hledisek specifikovaných předmětů. V případě českého zákona o zbraních jde o střelné zbraně a střelivo do nich. Do jeho působnosti však spadají i některé další předměty - střelivo, některé doplňky a příslušenství zbraní (tlumiče hluku výstřelu), nálezy munice (např. pumy, granáty, dělostřelecká munice zachovaná v zemi převážně z 2. světové války, nebo zanechaná na území bývalých vojenských prostorů). Účelem tohoto pojetí je regulace držení zbraní, jejich nabývání a jiné způsoby nakládání s nimi, podmínky, které jsou na osoby se zbraněmi nakládající kladeny atd. V mnoha státech (včetně jiných členských států Evropské unie) je však i toto pojetí zbraní širší a specifické podmínky a zákazy se vztahují i na jiné zbraně než jen střelné (např. na nože, obušky, pepřové spreje apod.). Před jakoukoli cestou do zahraničí je proto vhodné se informovat zda a případně za jakých podmínek, je možné do dané země cestovat s předměty určenými k obraně, noži, paralyzéry (nemluvě o střelných zbraních).
 

Zbraně podléhající zákonu o zbraních, kategorie zbraní

Zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů, upravuje střelné zbraně a střelivo do nichStřelnou zbraní se rozumí zbraň, u které je funkce odvozena od okamžitého uvolnění energie při výstřelu, zkonstruovaná pro požadovaný účinek na definovanou vzdálenost. Jde především o palné zbraně, u kterých je funkce odvozena od uvolnění chemické energie (nejběžněji hoření střelného prachu) a plynové zbraně, v nichž je využit stlačený plyn nebo vzduch (tzv. vzduchovky, větrovky apod.).

Zákon o zbraních definuje 6 kategorií zbraní (A, A-I, B, C, C-I a D), přičemž s každou z těchto kategorií spojuje různou míru požadavků a podmínek, které je nutné splnit k jejich získání, resp. kladených na jejich držitele:

 • Kategorie A - "Zakázané zbraně"
 • Kategorie A-I - "Zakázané zbraně"
 • Kategorie B - "Zbraně podléhající povolení"
 • Kategorie C - "Zbraně podléhající ohlášení"
 • Kategorie C-I - "Zbraně podléhající ohlášení"
 • Kategorie D - "Zbraně nepodléhající registraci" 

  

Zbraně kategorie A, A-I, B a C podléhají registraci u příslušného útvaru policie a nabývat do vlastnictví, držet nebo nosit je může pouze osoba k tomu oprávněná - držitel zbrojního průkazu (fyzická osoba) nebo držitel zbrojní licence (právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba). Zbraně kategorie C- I a D může nabývat do vlastnictví, držet a za určitých podmínek též nosit jakákoli svéprávná plnoletá osoba nebo právnická osoba, i tehdy, nejedná-li se o držitele zbrojního průkazu nebo zbrojní licence.

  

Odbor bezpečnostní politiky, oddělení obecní policie, zbraní a dopravního inženýrství, 17. února 2021

  

Zbraně nepodléhající zákonu o zbraních

Zbraně nepodléhající zákonu o zbraních

Zákon o zbraních se vztahuje na:

 • střelné zbraně (podléhající i nepodléhající registraci);
 • střelivo, včetně munice;
 • tlumiče hluku výstřelu.
   

Na jiné předměty, byť mají charakter zbraní či obranných prostředků, se zákon o zbraních nevztahuje. Příklady předmětů, na jejichž nabývání, držení a nošení se zákon o zbraních nevztahuje:

 • mechanické zbraně (luky, samostříly);
 • chladné zbraně (nože, sekery, meče, mačety, obušky apod.);
 • elektrické paralyzéry;
 • obranné spreje;
 • střelné zbraně, které nesplňují kritéria zákona o zbraních a z důvodu nízkého výkonu či jen imitování zbraně se nejedná ani o zbraně kategorie D (hračky na kapsle, imitace a atrapy zbraní);
 • doplňky a příslušenství zbraní (části zbraní, které nejsou hlavní částí zbraně, zaměřovací dalekohledy, včetně těch konstruovaných na principu noktovizorů atd.).
   

Je třeba upozornit, že rozsah regulace zahraničních přepisů o zbraních se může výrazně lišit a v jiných zemích je běžně zakázáno například nošení chladných zbraní, držení paralyzérů nebo obranných sprejů. Porušení těchto zákazů je běžně považováno za přestupek či trestný čin a může vést k citelným postihům. Důrazně proto doporučujeme, hodláte-li si při cestě do zahraničí vzít s sebou některý z výše uvedených předmětů, informovat se před cestou na právní úpravu držení takových předmětů (zbraní) v dané zemi (popř. též ve státě, kterým budete na své cestě projíždět).

Upozorňujeme, že Ministerstvo vnitra nemá u většiny států tyto informace k dispozici a je třeba se obrátit přímo na příslušný zastupitelský úřad dané země.

  

Odbor bezpečnostní politiky, oddělení obecní policie, zbraní a dopravního inženýrství, 17. února 2021

  

Zbraně podléhající registraci (úvod)

Zbraně podléhající registraci (úvod)

Převážná část právní úpravy obsažené v zákoně o zbraních se týká nakládání se zbraněmi podléhajícími registraci - tedy zbraněmi kategorie A, A-I, B a C. Tyto zbraně může nabývat do vlastnictví, držet a případně nosit pouze:

 • držitel zbrojního průkazu (fyzická osoba);
 • držitel zbrojní licence (právnická osoba a podnikající fyzická osoba);
 • cizinec, který je držitelem zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz nebo tranzit zbraní a střeliva;
 • cizinec, který je držitelem Evropského zbrojního pasu, kterým byl vydán jiným členským státem EU a ve kterém je daná zbraň zapsána (držitel Evropského zbrojního pasu je oprávněn bez dalšího cestovat se zbraní jen za určitými účely, jakými jsou např. lov nebo sportovní soutěž, a musí být schopen tento cíl své cesty na požádání prokázat);
 • držitel povolení k vývozu podle zákona č. 228/2005 Sb. (v případě vývozu mimo území Evropské unie).
   

Specifická právní úprava se týká nabytí vlastnictví ke zbrani podléhající registraci, resp. střeliva do ní děděním. Příslušná úprava je obsažena v ustanovení § 66 zákona o zbraních. Není-li dědic držitelem příslušného oprávnění k držení daných zbraní či střeliva, je oprávněn do 2 měsíců ode dne, kdy rozhodnutí soudu o dědictví nabylo právní moci, požádat o vydání zbrojního průkazu, zbrojní licence (a v závislosti na konkrétní kategorie dané zbraně též o udělení výjimky, vydání povolení nebo zbrojního průvodního listu pro vývoz, dovoz nebo tranzit zbraní nebo střeliva).

  

Odbor bezpečnostní politiky, oddělení obecní policie, zbraní a dopravního inženýrství, 17. února 2021

  

Kategorie A - "Zakázané zbraně"

Kategorie A - "Zakázané zbraně"

Jedná se o zbraně, které mají výrazně vysokou účinnost, která již není zákonodárcem považována za běžně využitelnou pro většinu legitimních civilních účelů (např. dělostřelecké zbraně, plně automatické zbraně apod.), nebo s sebou nesou jiná bezpečnostní rizika (jedná se o zbraně z vojenské produkce, které nejsou technicky ověřeny pro civilní účely, jde o nedovolené výrobní provedení atd.).

Kromě zbrojního průkazu či zbrojní licence je k nabytí vlastnictví, držení, popř. nošení zbraní kategorie A nezbytné udělení výjimky příslušným útvarem policie. Na vydání výjimky nemá žadatel právní nárok a příslušný útvar policie coby správní orgán posuzuje žádost především z hlediska veřejného pořádku a bezpečnosti. Držiteli zbrojního průkazu může být výjimka vydána pouze ke sběratelským účelům. Žádost je možné podat na předepsaném tiskopise.

Konkrétně vymezuje zbraně kategorie A ustanovení § 4 zákona o zbraních; pod pojmem zbraní kategorie A se rozumí rovněž vymezené zakázané střelivo.

Zakázané zbraně:

 • zvláště účinné,
 • samočinné,
 • vyrobené nebo upravené tak, že lze utajit jejich účel, nebo u kterých byly původní charakter a podoba změněny tak, aby se jejich použitím mohly způsobit těžší následky, anebo zbraně maskované jako jiné předměty (zákeřné zbraně),
 • palné nevyrobené z kovů, pokud nejsou identifikovatelné jako zbraně při kontrolách osob a zavazadel pomocí detekčních a rentgenových přístrojů, a
 • střelná nástrahová zařízení.
   

Zakázané střelivo:

 • střelivo se střelou průbojnou, výbušnou nebo zápalnou anebo jinou střelou obsahující aktivní náplně, nejde-li o signální náboje nebo střelivo obsahující pyrotechnický výrobek podle zákona o pyrotechnice.

  

Odbor bezpečnostní politiky, oddělení obecní policie, zbraní a dopravního inženýrství, 17. února 2021

  

Kategorie A-I - "Zakázané zbraně"

Kategorie A-I - "Zakázané zbraně"

Jedná se o zbraně, které sebou sice nenesou účinnost nebo bezpečnostní rizika dosahující úrovně zbraní kategorie A, ale nakládání s nimi je s ohledem na evropskou právní úpravu regulováno na vyšší úrovni, než se zbraněmi kategorie B, C, C-I nebo D.

Kromě zbrojního průkazu či zbrojní licence je k nabytí vlastnictví, držení, popř. nošení zbraní kategorie A-I nezbytné udělení výjimky příslušným útvarem policie. Příslušný útvar policie coby správní orgán posuzuje žádost především z hlediska veřejného pořádku a bezpečnosti. Držiteli zbrojního průkazu skupiny A může být výjimka vydána pouze ke sběratelským účelům a v případě držitelů zbrojního průkazu skupiny B nebo E nebo držiteli zbrojní licence skupiny F, G, H nebo J z důvodu ochrany života, zdraví nebo majetku v citlivých prostorách nebo výcviku k zajišťování nebo podílení se na zajišťování zabezpečení nebo ochrany kritické infrastruktury, objektů mimořádné důležitosti, objektů důležitých pro obranu státu, majetku mimořádné hodnoty nebo mimořádně nebezpečných nebo cenných zásilek. Uvedenou výjimku je možno vydat i držiteli zbrojního průkazu skupin A, B, C nebo E anebo zbrojní licence skupiny F, H, I nebo J pro vzdělávací, kulturní, výzkumné a historické účely, nebo držiteli zbrojního průkazu skupiny B nebo E nebo držiteli zbrojní licence skupiny F, G, H, I nebo J z řádného důvodu uvedeného v § 12 odst. 5, jde-li o zbraň, na níž byl vydán průkaz zbraně nejpozději ke dni 13. června 2017. Výjimka může být vydána rovněž pro sportovní účely, pak je ovšem nutné k žádosti doložit potvrzení vydané držitelem zbrojní licence, že se žadatel alespoň po dobu 12 měsíců věnoval sportovní střelbě a že daná zbraň splňuje parametry odpovídající sportovní disciplíny. Žádost je možné podat na předepsaném tiskopise.

Konkrétně vymezuje zbraně kategorie A-I ustanovení § 4a zákona o zbraních; pod pojmem zbraní kategorie A-I se rozumí rovněž vymezené zakázané střelivo.

Zakázané zbraně:

 • samočinné, u nichž došlo k úpravě na samonabíjecí palné zbraně,
 • samonabíjecí pro střelivo se středovým zápalem, do kterých je vložen příslušný nadlimitní zásobník (tj. zásobník nebo sestava nábojové schránky určené pro palnou zbraň pro střelivo se středovým zápalem s kapacitou přesahující 20 nábojů v případě krátké palné zbraně nebo s kapacitou přesahující 10 nábojů v případě dlouhé palné zbraně),
 • dlouhé samonabíjecí pro střelivo se středovým zápalem původně určené ke střelbě z ramene, vybavené skládací, zasouvací nebo bez použití nástrojů odnímatelnou ramenní opěrou, přičemž po jejím sklopení, zasunutí nebo odejmutí je délka zbraně menší než 600 mm a není ovlivněna její funkčnost, a
 • plynové nebo expanzní, nejde-li o dovolené výrobní provedení, které stanoví prováděcí právní předpis.
   

Zakázané střelivo:

 • střelivo pro krátké kulové palné zbraně se střelou šokovou nebo střelou určenou ke zvýšení ranivého účinku.

  

Odbor bezpečnostní politiky, oddělení obecní policie, zbraní a dopravního inženýrství, 17. února 2021

  

Kategorie B - "Zbraně podléhající povolení"

Kategorie B - "Zbraně podléhající povolení"

Podmínkou nabytí zbraně je kromě zbrojního průkazu nebo zbrojní licence také vydání povolení příslušným útvarem policie. Zákon o zbraních taxativně vymezuje, co se považuje za řádný důvod pro vydání povolení:

 • provozování muzejnictví nebo sběratelské činnosti,
 • uskutečňování sportovní, lovecké, kulturní nebo jiné zájmové činnosti nebo příprava na povolání,
 • provozování koncesovaných živností v oboru zbraní a střeliva,
 • zajišťování ostrahy majetku a osob,
 • zabezpečování úkolů podle zvláštního právního předpisu,
 • ochrana života, zdraví nebo majetku.
   

Žadatel musí některý z těchto důvodů uvést přímo v tiskopise žádosti o vydání povolení. Žádost se podává na předepsaném tiskopise.

Zbraněmi kategorie B podle § 5 zákona o zbraních jsou:

 • krátké opakovací nebo samonabíjecí zbraně,
 • krátké jednoranové nebo víceranové zbraně pro střelivo se středovým zápalem,
 • jednoranové nebo víceranové zbraně pro střelivo s okrajovým zápalem, jejichž celková délka je menší než 280 mm,
 • dlouhé samonabíjecí zbraně, jejichž zásobník nebo nábojová schránka a nábojová komora mohou dohromady pojmout více než 3 náboje,
 • dlouhé samonabíjecí zbraně, jejichž zásobník nebo nábojová schránka a nábojová komora nemohou dohromady pojmout více než 3 náboje a u nichž je podávací ústrojí odnímatelné, anebo u nichž není zaručeno, že nemohou být přeměněny běžně dostupnými nástroji na zbraně, jejichž zásobník nebo nábojová schránka a nábojová komora mohou dohromady pojmout více než 3 náboje,
 • dlouhé opakovací nebo samonabíjecí zbraně s hladkým vývrtem hlavně, jejichž délka hlavně je menší nebo je rovná 600 mm,
 • samonabíjecí zbraně, pokud mají vzhled samočinných zbraní, a
 • signální zbraně pro použití signálních nábojů ráže větší než 16 mm.

  

Odbor bezpečnostní politiky, oddělení obecní policie, zbraní a dopravního inženýrství, 17. února 2021

  

Kategorie C - "Zbraně podléhající ohlášení"

Kategorie C - "Zbraně podléhající ohlášení"

Zbraně kategorie C může nabývat do vlastnictví, držet a případně nosit držitel příslušné skupiny zbrojního průkazu nebo držitel zbrojní licence. "Příslušnou" skupinou zbrojního průkazu se rozumí především držitel zbrojního průkazu skupiny A, B, C nebo E (držitelé zbrojního průkazu skupiny D nejsou oprávněni nabývat zbraně podléhající registraci sami do vlastnictví). K nabytí zbraně kategorie C se krom předložení zbrojního průkazu příslušné skupiny nebo zbrojní licence již doložení dalších dokumentů podle zákona o zbraních nevyžaduje.

Zbraněmi kategorie C podle § 6 zákona o zbraních jsou:

 • jednoranové nebo víceranové zbraně pro střelivo s okrajovým zápalem, jejichž celková délka se rovná nebo je větší než 280 mm,
 • jednoranové nebo víceranové, opakovací nebo samonabíjecí dlouhé zbraně pro střelivo s okrajovým nebo středovým zápalem nebo pro střelivo se zápalem typu Lefaucheux neuvedené v § 5 písm. d) až f),
 • plynové zbraně, u nichž kinetická energie střely na ústí hlavně je vyšší než 16 J, s výjimkou paintbalových zbraní,
 • více než dvouranové nebo opakovací zbraně zkonstruované na principu perkusních zámkových systémů, a
 • tlumiče hluku výstřelu, kterými jsou zařízení určená pro použití s palnou zbraní a konstruovaná pro celkové snížení hluku výstřelu při ostré střelbě, a to včetně snížení hluku výstřelu ve směru střelby.

  

Odbor bezpečnostní politiky, oddělení obecní policie, zbraní a dopravního inženýrství, 17. února 2021

  

Kategorie C-I - "Zbraně podléhající ohlášení"

Kategorie C-I - "Zbraně podléhající ohlášení"

Zbraně kategorie C-I může nabývat do vlastnictví, držet a nosit plně svéprávná fyzická osoba starší 18 let, která má místo pobytu na území České republiky. Zbraně kategorie C-I může nabývat do vlastnictví a držet také právnická osoba se sídlem nebo odštěpným závodem na území České republiky. Policie je oprávněna tuto zbraň zadržet v případech, kdy její držitel nesplňuje stanovené podmínky bezúhonnosti nebo je-li dáno podezření, že by mohl z důvodu svého zdravotního stavu představovat v souvislosti s nakládáním s takovou zbraní nebezpečí pro sebe nebo své okolí.

K nabytí zbraně kategorie C-I se nevyžaduje držení ani předložení zbrojního průkazu příslušné skupiny nebo zbrojní licence. Držitel zbraně této kategorie je však povinen její nabytí nebo převod vlastnictví ohlásit příslušnému útvaru policie ve lhůtě 10 pracovních dnů.

Zbraněmi kategorie C-I jsou:

 • zbraně zařazené do kategorie A, A-I, B nebo C, které byly znehodnoceny v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie,
 • expanzní zbraně, které splňují požadavky na dovolené výrobní provedení stanovené prováděcím právním předpisem,
 • jednoranové nebo dvouranové palné zbraně určené pro dělené střelivo,
 • palné zbraně určené pro náboje typu Flobert, náboje ráže 4 mm M20 nebo úsťovou kinetickou energií střely srovnatelné střelivo určené pro výcvik ve střelbě,
 • plynové zbraně s ráží vyšší než 6,35 mm, nejde-li o paintballové zbraně,
 • palné zbraně pro soupeřský systém výcviku s úsťovou energií střely nejvýše 20 J,
 • signální zbraně pro použití signálních nábojů nejvýše ráže 16 mm,
 • elektrický zneschopňující prostředek založený na principu střelné zbraně (taser).

  

Odbor bezpečnostní politiky, oddělení obecní policie, zbraní a dopravního inženýrství, 17. února 2021

  

Kategorie D - "Zbraně nepodléhající registraci"

Kategorie D - "Zbraně nepodléhající registraci"

Zbraň kategorie D nebo střelivo do této zbraně může nabývat do vlastnictví, držet a případně nosit plně svéprávná fyzická osoba starší 18 let a nebo právnická osoba.

Jedná se o různorodou skupinu zbraní včetně volně prodejných vzduchovek, předovek a znehodnocených zbraní, na které se nevztahuje přímo použitelný předpis Evropské unie.

Ke střelbě z těchto zbraní (včetně používání paintballových a airsoftových zbraní při hrách) musí být určen bezpečný prostor, zajištěn dohled odpovědné osoby nebo musí být takové místo viditelně označeno jako místo, kde probíhá střelba. Vyžaduje se rovněž, aby osoby nacházející se na takovém místě, kde probíhá střelba použily vhodné ochranné pomůcky. Střelba z těchto zbraní je pak zakázána na místě, kde by mohl být ohrožen život nebo zdraví osob nebo způsobena škoda na majetku.

Ze zbraní s perkusními, křesadlovými, kolečkový nebo doutnákovými zámky a z dalších tzv. historických zbraní je možné střílet pouze na střelnici a tyto zbraně musí být označeny platnou zkušební značkou podle zákona č. 156/2000 Sb. Výjimku představuje jen možnost střílet z těchto zbraní při divadelních představeních, rekonstrukcích historických bitev a jiných kulturních akcích, ze zbraní však nesmí být vystřelovány střely a jejich držitelé jsou povinni dbát zvýšené opatrnosti s ohledem na skutečnost, že i při "slepém" výstřelu dochází k vymetení drobných částeček (neshořelých zrn prachu, ucpávky atd.) a výšlehu z hlavně.

Přestože se v tomto případě nepoužijí ustanovení zákona o zbraních upravující konkrétní požadavky na zabezpečení zbraní, je držitel zbraně kategorie D povinen zbraň a střelivo do ní zabezpečit proti zneužití, ztrátě nebo odcizení. Specifické požadavky ohledně skladování střeliva, černého prachu a zápalek ovšem stanoví též i držitelům zbraní kategorie D vyhláška č. 217/2017 Sb. Zákon o zbraních také omezuje množství bezdýmného nebo černého prachu (maximálně 3 kilogramy) a zápalek (maximálně 10 000 kusů), které smí držitel zbraně kategorie D přechovávat; zápalky musí být uloženy odděleně v samostatné schránce.

Držitel zbraně kategorie D nesmí tuto zbraň nosit viditelně na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném, nejde-li například právě o rekonstrukce historických bitev, divadelní představení apod. Stejně tak nesmí její držitel zbraň kategorie D nosit nebo s ní na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném jakkoliv manipulovat, pokud je jeho schopnost k této činnosti snížena požitím alkoholických nápojů, návykových látek, léků nebo v důsledku nemoci. Držitel, který nosí znehodnocenou zbraň, musí navíc u sebe mít potvrzení o znehodnocení.

Převést vlastnictví nebo přenechat zbraň kategorie D nebo střelivo do ní může její držitel opět pouze osobě, která je k jejich držení oprávněna, tedy je starší 18 let a plně způsobilá k právním úkonům (popř. se jedná o právnickou osobu).

Zbraněmi kategorie D podle § 7 zákona o zbraních jsou:

 • historické zbraně,
 • paintballové zbraně, kterými jsou plynové zbraně konstruované pro vystřelování neletální střely určené pro výcvikové, sportovní nebo rekreační účely,
 • plynové zbraně nejvýše ráže 6,35 mm (a současně s úsťovou energií střely nepřesahující 16 Joule),
 • expanzní přístroje, s výjimkou přenosných upevňovacích zařízení a jiných rázových strojů určených výhradně pro průmyslové nebo technické účely,
 • znehodnocené zbraně, na které se nevztahuje přímo použitelný předpis Evropské unie40) a na kterých byly postupem podle prováděcího právního předpisu provedeny takové nevratné úpravy, které znemožňují jejich použití ke střelbě,
 • zbraně, na kterých byly řezem provedeny takové úpravy, které odkrývají alespoň částečně vnitřní konstrukci zbraně,
 • neaktivní torza zbraní, kterými se rozumí zbraně, které se staly trvale a nevratně nepoužitelnými ke střelbě v důsledku poškození nebo degradace takového rozsahu, že uschopnění takové zbraně ke střelbě je vyloučeno, aniž by došlo k výměně hlavních částí zbraně nebo jejich výměně, a
 • neaktivní střelivo a munice
 • další střelné zbraně neuvedené v kategoriích A, A-I, B, C a C-I (jde o zbytkovou položku, která se vztahuje spíše na teoretickou možnost objevení se zbraně, kterou by nebylo možné zařadit mezi zbylé kategorie zbraní C, např. vyvinutí zbraně zcela nového funkčního principu).
   

Od 30. ledna 2021, kdy nabyl účinnosti zákon č. 13/2021 Sb., se za zbraně kategorie D (ani za zbraně jiné kategorie) již nepovažují mechanické zbraně (kuše, luky, praky apod.).

  

Odbor bezpečnostní politiky, oddělení obecní policie, zbraní a dopravního inženýrství, 17. února 2021

  

vytisknout  e-mailem