Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Zavedení adresy, na kterou mají být doručovány písemnosti podle zvláštního právního předpisu prostřednictvím informačního systému evidence obyvatel

 

Podle§ 10b zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, může občan České republiky požádat o zavedení (změnu, zrušení) adresy, na kterou mají být doručovány písemnosti podle zvláštního právního předpisu (dále jen "doručovací adresy") do agendového informačního systému evidence obyvatel.
 

Doručovací adresu je možné zavést do agendového informačního systému evidence obyvatel ve formátu:

 • adresa v České republice;
 • adresa v České republice s připojenou doplňující identifikací místa;
 • adresa mimo území České republiky;
 • adresa poštovní přihrádky nebo dodávací schránky.
   

Doručovací adresa (odlišná od adresy místa trvalého pobytu), je referenčním údajem podle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů.

Na tuto adresu pak budou všechny úřady doručovat písemnosti, nemáte-li zpřístupněnu datovou schránku fyzické osoby.

  

Kdo a za jakých podmínek

V této věci je oprávněn jednat občan starší 15 let, příp. jeho zmocněnec na základě plné moci.

  

Jak a kam se obrátit

Ohlášení doručovací adresy (její změnu nebo zrušení) provedete občan na ohlašovně v místě svého trvalého pobytu nebo v místě svého posledního trvalého pobytu na území České republiky, tj.

 • obecním úřadu,
 • v hlavním městě Praze a v územně členěných statutárních městech na úřadech městských částí nebo městských obvodů, pokud tak stanoví statuty těchto měst, (dále též "příslušný úřad").

  

Co musíte předložit

 • písemnou žádost na příslušném úřadu. Žádost v listinné podobě musí obsahovat úředně ověřený podpis občana; to neplatí v případě, kdy občan podepíše žádost před zaměstnancem ohlašovny. Pokud má žádost formu datové zprávy, občan ho po vyplnění podepíše uznávaným elektronickým podpisem nebo dodá prostřednictvím datové schránky fyzické osoby,
 • v případě osobního podání žádosti na příslušném úřadu prokázat totožnost občanským průkazem, popřípadě cestovním dokladem.
   

Formuláře

Doporučený vzor žádosti "Hlášení adresy pro doručování" je k dispozici mimo jiné na příslušném úřadu. Žádost může obsahovat datum, od kterého občan žádá, aby na adresu, na kterou mu mají být doručovány písemnosti, byly písemnosti doručovány. Není-li toto datum v žádosti občanem uvedeno, jedná se o datum podání žádosti. Nelze určit datum platnosti zpětně.

  

Poplatky a termíny

Správní poplatek

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.
 

Lhůty

Ohlašovna zapíše údaj o adrese pro doručování písemností bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o vzniku nebo změně skutečnosti související se zapsaným údajem dozví.

  

Právní úprava

 • Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.
   

Doplňující zákony a předpisy

 • Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů,
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
 • Zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

  

Opravné prostředky a sankce

Opravné prostředky

Opravné prostředky nejsou stanoveny.
 

Sankce

Sankce nejsou stanoveny.

  

Za správnost odpovídá

Ministerstvo vnitra
odbor správních činností
oddělení evidence obyvatel
nám. Hrdinů 3, 140 21 Praha 4
e-mail: osc@mvcr.cz

  

vytisknout  e-mailem