Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Zapojení veřejnosti: O lidech s lidmi

Již pošesté rozhodovala porota o vítězích v soutěži „O lidech s lidmi – cena za podporu místní demokracie a spolupráci s NNO.“ Soutěž pořádá Centrum pro komunitní práci za finanční podpory Evropské unie a Visegradského fondu a pod záštitou Ministerstva vnitra a Ministerstva životního prostředí.
 
Pohled do sáluPohled do sálu
Každý rok stojí pořadatelé i porotci před dilematem, jak hodnotit různorodé projekty z rozdílných typů obcí. Objevují se i projekty krajské, letos se přihlásil Pardubický kraj (1). Sledujeme-li celkově projekty předkládané od vzniku soutěže, nedá se hovořit o nějakém zásadním posunu kvantitativním (počet přihlášek v jednotlivých ročnících kolísá a ovlivňuje jej třeba volební rytmus v obcích), ale spíše kvalitativním. Přibývají zkušenosti s komunikací s občany a rozšiřuje se okruh legislativy, která původně dobrovolné zapojování veřejnosti činí povinným (například v komunitním plánování sociálních služeb). Díky rozvoji Místní agendy 21 nebo hodnocení kvality, jímž se systematicky zabývá Ministerstvo vnitra, se zlepšuje celkový hodnotící rámec pro některé aspekty kvality demokracie. Například pravidelný účastník soutěže Vsetín (2) představil plán rozvoje komunitních služeb, který vztáhl na celý svůj správní obvod, tedy i na okolní obce. Mezi pravidelné účastníky patří také členové sítě Zdravých měst, kteří získali díky dlouhodobé činnosti spojené s rozvíjením Místní agendy 21 náskok před ostatními obcemi v budování mechanismů komunikace s občany. Uvedená aktivita je podpořena personálním zajištěním úřadu a pracovním nasazením úředníků, stejně jako schopnostmi prezentovat výsledky své činnosti. Jedním z kritérií soutěže je také vztah místních samospráv k neziskovým organizacím. Některé projekty iniciují samotné neziskové organizace, jiné vzejdou z iniciativy samosprávy a neziskové organizace jsou jejich moderátory, odbornými poradci nebo celkovými realizátory.
 
V uplynulém ročníku soutěže usnadnili organizátoři z Centra pro komunitní práci www.cpkp.cz orientaci poroty tím, že rozdělili předložené projekty do
Dobříš: starosta města Mgr. Jaroslav Melša a projektová manažerka Ing. Dagmar Smrčinová, Ph. D.Dobříš: starosta města Mgr. Jaroslav Melša a projektová manažerka Ing. Dagmar Smrčinová, Ph. D.
dvou kategorií - akční plánování a strategie. Nejčastěji se objevují projekty zaměřené na výstavbu a využití veřejných prostranství a na zlepšení kvality životního prostředí v obci. Do některých projektů pronikají i mezinárodní partnerské vztahy, například u České Třebové (3). Najdou se pochopitelně i příklady projektů, které jsou spíše omylem než úspěchem. Příkladem může být neúspěšné vyjednávání s občany o výkupu pozemků za účelem vybudování obchodního centra a autobusového nádraží, které nakonec vedlo až k vyhlášení místního referenda. Takový postup podle mého názoru není vítězstvím místní demokracie, ale nejzazším možným využitím demokratických mechanismů. Rozvojové strategie předkládají většinou města střední velikosti a v šestém ročníku soutěže jich většina představila komunitní plány sociálních služeb, Nový Bydžov (4) přišel s koncepcí prevence kriminality ve městě a tři města - Dobříš (5), Třeboň (6), Valašské Meziříčí (7) - předstoupila s komplexními strategickými plány.
 
Účastníci z malých obcí většinou procházejí sítem Programu obnovy venkova a soutěží Vesnice roku. V posledním ročníku se to týkalo Babic u Šternberka (8), kde se snažili na území bývalých Sudet prostřednictvím spolků přispět k oživení místní pospolitosti. V Tvarožné Lhotě (9) zase vsadili na rozvoj tradičního moravského folkloru a spolkového života. Oceněné Vikýřovice (10), ležící hned na okraji Šumperka, významně přispěly k rozvoji místní komunity zřízením mateřského centra, které poskytuje služby rodinám i z vedlejší obce. Při hodnocení hrála roli skutečnost, zda je předložený projekt ojedinělou akcí, nebo zda je součástí dlouhodobé a systematické činnosti, iniciované místní radnicí. Je pochopitelné, že malé obce nemají úřední aparát ani prostředky na vytvoření celkových rozvojových koncepcí, spíše se stávají součástí koncepcí příslušných obcí s rozšířenou působností. Právě na projektech obcí s rozšířenou působností je zřejmé, že se týkají nejen místních občanů, ale i dotčených obcí ve správním obvodu. Bývá ovšem předmětem sváru, do jaké míry by do svých rozvojových plánů měly obce třetí kategorie začleňovat potřeby celého správního obvodu nebo spádové oblasti.
 
Město Kopřivnice (11), které letos předložilo dva projekty, se stalo po loňském druhém místě celkovým vítězem. Prokázalo totiž, že vypracování
Kopřivnice: zleva vedoucí oddělení strategického plánování Lenka Šimečková a koordinátorka sociální prevence Bc. Blanka Mikundová, zcela vpravo koordinátorka projektu Zdravého města a místní agendy 21 Ivana Rašková, DiSKopřivnice: zleva vedoucí oddělení strategického plánování Lenka Šimečková a koordinátorka sociální prevence Bc. Blanka Mikundová, zcela vpravo koordinátorka projektu Zdravého města a místní agendy 21 Ivana Rašková, DiS
strategického plánu není pouze formální záležitostí, ale může se stát trvalou součástí činnosti samosprávy, práce úřadu a různých zainteresovaných skupin města. Základem všeho je trvalá informovanost občanů. Zapojování občanů zde nabývá velmi důsledné podoby například i při výběrovém řízení: firmy představovaly své záměry nejen před výběrovou komisí, ale i před zástupci občanů. Zdá se, že takový příklad by mohl být i úspěšným receptem na boj proti korupci.
 
Rozšíření soutěže na země Visegrádské čtyřky, které se poprvé uskutečnilo v loňském roce, se ukázalo jako pozitivní krok. Mezinárodní srovnání ukazuje potěšitelný fakt, že proces komunikace s občany je v Česku na vyšší úrovni než u účastníků z Maďarska, Polska a Slovenska. Obdobná soutěž je v těchto zemích teprve v počátcích a tamější místní správa vychází z jiné správní tradice i z jiných ekonomických a legislativních předpokladů. Vysoká bývá i úroveň prezentace českých měst a obcí na mezinárodní úrovni. Jinak by pochopitelně dopadlo srovnání s představiteli municipalit z vyspělých západoevropských zemí, odkud myšlenka zapojování veřejnosti pochází a může nám být v mnohém příkladem profesionality a transparentnosti veřejné správy.
 
V přibývajícím počtu soutěží pro města a obce si cena za místní demokracii O lidech s lidmi našla své pevné místo. Oceňování vítězů bývá provázeno
Tábor: tajemník městského úřadu Ing. Lubomír ŠrámekTábor: tajemník městského úřadu Ing. Lubomír Šrámek
přítomností zainteresovaných ministerstev, zejména vnitra a životního prostředí, v případě Visegrádské čtyřky také Ministerstva zahraničí. V předchozích ročnících probíhaly závěrečná semináře a vyhodnocení také na půdě Senátu. Vzniká tu příležitost poznat také zaměření neziskových organizací. Jenom škoda, že jí některá ministerstva zatím nevěnují patřičnou pozornost. Resorty mají možnost díky této soutěži poznat, jak funguje místní demokracie v praxi a také nemilý fakt, že mnohé procesy na úrovni regionů a obcí fungují otevřeněji a efektivněji než uzavřené, málo koordinované a mnohdy zbytečně zpolitizované rozhodovací procesy na centrální úrovni.
 
text Vladimír Heger
foto Jiří Pavlát
 
Poznámky:
 
 1. Projekt Informační a poradenské centrum pro NNO v Pardubickém kraji.
 2. Projekt Zvyšování kvality života občanů Vsetínska procesem komunitního plánování sociálních služeb.  
 3. Projekt Dny partnerství.
 4. Projekt Koncepce prevence kriminality města Nový Bydžov.
 5. Projekt Tvořili jsme společně Strategický plán Dobříše.
 6. Projekt Strategický plán rozvoje města Třeboň 2008-2020
 7. Projekt Vize a strategie města Valašského Meziříčí do roku 2025.
 8. Projekt Vzpomínka na Madonu.
 9. Projekt Kvetoucí sídlo Evropy.
 10. Projekt Vybudování Mateřského centra Vikýrek. 
 11. Projekty Zapojování veřejnosti do rozhodovacích procesů v rámci realizace strategie města Kopřivnice a Průběh zpracování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Kopřivnici na období 2009-2012.

 
Výsledky soutěže O lidech s lidmi 2009
 
Hlavní vítěz
soutěže
Kategorie
„akční plánování“
Kategorie „strategie“
Čestné uznání
město Kopřivnice
 1. místo
město Tábor
 1. místo
město Dobříš
město Bruntál
 
 1. místo
obec Vikýřovice

      2. místo

město Hodonín
město Vsetín

 

vytisknout  e-mailem