Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Zápis z jednání dotačního výboru pro poskytování dotací nestátním neziskovým organizacím v rámci dotačního programu "Prevence korupčního jednání" v roce 2015

Dne 25. listopadu 2014 MV-117638-19/OBP-2014 

Dotační výbor pro poskytování dotací nestátním neziskovým organizacím v rámci dotačního programu "Prevence korupčního jednání" byl ustaven na základě pokynu ředitele odboru bezpečnostní politiky ze dne 11. listopadu 2014 č. 17.

K jednání se dotační výbor sešel dne 25. listopadu 2014 ve složení 3 zástupců Ministerstva vnitra, 1 zástupce Úřadu vlády, 1 zástupce ÚOKFK a 1 zástupce Nadace OSF Praha.

Podklady pro jednání, které měli členové dotačního výboru k dispozici:

  •  Žádosti o státní dotace v elektronické podobě včetně poskytnutých příloh
  •  Souhrnnou tabulku projektů nevládních organizací žádajících o dotace na rok 2015 včetně přehledu rozdělených prostředků v minulých letech
  •  Přehled uskutečněných výstupů příjemců dotací z dotačního programu v roce 2014
  •  Přehled cílů a plánovaných aktivit jednotlivých projektů v roce 2015

MV zveřejňuje tento zápis na základě ust. § 18a zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů. Dotační výbor však má v dotačním řízení toliko poradní úlohu, konečná rozhodnutí s konkrétní výší přidělených finančních prostředků tak budou přijata a zveřejněna v souladu s ust. čl. 3 odst. 6 Zásad pro poskytování dotací ze státního rozpočtu ČR pro nestátní neziskové organizace v rámci programu Prevence korupčního jednání v roce 2015 po finančním vypořádání dotací přidělených na předchozí rok v únoru 2015.

Průběh jednání dotačního výboru

Tajemník dotačního výboru představil organizace, které v letošním roce požádaly o dotaci, zhodnotil předložené projekty z hlediska formálních náležitostí a úplnosti a sdělil, že nebyly shledány závažné nedostatky. Všechny žádosti splnily formální náležitosti a byly shledány jako způsobilé k projednání v dotačním řízení.

Předloženo bylo celkem 9 žádostí od 9 organizací. Požadované i doporučené částky s výsledky hlasování uvádíme v tabulce v přiloženém souboru.

vytisknout  e-mailem