Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Zápis z jednání dotačního výboru "Prevence korupčního jednání"

Zápis z jednání dotačního výboru pro poskytování dotací nestátním neziskovým organizacím v rámci dotačního programu "Prevence korupčního jednání" v roce 2014 dne 28. listopadu 2013 

Zápis z jednání
 
dotačního výboru pro poskytování dotací nestátním neziskovým organizacím v rámci dotačního programu "Prevence korupčního jednání" v roce 2014
 
dne 28. listopadu 2013
 
MV-113706-15/OBP-2013
 
Dotační výbor pro poskytování dotací nestátním neziskovým organizacím v rámci dotačního programu "Prevence korupčního jednání" byl ustaven na základě pokynu ředitele odboru bezpečnostní politiky ze dne 7. listopadu 2013 č. 11.
 
K jednání se dotační výbor sešel dne 28. listopadu 2013 v plném počtu 4 zástupců Ministerstva vnitra, 1 zástupce Úřadu vlády, 1 zástupce ÚOKFK a 1 zástupce Nadace OSF Praha.
 
Podklady pro jednání, které měli členové dotačního výboru k dispozici:
  • Žádosti o státní dotace v elektronické podobě včetně poskytnutých příloh
  • Souhrnnou tabulku projektů nevládních organizací žádajících o dotace na rok 2014 včetně přehledu rozdělených prostředků v minulých letech
  • Přehled cílů a konkrétních činností plánovaných žadateli v roce 2014
 
MV zveřejňuje tento zápis na základě ust. § 18a zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů. Dotační výbor však má v dotačním řízení toliko poradní úlohu, konečná rozhodnutí s konkrétní výší přidělených finančních prostředků tak budou přijata a zveřejněna v souladu s ust. čl. 3 odst. 6 Zásad pro poskytování dotací ze státního rozpočtu ČR pro nestátní neziskové organizace v rámci programu Prevence korupčního jednání v roce 2014 po finančním vypořádání dotací přidělených na předchozí rok v únoru 2014.
 
Průběh jednání dotačního výboru
 
Tajemník dotačního výboru představil organizace, které v letošním roce požádaly o dotaci, zhodnotil předložené projekty z hlediska formálních náležitostí a úplnosti a sdělil, že nebyly shledány závažné nedostatky. Všechny žádosti splnily formální náležitosti a byly shledány jako způsobilé k projednání v dotačním řízení.
 
Předloženo bylo celkem 7 žádostí od 7 organizací. Požadované i doporučené částky s výsledky hlasování uvádíme v tabulce níže.


Přehled hlasování:
 
 
Název projektu
 
 
 
 
Požadavek
(Kč)
 
 
Doporučeno
(Kč)
 
 
Hlasování
 
přítomno
 
pro
 
proti
 
zdržel se
 
“Prevence korupčního jednání“
 
Oživení, o.s.
1.257.365,-
1.257.365,-
7
5
1
1
Transparency International – Česká republika, o. p. s.
1.476.000,-
1.115.000,-
7
4
2
1
Frank Bold Society
864.400,-
577.635,-
7
5
0
2
Liga lidských práv, o.s.
721.681,-
300.000,-
7
5
0
2
Čmelák - společnost přátel přírody, o. s.
1.166.109,-
250.000,-
7
4
2
1
Sdružení místních samospráv
336.000,-
0,-
7
0
7
0
Komora forenzních auditorů odhalujících korupci, o.s.
200.000,-
0,-
7
0
7
0
 
 
 
“Prevence korupčního jednání“
 
 
doporučeno 3.500.000,- Kč
 
Celkem doporučeno
 
3.500.000,- Kč
  • v případě rovnosti hlasů disponuje předseda dotačního výboru právem dvou hlasu
 
 
 

vytisknout  e-mailem