Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Zákon o svobodném přístupu k informacím 106/1999 Sb.

Přílepek zakazující zveřejnění platů vypracovalo sedm úředníků vnitra, iDNES.cz, 2. září 2011, Hana Válková 

Pro upřesnění dané problematiky zveřejňujeme celou reakci Ministerstva vnitra, kterou jsme poskytovali redakci iDnes.cz. 
 
Reakce Ministerstva vnitra: 
Především považujeme za nutné ohradit se proti termínu „přílepek“, jenž je novináři užíván. Z hlediska Ministerstva vnitra představovala uplatněná změna formální upřesnění původního legislativního textu, jehož výklad ve smyslu požadovaného doplnění byl v době uplatnění připomínky napříč aplikujícími subjekty nesporný (výklad o tom, že § 8b InfZ neumožňuje poskytování informací o platech, zastával kromě našeho ministerstva i Úřad pro ochranu osobních údajů). Ministerstvo vnitra přitom uplatnilo požadavek na doplnění InfZ z pozice tzv. povinného připomínkového místa podle legislativních pravidel vlády začátkem května t. r., tedy prakticky měsíc před rozhodnutím Nejvyššího správního soudu, jenž příslušné ustanovení InfZ vyložil způsobem zcela opačným oproti dosavadní rozhodovací praxi povinných subjektů. Proto v době, kdy byla ze strany Ministerstva vnitra připomínka uplatněna, se nejednalo o „neústavní přílepek“, ale o technickou změnu, a není korektní, pokud je Ministerstvo vnitra obviňováno ze snahy o protiústavní či nelegitimní obcházení rozhodnutí Nejvyššího správního soudu.
 
Pokud jde o autorství návrhu na doplnění § 8b InfZ, námět vzešel z odboru dozoru a kontroly veřejné správy. Toto doplnění inicioval JUDr. Adam Furek a formálně je zpracovávala JUDr. Olga Dvorská, PhD., oba pracovníci legislativně-právního oddělení zmíněného odboru. Návrh byl následně odsouhlasen vedoucím oddělení JUDr. Miroslavem Brůnou a ředitelkou odboru Ing. Marií Kostruhovou. V této podobě byl návrh na uplatnění připomínky ze strany Ministerstva vnitra předán odboru legislativy a koordinace předpisů, jenž svodně zabezpečuje mezirezortní připomínkové řízení navenek. Referent pověřený přípravou podkladů byl Mgr. Petr Škařupa, přičemž konečnou podobu připomínek schvaloval před předložením ministrovi Mgr. Jiří Kaucký, ředitel odboru legislativy, a Mgr. Ondřej Veselský, náměstek ministra vnitra pro veřejnou správu, legislativu a archivnictví. Podotýkáme, že poskytnutí údaje o osobách, které se na zpracovávání věci podílely, je možné v souladu s § 5 odst. 2 písm. f) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, i bez souhlasu těchto pracovníků.
 
K otázce „zadání“ zpracování úkolu – odbor dozoru a kontroly veřejné správy pracuje na týmové bázi, přičemž legislativní úkoly plní oddělení legislativně-právní. Požadavek na zapracování změny § 8b InfZ nevzešel ze zadání žádného vedoucího pracovníka.Doporučení k uplatnění uvedené připomínky vycházelo z dlouholetých odborných zkušeností referentů, kteří byli odpovědni za vyřizování věci, a toto doporučení bylo následně akceptováno všemi výše uvedenými články řízení ministerstva.
 
K poslední otázce týkající se obecně zpracovávání připomínek je nutné především zdůraznit, že Ministerstvo vnitra ročně posuzuje stovky vládních legislativních materiálů. V rámci Ministerstva vnitra proto existují interní pravidla, podle nichž je každý legislativní materiál předkládán k připomínkám každému útvaru ministerstva (až na výjimky), přičemž tato pravidla současně opravňují (a ukládají) každému útvaru, aby materiál posoudil z hlediska své působnosti. Odbor dozoru a kontroly veřejné správy takto posuzuje legislativní materiály z hlediska zákonů o územních samosprávných celcích a právě z hlediska zákona o svobodném přístupu k informacím. Lze tedy konstatovat, že zpracovávání připomínek není ad hoc zadáváno, ale vyplývá z obecného interního normativního aktu ministerstva (z legislativních pravidel).
 
Nad rámec poskytnuté informce iDnes.cz sdělujeme:
Odbor dozoru a kontroly veřejné správy se od roku 2006, kdy na něj přešla působnost Ministerstva informatiky ve vztahu k InfZ, dlouhodobě analyticky věnuje zákonu o informacích. Již v roce 2007 zpracoval v rámci plnění úkolů odboru analýzu účinnosti InfZ, v níž byl výklad § 8b InfZ ve smyslu následně uplatněné připomínky podrobně popsán (srov. str. 77 analýzy na http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sprava/mistni/dokumenty/analyza_vlada.pdf). Tuto analýzu přitom schválila i vláda (usnesením 4/2008) a tedy její právní závěry potvrdila. Uplatněná připomínka proto vycházela nejen z odborných zkušeností pracovníků ODK, ale též z vládou schváleného výkladu InfZ (podotýkáme rovněž, že identický výklad zastává i komentář k InfZ, vydaný v nakl. Linde). Jinak řečeno uplatněná připomínka skutečně vycházela z dlouhodobého výkladu InfZ tak, jak je zastáván MV. Uplatnění připomínky přitom nemělo za cíl tajit výše odměn "vrcholných" funkcionářů veřejné správy, ale napomoci povinným subjektům při aplikaci legislativně nepříliš zdařilého a jasného InfZ.
 
poznámka - InfZ je zkratka pro zákon o svobodném přístupu k informacím, č 106/1999 Sb.

vytisknout  e-mailem