Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Základní náležitosti oznámení dle § 5 zákona o veřejných sbírkách

Jedná se pouze o částečný výpis základních náležitostí oznámení, které musí právnická osoba, jež hodlá veřejnou sbírku konat, předložit krajskému úřadu a v hlavním městě Praze Magistrátu hlavního města Prahy, před samotným konáním veřejné sbírky. Splňuje-li podané oznámení všechny náležitosti stanovené zákonem o veřejných sbírkách a neshledá-li příslušný krajský úřad, resp. Magistrát hlavního města Prahy, důvody pro závěr, že sbírku nelze konat, osvědčí právnické osobě, která konání sbírky oznámila, datum přijetí oznámení. Pouze osvědčená veřejná sbírka může být řádně vyhlášena. Níže uvedené údaje mají případnému vyhlašovateli veřejné sbírky sloužit k získání základních informací, které údaje od něho bude příslušný úřad vyžadovat.  Částečně odlišné údaje jsou požadovány v případě, kdy veřejnou sbírku koná obec nebo kraj. Veškeré povinnosti právnické osoby konající veřejnou sbírku,  oprávnění a povinnosti příslušného krajského úřadu i Ministerstva vnitra, jakož i okruh sankčních ustanovení, jsou zakotveny v zákoně o veřejných sbírkách, který je pro danou oblast rozhodujícím právním předpisem.
Oznámení musí obsahovat zejména následující položky:
 • Název právnické osoby
 • Sídlo
 • Údaje o statutárních orgánech PO
 • Údaje o fyzické osobě oprávněné jednat ve věci sbírky jménem PO (v souvislosti s tímto bodem MV upozorňuje na novelu zákona o veřejných sbírkách, podle které se bezúhonnost osoby oprávněné jednat jménem PO prokazuje výpisem z evidence Rejstříku trestů, který si od 1. 7. 2008 vyžaduje příslušný krajský úřad způsobem umožňujícím dálkový přístup)
 • Označení sbírky
 • Územní rozsah sbírky
 • Doba konání sbírky
                       Od
                       Do
 • Způsob provádění sbírky
 • Účel(y)
 • Banka, u níž je zřízen bankovní účet ke shromažďování příspěvků získaných sbírkou a číslo účtu
 • Další údaje, které se liší podle způsobu provádění veřejné sbírky

vytisknout  e-mailem