Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Zajištění pořádání mezinárodní závěrečné konference k projektu s názvem Podpora prostředí pro zkvalitnění tvorby právních předpisů v ČR se zaměřením na úředníky ústředních správních úřadů a jednotlivá připomínková místa

veřejná zakázka malého rozsahu
č.j. MV-70690-2/NL-2011
 
 
Číslo zakázky (u OP LZZ bude doplněno MPSV při uveřejnění):
 
Název zakázky:
„Zajištění pořádání mezinárodní závěrečné konference k projektu s názvem Podpora prostředí pro zkvalitnění tvorby právních předpisů v České republice se zaměřením na úředníky ústředních správních úřadů a jednotlivá připomínková místa“
Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce):
Veřejná zakázka na služby
 
Datum vyhlášení zakázky:
12. 7. 2011
Název programu:
Operační program lidské zdroje a zaměstnanost
Registrační číslo projektu:
CZ.1.04./4.1.00/27.00005
Název projektu:
„Podpora prostředí pro zkvalitnění tvorby právních předpisů v České republice se zaměřením na úředníky ústředních správních úřadů a jednotlivá připomínková místa“
Název zadavatele:
Česká republika – Ministerstvo vnitra
Sídlo zadavatele:
Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
Jméno, případně jména, a příjmení osoby oprávněné jednat jménem zadavatele, její telefon a e-mailová adresa:
RNDr. Richard Nouza, CSc., ředitel Kanceláře náměstka ministra vnitra pro veřejnou správu, legislativu a archivnictví
Telefon: +420 974 816 402
Fax:       +420 974 816 407
IČO zadavatele:
00007064
DIČ zadavatele:
CZ00007064
Jméno, případně jména, a příjmení kontaktní osoby zadavatele ve věci zakázky, její telefon a e-mailová adresa:
RNDr. Richard Nouza, CSc., ředitel Kanceláře náměstka ministra vnitra pro veřejnou správu, legislativu a archivnictví
Telefon: +420 974 816 722
Fax:       +420 974 816 849
Kontaktní adresa: nám. Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4
Lhůta pro podávání nabídek:
Nabídka musí být doručena zadavateli ve lhůtě pro podání nabídek, nejpozději do 1. srpna 2011 do 10:00 hodin.
Místo pro podávání nabídek:
Nabídku je možné podat osobně na sekretariát ředitele Kanceláře náměstka ministra vnitra pro veřejnou správu, legislativu a archivnictví na adrese Ministerstvo vnitra, nám. Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4 (budova Centrotex), nebo doporučeně poštou na adresu:
RNDr. Richard Nouza, CSc.
ředitel Kanceláře náměstka ministra vnitra pro veřejnou správu, legislativu a archivnictví
nám. Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4.
Popis předmětu zakázky:
Veřejná zakázka je realizována jako součást individuálního projektu Podpora prostředí pro zkvalitnění tvorby právních předpisů v České republice se zaměřením na úředníky ústředních správních úřadů a jednotlivá připomínková místa, registrační číslo CZ.1.04./4.1.00/27.00005 v rámci oblasti podpory 4.1 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.
Cílem konference je setkání odborníků z praxe, vědeckých pracovníků, politiků, kde se budou prezentovat výsledky projektu. Cílem je také vytvoření vazeb mezi odborníky z praxe a specialisty na problematiku tvorby práva z univerzitního prostředí. Konference bude jednodenní a zúčastní se jí nejméně 70 - 100 účastníků konference.
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění uspořádání mezinárodní závěrečné konference, za účelem důstojného ukončení projektu s názvem Podpora prostředí pro zkvalitnění tvorby právních předpisů v České republice se zaměřením na úředníky ústředních správních úřadů a jednotlivá připomínková místa, který je realizován Ministerstvem vnitra ve spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze.
Zadavatel požaduje uspořádat jednodenní mezinárodní závěrečnou konferenci v rozsahu služeb uvedených v příloze č. 1 této zadávací dokumentace s názvem Technická specifikace. Nabídka uchazeče musí zaručit uspořádání závěrečné mezinárodní konference v požadované podobě uvedené v Příloze č. 1.
Veškeré odchylky od specifikace předmětu plnění uvedené v Příloze č. 1 této zadávací dokumentace mohou být prováděny uchazečem pouze tehdy, budou-li písemně odsouhlaseny zadavatelem. Jestliže uchazeč provede práce a jiná plnění nad tento rámec, nemá nárok na jejich zaplacení.
Dále bude uchazeč uskutečňovat svou činnost podle pokynů zadavatele a v souladu s jeho zájmy, pokud tyto nebudou v rozporu s obecně platnými právními předpisy.
 
Předpokládaná hodnota zakázky v Kč (bez DPH):
300.000,- Kč bez DPH
Lhůta dodání / časový harmonogram plnění / doba trvání zakázky:
Zahájení realizace předmětu plnění veřejné zakázky bude započato dnem podpisu smlouvy smluvními stranami.
Předpokládaný termín uzavření smlouvy s vybraným uchazečem je září 2011.
Místo dodání / převzetí plnění:
Ministerstvo vnitra, nám. Hrdinů 1634/3, 140 21Praha 4

vytisknout  e-mailem