Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Z jednání schůze vlády České republiky dne 22. září 2008

Vzhledem k probíhající schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se vláda sešla v tomto týdnu ke svému jednání již v pondělí místo tradiční středy.
 
Hlavním bodem jednání schůze byl Návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2009, předložený ministrem financí Miroslavem Kalouskem. Celkové příjmy státního rozpočtu České republiky na rok 2009 se stanoví částkou 1 114, mld. Kč. Celkové výdaje státního rozpočtu se stanoví částkou 1 152,1 mld. Kč. Schodek státního rozpočtu činí 38,1 mld. Kč, který bude vypořádán zvýšením stavu státních dluhopisů do výše 23,6 mld. Kč, zvýšením stavu přijatých dlouhodobých úvěrů do výše 15,8 mld. Kč a změnou stavu na účtech státních finančních aktiv, a to zvýšením o 1,3 mld.Kč. Ve státním rozpočtu jsou obsaženy finanční vztahy k rozpočtu Evropské unie, a to očekávané příjmy z rozpočtu Evropské unie v celkové výši 96,3 mld. Kč a odvody a příspěvky do rozpočtu Evropské unie v celkové výši 35,2 mld. Kč. Finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům krajů činí příspěvky v celkové výši 1,2 mld. Kč.
   
Ministr průmyslu a obchodu Martin Říman předložil na schůzi vlády Návrh novely zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a novely zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii. Novela zákona o technických požadavcích na výrobky se předkládá v souvislosti se zrušením příspěvkové organizace „Český normalizační institut“ ke dni 31.12.2008 a tím též k zrušení pověření této právnické osoby k zabezpečení tvorby a vydávání českých technických norem. Cílem této novely je stanovit jasný a pevný rámec pro zabezpečování tvorby a vydávání českých technických norem a s tím souvisejících odborných činností Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, aby nedošlo k narušení řádného fungování celého systému technických norem a aby byla posílena právní jistota a rovnost všech zúčastněných osob v daném systému stanovením základních pravidel výkonu této činnosti. Dalším důvodem je též zamezení vzniku možného svévolného zabezpečování odborných činností Úřadem z důvodu nedostatečného právního rámce a tedy i stanovení mantinelů, které Úřad při výkonu této činnosti nemůže překročit. V poslední řadě je tato úprava nutná, aby bylo zabráněno nárůstu výdajů státního rozpočtu, který by nastal v případě nečinnosti. Novelou zákona o metrologii se reaguje na zrušení příspěvkové organizace TESTCOM - Technický a zkušební ústav telekomunikací a pošt k 30. červnu 2008, provázeného převedením některých jejích činností do Českého metrologického institutu a činnosti Českého metrologického institutu jako notifikované osoby pro posuzování shody a řešení problematiky stanovování metrologických a technických požadavků na stanovená měřidla. Nově je v navrhované novele zmocnění pro Český metrologický institut k vydávání opatření obecné povahy, kterým se budou stanovovat technické požadavky na stanovená měřidla.
  
Ministr dopravy Aleš Řebíček předložil na schůzi vlády Návrh rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2009. Základní prioritou při sestavování rozpočtu v letech 2009-2011 je efektivní alokování finančních prostředků i při tomto podstatném snížení výdajového rámce. Prioritou při tvorbě rozpočtu byla také maximální podpora čerpání finančních prostředků z fondu Evropské unie. Těmto hlavním záměrům je tedy podřízen celý návrh rozpočtu a střednědobého výhledu, který by měl zajistit odpovídající národní zdroje pro akce, u kterých se předpokládá spolufinancování z uvedených fondů. K tomu se využívá zejména úvěr od Evropské investiční banky na pokrytí národních podílů v plném rozsahu. Celkové původní požadavky na národní zdroje rozpočtu fondu pro rok 2009 činily cca 100 mld. Kč. Návrh rozpočtu ze zdrojů Státního fondu dopravní infrastruktury je sestaven jako vyrovnaný s příjmy i výdaji ve výši 38 mld. Kč. Dále je na straně příjmů i výdajů bilancováno zálohové financování akcí spolufinancovaných ze zdrojů Evropské unie ve výši 36,4 mld. Kč. Současně se předpokládá použití prostředků z úvěru od Evropské investiční banky na pokrytí národního podílu u akcí spolufinancovaných z fondů ve výši 10,033 mld. Kč. Celkem se tedy bilancuje na straně příjmů a výdajů 84,422 mld. Kč s tím, že výdajový rámec rozpočtu fondu činí 38 mld. Kč. Vzhledem k potřebě sestavit současně s návrhem rozpočtu i střednědobý výhled, jsou do rozpočtu zapracovány i náklady na opravy a údržbu pozemních komunikací a drah a náklady potřebné na výstavbu a provoz systémů pro výkonové zpoplatnění.
  
Vláda rovněž z popudu místopředsedy vlády a ministra práce a sociálních věcí Petra Nečase projednala a schválila Návrh nařízení vlády o zvýšení důchodů v roce 2009. Podle zákona o důchodovém pojištění je třeba důchody zvýšit v pravidelném termínu od ledna, pokud zvýšení důchodu stanovené podle pravidel obsažených v tomto ustanovení činí alespoň 2 %. Tato zákonná podmínka pro povinné zvýšení důchodů byla naplněna. Podle stejného zákona stanoví zvýšení důchodů vláda nařízením do 30. září. Vyplácené důchody se zvyšují tak, že procentní výměra důchodu se zvýší o 4,4 %. Náklady na toto zvýšení důchodů představují v roce 2009 částku 11,116 mld. Kč.
  
Ministryně vlády Džamila Stehlíková předložila na schůzi vlády Zprávu o stavu romských komunit za rok 2007 a Informace o plnění usnesení vlády, týkajících se integrace romských komunit a aktivního postupu státní správy při uskutečňování opatření přijatých souvisejícími usneseními vlády ke dni 31. prosince 2007. Ze závěrů zprávy vyplývá, že v průběhu roku 2007 došlo v oblasti integrace sociálně vyloučených příslušníků romských komunit k navržení důležitého integračního instrumentu – Agentury pro sociální začleňování, k jehož vytvoření se vláda ČR zavázala ve svém programovém prohlášení. Tento instrument by měl během následujících let přispět k zásadnímu posunu v těchto oblastech. Vzhledem k tomu, že se jedná o pilotní projekt ve dvanácti lokalitách, dojde k rozpracování kvalitních integračních postupů zejména na úrovni obcí. Přenositelnost integračních metod do dalších lokalit je jedním z principů fungování Agentury. Zásadním předpokladem pro úspěšnost fungování Agentury je spolupráce všech relevantních státních i nestátních institucí na místní i národní úrovni. Vznik Agentury pro sociální začleňování je systémovým pokusem o nastartování změn. Jeho působení je potřeba podpořit dalšími systémovými kroky zejména v oblasti bydlení, vzdělávání a prolomení dluhové pasti, v níž velká část sociálně vyloučených osob žije. V oblasti bydlení a prostorové segregace sociálně vyloučených příslušníků romských komunit je nutné konstatovat zhoršující se stav. Dochází k rozšiřování stávajících sociálně vyloučených lokalit. Jednoznačného ukazatele trendu se dostává srovnáním výsledků analýzy, s informacemi, které poskytli krajští hejtmani. Je vidět varující nárůst či výskyt nových sociálně vyloučených romských lokalit. Přes snahy některých orgánů státní správy a samospráv žije v České republice několik desítek tisíc Romů, kteří žijí v podstandardních životních podmínkách. V roce 2007 se jejich počet oproti roku 2006 zvýšil a v mnoha místech České republiky se zvýšilo napětí mezi většinovou společností a obyvateli romských sociálně vyloučených lokalit. Obecný růstový trend v oblasti zaměstnanosti a stále relativně vysoká míra poptávky po nekvalifikované pracovní síle by se mohl začít v blízké budoucnosti projevovat pozitivně na míře zaměstnanosti mezi sociálně vyloučenými příslušníky romských komunit. Pro radikální změnu trendu v této oblasti bude ale především nutné vyřešit problém tzv. dluhové pasti, která zabraňuje jednotlivým sociálně vyloučeným Romům v uzavření legálního pracovního poměru.
   
text -ru-

vytisknout  e-mailem