Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Z jednání schůze vlády České republiky dne 19. listopadu 2008

 

Hlavním tématem jednání této schůze vlády byly zákony týkající se zdravotnické reformy.
  
V úvodním bodu jednání předložil ministr zdravotnictví Tomáš Julínek Návrh zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách). Jedná se o zákon kodexového typu obsahující obecnou právní úpravu, na který bude navazovat zákon o specifických zdravotních službách a zákon o zdravotnické záchranné službě. Upravuje základní podmínky poskytování zdravotních služeb, postavení státu, poskytovatele zdravotních služeb a pacienta a jejich vzájemné vztahy. Obsahem tohoto zákona bude zejména nová zdravotní terminologie. Zákon rozliší zdravotní péči, odbornou zdravotní péči a zdravotní služby. Upraví také podmínky pro jejich poskytování, práva a povinnosti subjektů poskytujících zdravotní služby, práva a povinnosti pacientů, práva a povinnosti zdravotnických pracovníků. Zákon klade důraz na kvalitu poskytovaných zdravotních služeb a bezpečí pacienta. Zásadní rozdíl mezi zákonem o zdravotních službách a zákonem o péči o zdraví lidu spočívá v úpravě postavení pacienta. Pacient se stává hlavním účastníkem procesu poskytování zdravotních služeb, důraz je kladen na jeho práva a individuální potřeby. Právo lidu je nahrazeno právem pacienta. Oproti stávající právní úpravě bude zákon upravovat správní delikty a na ně navázaná sankční opatření. Práva pacientů a povinnosti poskytovatelů zdravotních služeb se tak stanou vymahatelnými. Zákon upraví také proces hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb. Toto hodnocení budou oprávněny provádět právnické osoby, které splní podmínky a získají oprávnění od Ministerstva zdravotnictví. Doklad o splnění podmínek kvality a bezpečí bude pro pacienty cennou informací o úrovni poskytovaných zdravotních služeb konkrétním poskytovatelem. Jedno ze základních práv pacienta je právo na svobodnou volbu poskytovatele zdravotních služeb. Aby mohl toto právo pacient plně využít, je nezbytné zajistit mu dostatek informací potřebných pro rozhodování. Pacient získá tímto zákonem nejen právo na veškeré informace o svém zdravotním stavu, o zdravotních službách, které mu mají být poskytnuty, ale z registru poskytovatelů získá také všechny potřebné informace o poskytovatelích.
  
Vláda dále projednala Návrh zákona o specifických zdravotních službách, jehož účelem je v návaznosti na současně předkládaný návrh zákona o zdravotních službách vymezit ty zdravotní služby, u nichž je třeba s ohledem na jejich specifičnost stanovit zvláštní právní úpravu. Jedná se konkrétně o úpravu specifických zdravotních služeb, jako je asistovaná reprodukce, umělé ukončení těhotenství, sterilizace, kastrace, změna pohlaví transsexuálních pacientů, psychochirurgické výkony, genetická vyšetření, odběry krve a jejích složek a léčba krví a jejími složkami nebo ověřování nových metod, které dosud nebyly v klinické praxi na živém člověku zavedeny, a lékařské ozáření. Návrh dále upravuje problematiku posudkových zdravotních služeb a vydávání zdravotních posudků, včetně posudků pracovně lékařských služeb a posuzování nemocí z povolání. Návrh upravuje také výkon ochranného léčení.
  
Třetím projednávaným zákonem ministra zdravotnictví Tomáše Julínka byl Návrh zákona o zdravotnické záchranné službě, jehož cílem je stanovit podmínky poskytování zdravotnické záchranné služby a dále upravit práva a povinnosti poskytovatele zdravotnické záchranné služby, povinnosti poskytovatelů lůžkových zdravotních služeb k zajištění návaznosti jimi poskytovaných služeb na zdravotnickou záchrannou službu, zvláštní práva a povinnosti zdravotnických pracovníků poskytovatele zdravotnické záchranné služby, podmínky pro zajištění připravenosti poskytovatele zdravotnické záchranné služby na řešení krizových situací a s tím související výkon veřejné správy. Zdravotnická záchranná služba bude vymezena jako zvláštní a samostatná forma zdravotních služeb ve smyslu zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. Zdravotnická záchranná služba bude i nadále svěřena do samostatné působnosti krajů a hlavního města Prahy. Podle navrhované právní úpravy bude zdravotnická záchranná služba považována pouze za formu zdravotních služeb, nikoliv za instituci, jak tomu bylo doposud. Subjektem práv a povinností bude vždy poskytovatel zdravotnické záchranné služby, jímž bude právnická osoba, která získá oprávnění k poskytování zdravotnické záchranné služby podle zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. Právní úprava bude rozdělovat služby poskytované poskytovatelem zdravotnické záchranné služby na služby hlavní a služby vedlejší. Hlavními službami budou zdravotnická záchranná služba a činnosti k připravenosti na řešení krizových situací. Hlavní služby bude poskytovat výlučně poskytovatel zdravotnické záchranné služby. Vedlejšími službami budou zdravotní služby poskytované podle zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování.
   
Ministr financí Miroslav Kalousek předložil na jednání vlády Návrh daňového řádu, který by měl nahradit současný zákon o správě daní a poplatků. Návrh vychází ze zhodnocení účinnosti dosavadní právní úpravy, přihlíží k vývoji právní teorie a reflektuje změny v ostatních právních oblastech. Vychází rovněž z tradic berní správy na našem území, z judikatury Nejvyššího správního soudu Republiky Československé, současné judikatury Ústavního soudu, Nejvyššího správního soudu a krajských soudů vykonávajících působnost ve správním soudnictví, jakož i správních úprav daňového řízení ve státech Evropské unie. Stejně jako se postupně propojují ekonomiky jednotlivých států, sbližují se i postupy pro realizaci berních práv a povinností. Důsledkem ekonomické integrace je nutnost úzké spolupráce berních správ a čím podobnější postupy se uplatňují v jednotlivých zemích, tím snazší je komunikace a spolupráce. Předložený návrh zákona se snaží o jednodušší a jednoznačnější úpravu dosavadního postupu při správě daní, nikoliv o neodůvodněný zásah do vývoje uplynulých patnácti let, který navázal v roce 1992 na tradici berní administrativy z první poloviny dvacátého století. Očekávaným přínosem by tak mělo být zlepšení a zefektivnění fungování správy daní.
  
Vláda dále projednala Novelu zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, kterou předložil předseda vlády Mirek Topolánek. Účelem návrhu zákona je zjednodušit právní úpravu ochrany utajovaných informací a tím zejména dosáhnout snížení počtu žádostí o vydání příslušných dokladů, zkrácení doby bezpečnostních řízení a snížení administrativní zátěže účastníků řízení i státní správy.
 
text -ru-

vytisknout  e-mailem