Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Z jednání schůze vlády České republiky dne 12. ledna 2009

 

Na svém zasedání dne 12. ledna 2009 vláda projednala a schválila řadu zákonů, předložených ministrem vnitra Ivanem Langerem, navazujících na již přijatý zákon o základních registrech.
 
Cílem předloženého Návrhu zákona o základním registru obyvatel je vytvořit registr, v němž se povedou v aktuální, správné a úplné podobě určité vybrané údaje (tzv. referenční údaje) o fyzických osobách. Za tímto účelem se navrhuje vymezit okruh fyzických osob, o nichž se v registru budou vést referenční údaje a vymezit rozsah referenčních údajů, které se budou o fyzické osobě v registru vést a které budou sdíleny a závazně využívány orgány veřejné moci a dále vymezit rozsah vedených provozních údajů souvisejících s činností registru. Správcem registru bude Ministerstvo vnitra.
 
Zákon dále upravuje podmínky vytvoření registru a stanovuje způsob jeho vedení a využití referenčních a provozních údajů vedených v registru. V základním registru obyvatel se povedou vybrané údaje v jejich aktuální podobě k občanům České republiky, cizincům, kterým bylo podle zvláštního právního předpisu vydáno povolení k trvalému pobytu na území České republiky nebo povolení k přechodnému pobytu na území České republiky na dobu delší než 90 dnů, a dále k cizincům, kterým bude na území České republiky udělena mezinárodní ochrana formou azylu nebo doplňkové ochrany a občanům Evropské unie, kteří na území České republiky hodlají přechodně pobývat po dobu delší než 3 měsíce. Tyto údaje budou ve smyslu shora uvedeného návrhu zákona o základních registrech sdíleny orgány veřejné moci a závazně využívány tak, aby fyzické osoby nebyly povinny stejné údaje opakovaně dokládat.
 
Návrh zákona o základním registru osob umožní vznik registru v němž se v aktuální, správné a úplné podobě povedou určité vybrané údaje o právnických osobách, podnikajících fyzických osobách a o některých dalších subjektech.
 
Dále vláda schválila Návrh zákona o základním registru práv a povinností, jehož správcem bude Ministerstvo vnitra. V registru budou uvedeny údaje o agendách orgánů veřejné moci, o oprávněních orgánů veřejné moci k přístupu k datům vedeným v základních registrech nebo v agendových informačních systémech (oprávnění ke čtení údajů nebo i k jejich zápisu, delegovaná pak podle vykonávané agendy na jednotlivé zaměstnance), o právech a povinnostech fyzických nebo právnických osob a o právech k věcem obsaženým v rozhodnutích vydaných od účinnosti tohoto zákona a týkajících se údajů vedených v ostatních základních registrech. Údaje o rozhodnutích mají být vedeny pouze v minimálním rozsahu, tak, aby bylo možno rozhodnutí identifikovat a z něho příslušné právo či povinnost zjistit.
 
Posledním zákonem je Návrh zákona o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí. V tomto registru, jehož správcem bude Český úřad zeměměřický a katastrální, bude vedena řada údajů, zejména o územních a správních obvodech vytvořených zákony nebo na základě zákonů o územním členění státu, o územních samosprávných celcích, o podpoře regionálního rozvoje, o zajišťování obrany státu, o částech obce, ulicích a jiných veřejných prostranstvích a o stavebním objektu, tzv. adresním místě a pozemku. K podpoře správy výše uvedených územních prvků a územně evidenčních jednotek bude na základě předloženého návrhu zákona nově vytvořen též agendový informační systém územní identifikace, obsahující tytéž údaje s výjimkou údajů vedených v katastru nemovitostí a nadto údaje, které se týkají odstranění stavebního objektu. Základní registr územní identifikace, adres a nemovitostí bude veřejným seznamem. Nebude však obsahovat žádné osobní údaje; ty budou zprostředkovány z katastru nemovitostí.
 
Ministr zemědělství Petr Gandalovič předložil na jednání vlády Akční plán pro biomasu pro Českou republiku na období 2009-2011. Jedním z hlavních cílů Akčního plánu pro biomasu je pomoci naplnit závazky České republiky pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů k roku 2010, respektive 2020, vyplývající z přístupové dohody k EU. Podíl elektřiny z obnovitelných zdrojů na hrubé domácí spotřebě elektřiny k roku 2010 je stanoven na 8 %, podíl kapalných biopaliv na 5,75 %. Tento dokument si klade za cíl vyhodnotit stávající možnosti využívání biomasy a navrhnout způsoby a řešení pro optimalizaci procesů energetického i materiálového využívání biomasy s ohledem na strukturu národního hospodářství, aktuální vývoj v zemědělství, existenci tržních a podpůrných mechanismů i kvalitu životního prostředí, ale také pomoci nastartovat investice do čistého způsobu získávání energie a zpřístupnění biomasy pro co nejširší cílovou skupinu. Akční plán není strategickým dokumentem, jeho účelem je usměrnit a upravit stávající opatření tak, aby se v průběhu nejbližších tří let zefektivnily přístupy k využívání biomasy a v absolutní hodnotě zvýšilo její využití, je třeba jej chápat jako dynamický materiál. Součástí dokumentu je přehled aktivit a doporučení pro naplňování cílů Akčního plánu pro biomasu, navrhovaný způsob monitoringu a hodnocení efektů a dopadů Akčního plánu. Navržené aktivity reagují přímo i nepřímo na aktuální stav a bariéry a navrhují zlepšení, která mají jediný společný cíl - zefektivnit a posílit rozvoj využívání biomasy v podmínkách České republiky.
 
Ministr průmyslu a obchodu Martin Říman předložil na schůzi vlády Návrh na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Běloruské republiky o hospodářské, průmyslové a vědeckotechnické spolupráci. Ve vztahu k běloruskému trhu je stále více patrná zvyšující se aktivita české podnikatelské sféry. Modernizace běloruského petrochemického, strojírenského a lehkého průmyslu je pro české firmy příležitostí k dodávkám strojů a moderních technologií. Existence svobodných ekonomických zón a postupná privatizace běloruského průmyslu předpokládá posun k vyšším formám ekonomické spolupráce - budování výrobních kooperací a přímým investicím. Prosazení se na běloruském trhu dává předpoklad úspěchu i na dalších trzích zemí SNS, kam směřuje kromě petrochemické produkce převážná část běloruského vývozu.
 
Text –rr-

vytisknout  e-mailem