Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Vzorový spisový a skartační plán pro obce s rozšířenou působností

Metodická pomůcka pro zpracování vlastního systému pro ukládání dokumentů, vzniklých z činnosti obce. 

Obce s rozšířenou působností jsou povinny podle § 63 a § 68 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, vykonávat spisovou službu. Součástí této povinnosti je také ukládání dokumentů ve spisovně podle § 8 vyhlášky č. 646/2004 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby. Jelikož vyhláška stanoví povinnost ukládat dokumenty ve spisovně, neobsahuje však podrobnosti k provedení této povinnosti, vydává odbor archivní správy MV Vzorový spisový a skartační plán pro obce s rozšířenou působností jako metodickou pomůcku pro zpracování vlastního systému pro ukládání dokumentů, vzniklých z činnosti obce. Každá obec je oprávněna ukládat dokumenty vzniklé z její činnosti ve spisovně způsobem, jakým si sama stanoví, může však použít navrhovaný způsob.
Spisové znaky a podznaky pro ukládání jednotlivých druhů dokumentů jsou navrženy podle systému, použitého v instrukci ministerstva vnitra České republiky ze dne 25. 5. 1992 čj. VSC/1-793/92, o spisové službě, publikované pod číslem 1 ve Věstníku vlády České republiky pro okresní úřady a orgány obcí z 25. 8. 1992, ročník 2, částka 1. Navazují rovněž na vzorový spisový a skartační plán pro obce s rozšířenou působností, vydaný jako příloha vzorového spisového a skartačního řádu pro obce s rozšířenou působností, vydaného odborem archivní správy pod. čj. AS-1709/1-2003 dne 10. listopadu 2003. Obdobný systém byl použit také při přípravě Metodického návod pro tvorbu spisového a skartačního plánu krajského úřadu, vydaného odborem archivní správy v roce 2004.
Vzorový spisový a skartační plán obsahuje především spisové znaky a podznaky, kterými jsou označeny jednotlivé druhy dokumentů a členění podle činnosti. U každého spisového znaku či podznaku jsou uvedeny skartační znaky a skartační lhůty.V úvodní části spisového a skartačního plánu jsou uvedeny spisové znaky a podznaky dokumentů vznikajících z činností, které zajišťují všechny nebo několik útvarů úřadu, v dalších částech jsou uvedeny spisové znaky a podznaky pro ukládání dokumentů vzniklých z činnosti jednotlivých úseků úřadu.
Jednotlivé spisové znaky a podznaky jsou určeny pro skupiny dokumentů nebo jejich druhy. Jelikož navazují na dříve používaný systém, byly vypuštěny spisové znaky a podznaky pro ty druhy dokumentů, které již nevznikají z činnosti obcí. Číselné řady znaků a podznaků proto nejsou úplné. Uprázdněná místa se však nedoporučuje využívat pro jiné druhy dokumentů, neboť mohou být v případě potřeby obce zpětně využita. Do spisového a skartačního plánu byly dále doplněny nově vzniklé druhy dokumentů, které neobsahovala starší metodika.
Třídění jednotlivých skupin dokumentů nebylo dovedeno v mnoha případech až na úroveň jednotlivých druhů. K úplnému roztřídění nebylo přistoupeno především z praktických důvodů, neboť spisový a skartační plán by se neúměrně rozšířil a ztratil přehlednost. Pokud je to však účelné a přispěje-li to k přehlednosti uložených druhů dokumentů, je obec oprávněna provést podrobnější členění spisových znaků např. navrženým způsobem. Tak např. spisový znak 402 „Organizační záležitosti kulturních zařízení“ lze rozdělit na podznaky podle jednotlivých druhů kulturních zařízení atp. Úprava bude výhodná zejména u skupin dokumentů z oblasti školství, sociální péče či u dopravně správních agend. Úpravou by však neměly být dotčeny stanovené spisové znaky spisového a skartačního plánu.
Spisový a skartační plán uvádí rovněž skartační znaky a skartační lhůty jednotlivých druhů dokumentů. Skartační znaky, navržené po dohodě s jednotlivými archivy, jsou závazné. Jejich případná změna musí být konzultována s příslušným archivem, vykonávajícím u obce skartační řízení. Skartační lhůty jsou pouze doporučené a mohou být prodlouženy v souladu s příslušnou právní normou, potřebami obce a po dohodě s příslušným archivem.
Spisový a skartační plán je nedílnou součástí spisového a skartačního řádu obce. Při zpracovávání těchto norem se obcím doporučuje obrátit se na příslušný archiv, odpovědný za provádění skartačního řízení, o metodickou pomoc při jejich přípravě.
 
I.
Rejstřík znaků spisového a skartačního plánu podle hlavních skupin
Jednotlivé skupiny spisových znaků spisové znaky od - do
Znaky všeobecné 51 - 99
Organizace činnosti 101-108
Agenda kontroly, přezkumu hospodaření a interního auditu 111-115
Personální práce 117-122
Finance 176-182
Životní prostředí 201-250
Živnostenské podnikání 253
Správa majetku obce 254-260
Doprava a silniční hospodářství 276-283
Obchod a cestovní ruch 302-306
Územní plánování a stavební řád 326-341
Kultura 401-411
Záležitosti církví a náboženských společností 431-432
Školství a sport 451-457
Zdravotnictví 526-537
Sociální péče 552-559
Požární ochrana 581-585
Všeobecná vnitřní správa, ochrana veřejného pořádku 601-624
II.
Spisové znaky spisového a skartačního plánu
ZNAKY VŠEOBECNÉ
Spisový znak (podznak) Heslo Skartační znak/lhůta
51 Dokumenty vedoucích útvarů, které nelze zařadit do jiných věcných skupin:  
51.1 Dokumenty starosty (primátora) V/10
51.2 Dokumenty místostarosty (náměstků) V/10
51.3 Dokumenty tajemníka V/10
51.4 Dokumenty vedoucích odborů V/10
52 Spolupráce se státními orgány a jinými subjekty:  
52.1 Součinnost se správními úřady V/5
52.2 Součinnost s jinými subjekty V/5
52.3 Členství ve Svazu měst a obcí ČR apod. V/5
52.5 Mikroregiony, přeshraniční spolupráce V/5
53 Organizace členění a působnost úřadu:  
53.1 Systemizace úřadu A/5
53.2 Interní akty řízení (řády, směrnice, příkazy) a další řídící předpisy A/5
54 Řízení, kontrola a metodická činnost:  
54.1 u obecního úřadu A/5
54.2 u příspěvkových organizací, jichž je obec zřizovatelem, a organizačních složek obce A5
54.3 ústředními správními úřady pro činnost obecního úřadu V/5
54.4 Metodické materiály:  
  54.4.1 vlastní A/5
  54.4.2 ostatní S/5
55 Rehabilitace A/10
56 Smlouvy (nejsou-li nedílnou součástí příslušných dokumentů)  
56.1 všeobecně V/51)
56.2 hospodářské V/51)
56.3 nájemní S/51)
56.4 majetkoprávní A/51)
56.5 kolektivní A/51)
56.6 ostatní V/51)
57 Statistika, výkaznictví  
57.1 Časové řady ukazatelů V/51)
57.2 Roční výkazy, výroční zprávy A/5
57.3 Výkazy s kratší než roční periodicitou S/5
57.4 Pomocný materiál ke statistice o sčítání lidí, domů a bytů V/52)
57.5 Jednorázové soupisy V/52)
57.6 Podkladový materiál k výkazům S/52)
58 Automatizace, výpočetní technika  
58.1 Informační systém úřadu A/51)
58.3 Programová dokumentace S/54)
58.4 Provozní dokumentace, licence S/54)
59 Petiční právo V/10
60 Stížnosti, podněty a oznámení občanů  
60.1 Stížnosti, podněty a oznámení občanů V/5
60.2 Hodnocení, rozbory, evidence A/5
61 Ochrana obyvatelstva, Integrovaný záchranný systém, krizové řízení  
61.1 Ochrana obyvatelstva:  
  61.1.1 Organizace ochrany obyvatelstva a zařízení civilní obrany A/5
  61.1.2 Spolupráce s ostatními orgány a subjekty (jednotky požární ochrany, občanská sdružení, technické a jiné služby aj.) V/5
  61.1.3 Opatření ochrany obyvatelstva (varování, evakuace, ukrytí, nouzové přežití aj.) V/5
  61.1.4 Hospodaření s materiálem civilní ochrany S/5
  61.1.5 Zařízení civilní ochrany V/5
  61.1.6 Organizace školení fyzických a právnických osob S/5
  61.1.7 Stanoviska obce jako dotčeného orgánu ve stavebním a územním řízení z hlediska ochrany obyvatelstva A/5
61.2 Integrovaný záchranný systém:  
  61.2.1 Organizace Integrovaného záchranného systému V/5
  61.2.2 Dokumentace Integrovaného záchranného systémuu (havarijní plánování, cvičení, vzdělávání) S/5
  61.2.3 Koordinace záchranných a likvidačních prací V/5
  61.2.4 Financování, náhrady S/5
  61.2.5 Zahraniční pomoc A/5
61.3 Krizové řízení:  
  61.3.1 Organizace krizového řízení (bezpečnostní rada, krizový štáb) A/5
  61.3.2 Zvláštní skutečnosti V/5
  61.3.3 Připravenost na krizové stavy (krizové plánování, cvičení, vzdělávání v krizovém řízení) S/5
  61.3.4 Krizové situace (mimořádné události, živelní pohromy aj.) A/5
  61.3.5 Financování, náhrady S/5
  61.3.6 Humanitární pomoc V/5
61.4 Hospodářská opatření pro krizové stavy  
  61.4.1 Organizace systému hospodářských opatření pro krizové stavy V/5
  61.4.2 Příprava hospodářských opatření pro krizové stavy V/5
  61.4.3 Realizace hospodářských opatření pro krizové stavy V/5
62 Zahraniční styky a cesty V/5
63 Referendum, místní referendum  
63.1 Vyhlášení, průběh a výsledek referenda A/10
63.2 Ostatní dokumentace referenda V/5
63.3 Použité hlasovací lístky a úřední obálky referenda S4)
63.4 Místní referendum:  
  63.4.1 Návrh na konání místního referenda, podpisové listiny, usnesení o vyhlášení referenda, zápisy okrskových a místních komisí, vyhlášení výsledků hlasování A/10
  63.4.2 Ostatní dokumentace V/5
  63.4.3 Použité hlasovací lístky a úřední obálky S5)
65 Plány, koncepce, programy rozvoje obce A/10
66 Pokuty (ukládání, hrazení) S/5
67 Přestupky, správní delikty  
67.1 Rozbory, hodnocení A/5
67.2 Evidence přestupků V/5
67.3 Konkrétní případy V/5
67.4 Správní delikty podnikajících právnických osob a fyzických osob V/5
67.5 Správní delikty podle zákona o obcích V/5
68 Ochrana státního a služebního tajemství V/5
69 Fotografování, filmování (povolení aj.) S/5
70 Spisová služba  
70.1 Skartační řízení A/5
70.2 Podací deník (jednací protokol) A/51)
70.3 Doručovací knížka S/51)
70.4 Rejstříky k podacím deníkům A/5)6)
70.5 Jiná pomocná evidence V/56)
73 Privatizace A/10
74 Vyznamenání, ceny obce, čestné občanství A/5
75 Náhrady cestovních, stěhovacích a jiných výdajů S/5
76 Propagační činnost  
76.1 Obecní zpravodaj, jiné tiskoviny vydávané obcí (v příslušném archivu se ukládá jeden exemplář) A/5
76.2 Monitoring tisku, výstřižková služba V/5
76.3 Jiné formy prezentace obce V/5
77 Volby  
77.1 Kandidátní listina, přihláška kandidáta k registraci, prohlášení kandidáta včetně podkladů ke kandidátní listině a přihlášce k registraci, petice, dokumentace o vzdání se kandidatury nebo jejím odvolání, rozhodnutí o registraci kandidátní listiny, rozhodnutí o registraci přihlášky k registraci, rozhodnutí soudu ve věci registrace přihlášky k registraci A/107)
77.2 Zápisy o výsledku hlasování, hlášení výsledků voleb v obci A/10
77.3 Organizačně technické zabezpečení voleb S/5
77.4 Ostatní volební dokumentace V/5
77.5 Seznamy voličů S/57)
77.6 Použité hlasovací lístky a volební obálky S8)
78 Volby přísedících u soudu A/5
79 Konference, porady, konzultace V/5
82 Reklama:  
82.1 Vlastní V/51)
82.2 Cizí S/51)
83 Obecně prospěšné práce V/5
84 Poskytování informací, styk s veřejností  
84.1 Poskytování informací ze zákona S/5
84.2 Vyhodnocení A/5
87 Dokumenty, které nejsou podnětem k úřednímu jednání nebo nepřísluší k vyřízení obecnímu úřadu  
87.1 Dokumenty na vědomí S/1
87.2 Postoupení věcně nebo místně nepříslušné záležitosti S/1
88 Dotace, grantová podpora  
88.1 Dotace, grantová podpora V/10
88.2 Vyjádření, stanoviska ke grantům a dotacím V/5
89 Právní předpisy  
89.3 Návrhy zákonů V/5
89.4 Stanoviska k návrhům právních předpisů V/5
91 Veřejné zakázky, výběrové řízení  
91.1 Veřejné zakázky V/51)
91.2 Výběrové řízení V/5
93 Předběžná ochrana orgánem státní správy V/5
95 Ukládání sankcí V/5
96 Vymáhání pohledávek S/15
97 Úkony v rámci nečinnosti správních úřadů S/5
99 Nadace, nadační fondy A/5
ORGANIZACE ČINNOSTI
101 Činnost zastupitelstva, rady, výborů a komisí  
101.1 Podkladové materiály k jednání (nejsou-li součástí zápisu):  
  101.1.1 zastupitelstva V/5
  101.1.2 rady V/5
  101.1.3 výborů a komisí V/5
  101.2 Zápisy z jednání včetně programu, usnesení, příloh a podkladů:  
  101.2.1 zastupitelstva A/10
  101.2.2 rady A/10
  101.2.3 výborů a komisí A/10
101.3 Evidence členů zastupitelstva, rady, výborů a komisí A/5
102 Zvláštní orgány obce  
102.1 Činnost zvláštních orgánů obce V/5
102.2 Bezpečnostní rada obce V/5
102.3 Krizový štáb obce V/5
104 Vyhlášky a nařízení obce  
104.1 Obecně závazné vyhlášky obce A/51)
104.2 Nařízení obce V/51)
105 Zastupování obce a obecního úřadu  
105.1 Řízení podle správního řádu soudního A/10
105.2 Řízení podle občanského soudního řádu (správní žaloby) A/10
105.3 Právní zastupování ve finančních záležitostech V/5
106 Dobrovolné svazky obcí
Pozn.: po ukončení činnosti svazku obcí se doporučuje ponechat dokumenty uložené u obce v sídle svazku nebo v sídle likvidátora svazku obcí.
A/51)
107 Regionální rozvoj A/10
108 Evropská unie  
108.1 Region soudržnosti A/10
108.2 Národní rozvojový plán V/10
108.3 Operační programy V/10
108.4 Regionální rada A/10
AGENDA KONTROLY, PŘEZKUMU HOSPODAŘENÍ A INTERNÍHO AUDITU
111 Plány kontrolní činnosti a interního auditu:  
111.1 krátkodobé S/5
111.2 dlouhodobé A/10
111.3 Kontrolní řád A/5
112 Kontroly  
112.1 Kontroly vlastní V/10
112.2 Kontroly ve spolupráci s jinými orgány V/10
112.3 Zprávy z kontrol provedených jinými orgány V/10
112.4 Rozbory a vyhodnocení A/10
113 Přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků  
113.1 Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření vykonaném krajským úřadem V/10
113.2 Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce V/10
113.3 Podklady S/10
114 Interní audit  
114.1 Zpráva o interním auditu A/10
114.2 Podklady S/10
115 Kontrola plnění usnesení (nejsou-li součástí zápisu):  
115.1 - zastupitelstva A/5
115.2 - rady A/5
115.3 - výborů a komisí A/5
PERSONÁLNÍ PRÁCE
117 Kvalifikace a vzdělávání pracovníků:  
117.1 Kvalifikace a vzdělávání V/10
117.2 Hmotné zabezpečení S/5
117.3 Ověřování odborné způsobilosti S/5
118 Pracovní poměr  
118.1 Osobní spisy a dokumenty s obdobnou funkcí včetně dotazníků S/50
118.2 Pracovní doba (pracovní volno, úlevy v práci, práce přesčas) S/5
118.3 Snížení pracovního úvazku S/5
118.4 Evidenční listy S/3
118.5 Vedlejší činnost, dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti S/5
118.6 Náhrada škody S/5
118.7 Nemocenské a sociální zabezpečení pracovníků S/10
118.8 Zdravotní pojištění S/10
118.9 Způsobilost zaměstnanců k výkonu činnosti - pověřování, akreditace, zmocnění apod. S/5
118.10 Postihy podle zákoníku práce S/5
118.11 Výběrová řízení na obsazení pracovních míst S/5
118.12 Žádosti o zaměstnání S/5
119 Záležitosti pracovně právní  
119.1 Zaměstnanci obce zařazení do obecního úřadu S/5
119.2 Zaměstnanci obce zařazení do organizačních složek obce S/5
119.5 Rozbory (stav, počty, platy zaměstnanců aj.) A/5
120 Záležitosti členů obce, výborů a komisí S/5
120.1 Vztahy vyplývající z výkonu funkce neuvolněného člena zastupitelstva S/5
120.2 Záležitosti důchodového zabezpečení S/5
120.3 Odměny včetně odvodů z odměn S/5
120.4 Náhrady (kromě cestovních a stěhovacích výdajů) S/5
120.5 Evidence čestných prohlášení podle zákona o střetu zájmů S/510)
121 Mzdy, půjčky zaměstnancům  
121.1 Platový řád V/51)
121.2 Katalog funkcí a mzdových tarifů S/51)
121.4 Odměňování S/5
121.5 Náhrady za dovolenou S/5
121.6 Věcná plnění S/5
121.8 Mzdové listy
Vzhledem k potřebě mzdových listů pro účely důchodového zabezpečení a nemocenského pojištění se doporučuje skartační znak a lhůta S/50
S/30
121.9 Daň z příjmu S/10
121.10 Sociální pojištění S/10
121.11 Výplatní lístky S/5
121.12 Půjčky zaměstnancům S/5
122 Péče o pracovníky  
122.1 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, pracovní úrazy, odškodňování pracovních úrazů:  
  122.1.1 smrtelné a těžké A/10
  122.1.2 ostatní S/5
122.2 Pracovní podmínky žen S/5
122.3 Pracovní podmínky mladistvých S/5
122.4 Osoby se změněnou pracovní schopností S/5
122.5 Závodní stravování S/5
122.6 Ochranné oděvy a jiné součástky, služební oděvy S/5
FINANCE
176 Rozpočty  
176.1 Rozpočtový výhled A/10
176.2 Roční rozpočty, rozpočtová opatření A/10
176.3 Rozbory o plnění rozpočtů a finančního hospodaření A/10
176.4 Ostatní dokumenty finančního hospodaření S/10
177 Finanční plány a rozpočty příspěvkových organizací  
177.1 Finanční plány a rozpočty A/10
177.3 Rozbory hospodaření  
  177.3.1 roční A/10
  177.3.2 kratší S/10
177.4 Ostatní dokumenty o finančním hospodaření příspěvkových organizací S/5
178 Daně, dávky, poplatky  
178.1 Všeobecné záležitosti státních příjmů a příjmů obcí S/5
178.2 Jiné příjmy (s výjimkou uvedených níže) S/5
178.3 Rejstříky, katastry, výkazy apod., likvidace nedoplatků V/5
178.4 Místní daně a poplatky S/5
178.5 Katastr domovní daně V/5
178.7 Daň z přidané hodnoty S/10
180 Konfiskace, propadnutí majetku  
180.1 Konfiskační záležitosti A/10
180.2 Propadnutí majetku (vládní nařízení č. 15/1959 Sb. a zákon č. 71/1959 Sb.) A/20
180.3 Propadnutí majetku z prozatímní správy (vyhláška č. 61/1986 Sb.) A/20
181 Účetnictví:  
181.1 Účetní výkazy:  
  181.1.1 Roční účetní výkazy, roční účetní závěrky, audit A/10
  181.1.2 Měsíční účetní výkazy, měsíční účetní závěrky S/10
181.2 Účetní doklady o výdajích a příjmech v hotovosti, o nakládání s majetkem, o pohledávkách a závazcích a ostatní účetní doklady S/10
181.3 Inventární karty hmotného majetku (kromě zásob nebo účetních písemností je nahrazujících) S/5
181.4 Seznamy číselných znaků nebo jiných symbolů a zkratek S/59)
181.5 Ostatní účetní dokumenty S/5
181.6 Účetní doklady týkající se nezaplacených pohledávek či nesplněných závazků S/101)
181.9 Úvěry, záruky a dokumenty s obdobnou funkcí S/5
181.10 Cenné papíry V/101)
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
201 Půdní fond  
201.1 Vynětí zemědělské půdy:  
  201.1.1 Vynětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu A/15
  201.1.2 Rozhodnutí o odvodech za vynětí půdy ze zemědělského půdního fondu A/15
201.2 Ochrana využití zemědělského půdního fondu V/5
201.3 Změny kultur a využití půdního fondu V/10
201.4 Převod a nájmy zemědělských a lesnických pozemků A/5
201.5 Použití zemědělské půdy k nezemědělským účelům na dobu jednoho roku S/5
201.7 Návrhy dobývacích prostorů A/10
201.8 návrhy tras nadzemních a podzemních vedení V/5
202 Pozemkové úpravy (územně plánovací dokumentace) V/5
203 Zemědělská výroba, podnikání v zemědělství  
203.1 Užívání půdy a jiného zemědělského majetku, podnikání v zemědělství:  
  203.1.1 Evidence soukromě hospodařícího rolníka - fyzické osoby V/10
  203.1.2 Evidence zemědělského podnikatele - fyzické osoby, právnické osoby, zahraniční osoby V/10
203.2 Ochrana proti škůdcům, chorobám a plevelům S/5
203.3 Vinařství V/5
203.4 Zrušení chmelnic S/5
203.5 Veterinární opatření V/5
203.6 Plemenitba S/5
203.7 Včelařství V/5
203.8 Chov a ochrana zvířat V/5
204 Zemědělské práce (zajištění) S/5
205 Zemědělské organizace a podniky V/5
206 Myslivost  
206.1 Uznání honiteb A/5
206.2 Nájemní smlouvy V/5
206.3 Myslivecké plánování a statistika V/5
206.4 Oblasti pro chov zvěře V/5
206.5 Lovecké lístky (evidence) S/510)
206.6 Náhrada škod V/5
206.7 Myslivecký hospodář, myslivecká stráž  
  206.7.1 Rybářský hospodář A/5
  206.7.2 Rybářská stráž V/5
206.8 Evidence honebních společenstev A/10
206.9 Nehonební pozemky V/5
206.10 Chov zvěře v zajetí, lovečtí dravci V/10
207 Rybářství  
207.1 Rybářské revíry A/5
207.2 Rybníky rybníkářsky neobhospodařované A/5
207.3 Plánování a rybářské hospodaření V/5
207.4 Rybářský hospodář a rybářská stráž A/5
207.5 Evidence rybářských lístků S/510)
207.6 Náhrady škod V/5
208 Posuzování vlivů na životní prostředí V/10
221 Lesní hospodářství:  
221. 1 Pozemky určené k plnění funkcí lesa:  
  221.1.1 Prohlášení pozemku za pozemek určený k plnění funkce lesa A/5
  221.1.2 Rozhodnutí v pochybnostech A/5
  221.1.3 Souhlasy k návrhům územně plánovací dokumentace a k vydání územního rozhodnutí A/5
  221.1.4 Dělení lesních pozemků A/5
  221.1.5 Odnětí pozemků k plnění funkcí lesa A/5
  221.1.6 Omezení využívání pozemků pro plnění funkcí lesa A/10
221.2. Užívání lesů:  
  221.2.1 Dočasné omezení nebo vyloučení vstupu do lesů V/5
  221.2.2 Výjimka ze zákazu některých činností v lese V/5
  221.2.3 Stanovení podmínek sportovní akce V/5
  221.2.4 Opatření k zabezpečení osob a majetku V/10
221.3. Hospodářská úprava lesů:  
  221.3.1 Vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov V/5
221.4. Hospodaření v lesích:  
  221.4.1 Uznání výběrových stromů a lesních porostů pro sběr semen A/10
  221.4.2 Uložení opatření v případech mimořádných okolností V/5
  221.4.3 Výjimka z velikosti či šíře holé seče V/5
  221.4.4 Povolení delších lhůt pro zalesnění a zajištění kultur V/10
  221.4.5 Nesouhlas s těžbou v lesích bez převzaté lesní hospodářské osnovy V/5
  221.4.6 Výjimka ze zákazu mýtní těžby v porostech do osmdesáti let věku V/10
  221.4.7 Podmínky a výše náhrady lesní dopravy po cizích pozemcích V/5
  221.4.8 Pověření výkonem funkce odborného lesního hospodáře A/10
  221.4.9 Udělení nebo odnětí licencí pro výkon funkce lesního hospodáře A/10
  221.4.10 Souhlas s těžbou uznaných stromů nebo porostů V/5
221.5 Ochrana lesů:  
  221.5.1 Opatření k odvrácení hrozícího nebezpečí V/5
  221.5.2 Opatření proti rozšíření škůdců V/5
  221.5.3 Ustanovení a zrušení lesní stráže A/10
221.6. Státní správa lesů:  
  221.6.1. Opatření k odstranění zjištěných nedostatků V/10
230 Vodohospodářské plánování A/5
231 Vodní hospodářství  
231.1 Realizace zákona o vodách a souvisejících předpisů V/5
231.2 Vodoprávní povolení, souhlasy a vyjádření, evidence vydaných rozhodnutí A/5
231.4 Opravné prostředky proti rozhodnutí S/5
231.5 Vodní toky, rybníky:  
  231.5.1 Vodní toky, čistota toků a odpadních vod, vypouštění nebezpečných vod V/20
  231.5.2 Rybníky, nádrže, vodní rekreace (vyjádření, rozhodnutí o kolaudaci, revize) V/20
231.6 Vodní stráž V/5
231.7 Vodoprávní dozor A/10
231.8 Vodoprávní evidence (včetně vodních toků) A/5010)
231.9 Protipovodňová ochrana:  
  231.9.1 Povodňový plán obce A/5
231.10 Hraniční vody A/20
231.11 Důlní vody V/10
231.12 Revitalizace vodních toků A/20
233 Vodovody a kanalizace  
233.1 Plán rozvoje vodovodů a kanalizací A/10
233.2 Územně plánovací dokumentace vodovodů a kanalizací A/10
233.3 Evidence vodovodů a kanalizací:  
  233.3.1 majetková A/10
  233.3.2 provozní (záznamy o zdrojích povrchových a podzemních vod, výkresová dokumentace, nákladové listy, cenové kalkulace, plán kontrol jakosti vod, plán kontrol míry znečištění odpadních vod, provozní deník a provozní řády) V/10
233.4 Ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok:  
  233.4.1 Ochranná pásma A/10
  233.4.2 Výjimky z ochranných pásem A/10
233.5 Vodné a stočné S/5
233.6 Čistírny odpadních vod a kanalizace V/20
233.7 Technický audit vodovodů a kanalizací A/5
245 Ochrana ovzduší  
245.1 Rozhodnutí podle právních předpisů na ochranu ovzduší A/5
245.2 Snižování emisí, stanovení emisních limitů S/5
245.3 Poplatky za znečištění ovzduší S/5
245.4 Regulační opatření při inverzních stavech ovzduší S/5
245.5 Evidence stacionárních zdrojů V/5
245.6 Dozor nad ochranou ovzduší S/5
246 Ochrana přírody  
246.1 Realizace vyhlášky o chráněných částech území A/5
246.2 Rozhodnutí o výjimkách z chráněných částí přírody A/5
246.3 Chráněné části přírody V/5
246.4 Ochrana krajinného rázu, zásahy do významných krajinných prvků A/5
246.5 Rozhodnutí podle právních předpisů na ochranu přírody A/5
246.6 Vyjádření ke stavbám pro územní řízení V/5
246.7 Posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) A/5
246.8 Mezinárodní konvence o ochraně živočichů a rostlin (CITES) V/5
246.9 Geografické nepůvodní druhy V/5
246.10 Kácení dřevin rostoucích mimo les V/5
246.11 Stráž ochrany přírody V/5
246.12 Rozhodnutí o přestupcích podle zákona o ochraně přírody a krajiny V/5
249 Odpadové hospodářství  
249.1 Rozhodnutí podle právních předpisů upravujících odpadové hospodářství A/51)
249.4 Evidence skládek odpadů A/510)
249.6 Dozor na obecní skládce odpadu S/5
249.8 Evidence hlášení S/5
250 Geologie  
250.1 Obnova území (rekultivace, revitalizace, regenerace, sanace) A/10
250.2 Dobývání výhradního ložiska A/10
250.4 Povolování staveb a zařízení v chráněných ložiskových územích A/10
250.5 Změna a rušení dobývacího prostoru A/5
250.7 Skládky odpadních hmot V/5
250.8 Omezení vlastnických práv k nemovitosti při provádění geologických prací S/5
250.9 Náhrady škod způsobených geologickými pracemi S/5
250.10 Hornická činnost:  
  250.10.1 Souhlas s důlní činností A/10
  250.10.2 Náhrada škod způsobených důlní činností V/5
ŽIVNOSTENSKÉ PODNIKÁNÍ
253 Živnostenské podnikání:  
253.1 Živnostenský úřad:  
  253.1 1 Metodické a organizační pokyny a stanoviska V/10
  253.1.3 Organizační záležitosti V/10
253.2 Živnostenské oprávnění:  
  253.2.1 Fyzické osoby S/101)
  253.2.2 Právnické osoby S/101)
  253.2.3 Zahraniční osoby S/10
  253.2.4 Nevzniklá živnostenská oprávnění S/5
253.3 Živnostenský rejstřík:  
  253.3.1 Rejstřík A/106)
  253.3.2 Nahlédnutí a výpis z rejstříku S/5
253.5 Cizí podnikatelé:  
  253.5.1 Živnostenská oprávnění V/5
  253.5.2 Provozovny V/5
  253.5.3 Automaty obsluhované spotřebitelem V/5
  253.5.4 Ostatní dokumenty S/5
253.7 Vyjadřování ke stavebnímu řízení S/5
SPRÁVA MAJETKU OBCE
254 Hospodaření a správa majetku  
254.1 Evidence majetku:  
  254.1.1 Obecní pozemky A/5
  254.1.2 Obecní budovy A/5
  254.1.3 U příspěvkových organizací a právnických osob, jejichž zřizovatelem je obec A/5
254.2 Inventarizace majetku:  
  254.2.1 Dílčí inventurní soupisy, podklady S/5
  254.2.2 Výsledná zpráva A/5
254.3 Hospodaření s majetkem obce:  
  254.3.1 Nabývání majetku A/5
  254.3.2 Převod majetku A/10
  254.3.3 Převod práva hospodaření s majetkem A/10
  254.3.4 Nájemné S/5
  254.3.5 Rekonstrukce a modernizace majetku V/51)
  254.3.6 Opravy a údržba majetku S/5
  254.3.7 Zatížení majetku (dluhy, věcná břemena) S/5
  254.3.8 Pojištění majetku S/5
  254.3.9 Vyřazování majetku S/5
  254.3.10 Zábor, užívání majetku obce S/5
254.4 Bytový majetek:  
  254.4.1 Hospodaření s byty (přidělování, směna bytů) S/10
  254.4.2 Modernizace a adaptace bytů S/5
  254.4.3 Nájemné S/5
255 Nebytové prostory  
255.1 Přidělování S/10
255.2 Nájemné S/5
256 Veřejné osvětlení S/5
257 Majetková účast obce V/10
260 Pohřebnictví, evidence hrobů  
260.1 Pohřebnictví V/5
260.2 Evidence hrobů A/510)
260.3 Evidence válečných hrobů A/510)
DOPRAVA A SILNIČNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
276 Doprava  
276.1 Koordinace dopravy, zabezpečení dopravní obslužnosti  
  276.1.1 Integrované dopravní systémy A/10
  276.1.2 Dopravní průzkumy A/10
276.2 Jízdní řády S/5
276.3 Mechanizace nakládky a vykládky S/5
276.4 Provozní objekty, pomocné objekty a zařízení, čekárny, zastávky, stanoviště V/5
276.5 Státní odborný dozor na dodržování podmínek provozu vozidel na pozemních komunikacích S/5
276.6 Rozvoj motorismu S/5
276.7 Získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel:  
  276.7.1 Registrace provozování autoškol, odvolání k registraci provozování autoškol, změny a odnětí V/10
  276.7.2 Státní dozor ve věcech upravených zákonem V/5
  276.7.3 Odborná způsobilost učitelů autoškol V/101)
  276.7.4 Kontrola zkušebních komisařů S/10
  276.7.5 Odvolání proti rozhodnutí ve věci odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel S/10
  276.7.6 Schvalování výcvikového vozidla pro použití k výcviku v autoškole a změny v jeho užívání S/5
  276.7.7 Zařazení žadatelů o řidičské oprávnění k závěrečným zkouškám S/5
  276.7.8 Osvědčení profesní způsobilosti řidiče S/5
  276.7.9 Protokoly o zkouškách žadatelů o řidičská oprávnění S 20
276.9 Eurolicence S/5
276.10 Bezpečnost silničního provozu V/5
277 Silniční doprava  
277.1 Nákladní přeprava:  
  277.1.1 Stanovisko k vydání a odebrání koncese S/10
  277.1.2 Povolení pro dopravní činnost, která není živností S/5
  277.1.3 Povolení k provozu nákladních vozidel o sobotách a nedělích S/5
  277.1.4 Osvědčení o zkouškách odborné způsobilosti v nákladní dopravě S/51)
  277.1.5 Finanční způsobilost k provozování nákladní dopravy S/5
  277.1.6 Sdělení o vozidlech k vykonávání dopravy S/5
277.2 Přeprava osob:  
  277.2.1 Stanovisko k vydání koncese S/10
  277.2.2 Licence k provozování pravidelné autobusové dopravy V/5
  277.2.3 Povolení k přepravě osob, která není živností S/5
  277.2.4 Osvědčení o zkouškách odborné způsobilosti k dopravě osob S/51)
  277.2.5 Smlouvy o závazku veřejné služby S/51)
  277.2.6 Finanční způsobilost k provozování dopravy osob S/5
  277.2.7 Sdělení o vozidlech k vykonávání dopravy S/5
277.3 Taxislužba:  
  277.3.1 Odborná způsobilost, zkoušky S/15
  277.3.2 Místopis, zkoušky S/15
  277.3.3 Odvolání proti rozhodnutí S/5
277.4 Nemotorová doprava S/5
278 Technika silniční dopravy  
278.5 Osvědčení k provozování stanic technické kontroly S/101)
278.6 Osvědčení k provozování stanic měření emisí S/101)
278.7 Odvolací řízení ve věci osvědčení k provozování stanic měření emisí S/10
279 Městská doprava  
279.1 Osvědčení o oprávnění podnikání v městské hromadné dopravě S/151)
279.2 Odvolací řízení S/5
280 Pozemní komunikace, provoz na pozemních komunikacích  
280.1 Stavby a rušení silnice nebo místní komunikace A/10
280.2 Příprava plánů investic a velkých oprav V/10
280.4 Dopravní inženýrství (stanovení dopravního značení) S/5
280.6 Běžná údržba pozemních komunikací a mostů S/5
280.7 Zimní údržba pozemních komunikací S/5
280.8 Objížďky, uzavírky pozemních komunikací a jiná rozhodnutí S/5
280.9 Odvolání proti rozhodnutí týkajících se pozemních komunikací V/10
280.10 Zvláštní užívání pozemních komunikací S/5
280.13 Stavební a kolaudační řízení pozemních komunikací A/20
280.14 Evidence, kategorizace a změny v síti pozemních komunikací A/10
280.15 Cyklostezky V/5
280.16 Nemovitosti  
  280.16.1 Připojení pozemní komunikace nebo sousední nemovitosti na pozemní komunikaci A/10
  280.16.2 Zřizování věcných břemen A/10
280.17 Reklamní zařízení S/5
280.18 Kontrolní vážení S/5
280.21 Pověření osob oprávněných k zastavování vozidel S/5
280.22 Udělení, podmínění, omezení, odnětí a vrácení řidičského oprávnění, zrušení jeho podmínění nebo omezení S/5
280.23 Přezkoumání zdravotní způsobilosti držitele řidičského oprávnění S/5
280.24 Přezkoušení držitele řidičského oprávnění z odborné způsobilosti S/5
280.25 Registr řidičů, vydávání dat z registru řidičů a z evidenčních karet řidičů S/20
280.26 Neplatné řidičské průkazy S/1
281 Ostatní obory dopravy  
281.1 Železniční doprava V/5
281.2 Letecká doprava V/5
281.3 Vodní doprava V/5
281.4 Ostatní doprava (pásová, potrubní, lanová atd.) V/5
282 Státní odborný dozor  
282.1 v nákladní dopravě V/5
282.2 v osobní dopravě V/5
282.3 na pozemních komunikacích V/5
283 Evidence motorových vozidel:  
283.1 Spisy odhlášených a vyřazených motorových vozidel S/51)
283.2 Seznam vydaných technických průkazů motorových a přípojných vozidel S/15
283.3 Záznamník schvalování technické způsobilosti a přidělování úředních čísel S/15
283.4 Schvalování technické způsobilosti jednotlivě vyrobených, přestavěných nebo jednotlivě dovezených vozidel S/10
283.5 Zasílání změn a evidenčních dokladů vozidel S/1
OBCHOD A CESTOVNÍ RUCH
302 Tržní agenda S/5
303 Síť podniků, prodejen,, provozoven, skladů a trhů V/5
306 Cestovní ruch V/5
ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍ ŘÁD
Ukládací znak spisového a skartačního plánu se u této skupiny druhů dokumentů použije jen tehdy, kdy dokument nelze zařadit do kompletního spisu stavby.
326 Územně plánovací dokumentace  
326.1 Územní plány (včetně dokumentace) A/101)
326.2 Urbanistické studie (včetně dokumentace) A/101)
327 Územně plánovací podklady V/10
328 Územní rozhodnutí:  
328.1 Rozhodnutí o chráněném území A/5
328.2 Rozhodnutí o stavební uzávěře A/5
328.3 Rozhodnutí o umístění stavby A/5
328.4 Rozhodnutí o dělení a scelování pozemků V/5
328.5 Odvolání proti územnímu rozhodnutí V/5
329 Oprávnění k projektové činnosti A/10
330 Stavební povolení a další spisy včetně dokumentace, týkající se stavby (kolaudace, změny stavby, změny v užívání stavby, udržovací práce, odstranění stavby) V/51)
331 Povolení terénních úprav, některých prací a zařízení V/5
332 Státní stavební dohled S/20
333 Vyvlastnění (stanoviska a vyjádření) A/51)
334 Stavební úřady V/10
335 Vstup na cizí nemovitosti S/5
336 Souhlas k vydání stavebního povolení pro speciální stavby A/10
337 Rozhodování stavebních úřadů podle zvláštních předpisů V/10
338 Sankce podle stavebního zákona S/5
339 Přezkoumání pravomocných správních rozhodnutí mimořádnými opravnými prostředky V/5
340 Radonový program V/5
341 Program obnovy venkova V/10
KULTURA
401 Kultura  
401.1 Péče o občanské záležitosti S/5
401.2 Slavnosti, vzpomínkové akce, koncerty, výchovné, kulturní a jiné veřejné produkce V/5
401.3 Vzdělávací kursy a jiné kulturně výchovné akce V/5
402 Organizační záležitosti kulturních zařízení V/5
403 Kulturní instituce a zařízení:  
403.1 Divadla V/5
403.2 Knihovny V/5
403.3 Muzea a galerie V/5
403.4 Ostatní V/5
405 Autorský zákon (odvolací řízení) V/5
406 Neziskový sektor (neprůřezové činnosti) V/10
407 Povolování veřejné produkce V/5
408 Tisk, rozhlas, televize a film V/5
409 Neprofesionální umělecké aktivity V/5
410 Kroniky A/106)
411 Péče o kulturní památky  
411.1 Péče o kulturní památky, památkové rezervace, památkové zóny, památková ochranná pásma, včetně evidence A/10
411.2 Prohlášení Ministerstva kultury za kulturní památku, památkovou rezervaci, památkovou zónu, památkové ochranné pásmo A/30
411.6 Evidence kulturních památek A/1010)
411.8 Trvalé přemístění movité kulturní památky z veřejně přístupného místa A/5
411.9 Užívání kulturních památek a národních kulturních památek A/10
411.10 Archeologické výzkumy V/5
411.11 Příspěvky vlastníkům památek V/10
ZÁLEŽITOSTI CÍRKVÍ A NÁBOŽENSKÝCH SPOLEČNOSTÍ
431 Věci církví a náboženských společností V/10
432 Stavby a opravy církevních budov a zařízení (stanoviska a vyjádření) A/201)
ŠKOLSTVÍ A SPORT
451 Školy a školská zařízení  
451.1 Školy a školská zařízení zřízená obcí V/5
451.3 Zřizovací listiny škol a školských zařízení A/10
451.4 Konkursní řízení na obsazení funkcí ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných obcí V/5
452 Soukromé a církevní školy V/5
453 Školský rejstřík  
453.1 Žádosti o zápis, změnu zápisu a výmaz, rozhodnutí V/5
453.2 Vyjádření k udělení výjimek z počtu škol, dětí a žáků ve škole S/5
453.3 Výkazy škol a školských zařízení V/5
453.4 Výroční zprávy škol, jejichž zřizovatelem je obec A/5
455 Pasportizace škol A/10
456 Česká školní inspekce  
456.1 Inspekční zprávy a protokoly o činnosti škol a školských zařízení V/5
456.2 Opatření přijatá na základě výsledků kontroly ČŠI u škol a školských zařízení S/10
457 Mládež, sport  
457.1 Rozvoj sportu a aktivit dětí a mládeže S/10
457.2 Provozování zařízení sloužících dětem a mládeži S/10
ZDRAVOTNICTVÍ
526 Zdravotnická soustava  
526.1 Zařízení a organizace zdravotnické soustavy V/5
526.2 Registrace nestátních zdravotnických zařízení V/510)
526.6 Zdravotnická zařízení zřizovaná obcí V/5
527 Přírodní léčebné lázně a přírodní léčebné zdroje pro zdraví A/5
528 Hygienická služba V/5
531 Léčiva, návykové a omamné látky  
531.1 evidence nakládání s návykovými látkami S/5
531.2 Návykové látky (alkoholismus, tabakismus, drogy) V/10
531.3 Omamné látky V/10
532 Záchranná služba V/5
533 Územní znalecká komise V/10
534 Zdravotnická dokumentace převzatá od zdravotnických zařízení zrušených bez právních nástupců S/100
535 Ambulantní karty převzaté od zdravotnických zařízení zrušených bez právních nástupců S/10
536 Očkování (kalmetizace aj.) V/10
537 Odvolání proti lékařským posudkům S/5
SOCIÁLNÍ PÉČE
552 Mimoústavní sociální péče  
552.1 Výkon opatrovnictví S/5
552.2 Dávky zdravotně postiženým a starým občanům S/15
552.3 Mimořádné výhody pro občany zdravotně postižené S/5
553 Sociální služby  
553.1 Řízení, kontrola a rozvoj na úseku sociálních služeb V/10
553.2 Zařízení sociálních služeb  
  553.2.1 Zřizování A/5
  553.2.2 Školení zaměstnanců S/5
  553.2.3 Organizační a provozní záležitosti, metodika S/5
  553.2.4 Přijímání osob do zařízení sociálních služeb S/5
553.3 Odvolání proti rozhodnutí na úseku sociálních služeb S/10
555 Péče o rodinu  
555.1 Sociální péče V/10
555.2 Sociálně právní ochrana:  
  555.2.1 Dokumenty postoupené, dokumentace dětí, které dosáhly zletilosti S/3
  555.2.2 Odvolání proti rozhodnutí V/10
  555.2.3 Dokumentace se spisovými značkami Om, Nom, Pon V/101)
555.3 Pěstounská péče S/1011)
555.4 Peněžité a věcné dávky S/15
556 Péče o společensky nepřizpůsobené občany  
556.1 Peněžité a věcné dávky S/15
556.2 Pomocná evidence S/510)
557 Záležitosti národnostních menšin V/5
559 Dávky sociální péče  
559.1 Odvolání proti rozhodnutí na úseku dávek sociální péče S/10
559.2 Dávky při nedostatečném příjmu S/10
POŽÁRNÍ OCHRANA
581 Organizace požární ochrany  
581.3 Spolupráce s ostatními orgány a organizacemi (Hasičský záchranný sbor ČR, sbory dobrovolných hasičů aj.) V/5
582 Činnost požární ochrany:  
582.4 Školení a odborná příprava pracovníků o požární ochraně S/5
582.5 Prevence požární ochrany S/5
582.6 Bezpečnostní a jiná opatření S/5
583 Jednotky požární ochrany  
583.1 Stavby a rekonstrukce požárních zbrojnic a stanic - viz stavební dokumentace, ukládací znak 330  
583.2 Odborná příprava jednotek požární ochrany S/5
583.3 Výzbroj jednotek požární ochrany S/5
585 Všeobecné prostředky požární ochrany S/5
VŠEOBECNÁ VNITŘNÍ SPRÁVA, OCHRANA VEŘEJNÉHO POŘÁDKU
602 Shromažďování V/5
603 Záležitosti vojenskosprávní  
603.1 Odvodní řízení S/5
603.3 Vojenské újezdy A/5
603.4 Příprava občanů k obraně státu V/5
604 Území obce a jeho změny  
604.1 Územní změny A/10
604.2 Městské obvody, městské části A/10
604.3 Slučování a rozdělování obcí A/10
604.4 Záležitosti státních hranic A/10
605 Evidence obyvatel  
605.1 Evidence obyvatel:  
605.1.1 Hlášení evidenci obyvatel (zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům, zákaz pobytu) V/5
605.1.2 Ostatní hlášení (narození, manželství, úmrtí, rozvody, stěhování aj.) S/1  
605.2 Národnostní menšiny V/5
605.3 Uprchlíci V/5
605.4 Rozhodování o zrušení trvalého pobytu V/5
605.5 Přihlašovací lístek k trvalému pobytu S/50
605.6 Evidence vydaných potvrzení o změně místa trvalého pobytu S/1
606 Státní občanství  
606.1 Složení státoobčanského slibu V/10
606.2 Čestné prohlášení o státním občanství V/100
606.3 Stanoviska a vyjádření V/10
606.4 Žádosti o osvědčení státního občanství ČR (kopie) S/1
607 Matriční záležitosti  
607.1 Matriky a sbírky listin:  
  607.1.1 narození A/1006)
  607.1.2 manželství A/756)
  607.1.3 úmrtí A/756)
  607.1.4 Opisy matričních dokladů, výpisy z matrik S/3
  607.1.5 Oznámení pro zápisy do zvláštních matrik S/3
  607.1.6 Potvrzení z matriční knihy nebo sbírky listin S/3
607.2 Matriční doklady do ciziny S/3
607.3 Osvědčování způsobilosti k uzavření manželství S/3
607.4 Rozhodování v matričních věcech V/5
607.5 Dozor a kontrola vedení matrik V/5
607.6 Záležitosti matrikářů a matriční obvody V/5
608 Změna jména a příjmení A/20
609 Ověřování opisů listin a podpisů na listinách (ověřovací kniha) S/51)
610 Archivy a archivnictví V/5
611 Hospodářsko-provozní záležitosti  
611.4 Telefon, rozhlas, televize a jiné věci spojů S/5
611.5 Kancelářská technika S/5
611.8 Vozový park S/51)
611.9 Objednávky pro zajištění hospodářsko-provozní činnosti S/5
612 Názvy obcí, ulic a veřejných prostranství A/5
613 Číslování domů  
613.1 Číslování domů A/5
613.2 Informace o číslování domů S/3
614 Ochrana veřejného pořádku  
614.1 Organizační a věcné problémy veřejného pořádku na jednotlivých úsecích V/5
614.2 Obecní policie  
  614.2.2 Úřední záznamy o výkonu městské policie V/10
  614.2.3 Dokumenty ve věci výkonu rozhodnutí S/5
  614.2.4 Osvědčení strážníků městské policie (vydání, pozastavení platnosti, odejmutí, vrácení) S/5
614.3 Součinnost s jinými orgány a organizacemi S/5
615 Záležitosti bezpečnostně správní S/5
616 Zprávy a informace o občanech S/5
616.1 Vyjádření k osobě žádajícího (žádost o zbrojní průkaz aj.) S/5
617 Státní, obecní znaky a symboly  
617.1 Používání státních a obecních znaků a symbolů V/5
617.2 Znaky, barvy a prapory obce A/5
617.3 Pečetidla a razítka:  
  617.3.1 Pečetidla A/512)
  617.3.2 Razítka V/512)
619 Sbírky  
619.1 Veřejné sbírky V/5
620 Ztráty a nálezy S/3
622 Cestovní doklady  
622.1 Všeobecná agenda V/5
622.2 Rozhodování v oblasti cestovních dokladů V/10
622.3 Žádost o vydání cestovního dokladu S/15
622.4 Změny údajů v cestovních dokladech S/15
622.5 Vstupní protokol, výstupní protokol (pasy) S/5
622.6 Zpráva vstupní dávky (pasy) S/5
623 Občanské průkazy  
  623.1.1 Rozhodování v oblasti občanských průkazů S/10
  623.1.2 Žádost o vydání občanského průkazu S/15
  623.1.3 Ohlášení ztráty, odcizení, poškození občanského průkazu S/5
  623.1.4 Evidence odcizených a ztracených občanských průkazů S/5
  623.1.5 Evidence vydaných potvrzení o občanském průkazu S/5
  623.1.6 Protokol o ukončení platnosti občanských průkazů S/1
  623.1.7 Vstupní protokol, výstupní protokol S/5
  623.1.8 Zpráva vstupní dávky S/5
  623.1.9 Potvrzení o změně trvalého bydliště, o změně stavu sňatkem, změně příjmení a o občanském průkazu S/1
  623.1.10 Protokoly o zničení občanských průkazů S/10
624 Evidence dokumentů zveřejněných na úřední desce S/1


 

 

 
 

Poznámky:
 1. Skartační lhůta začíná plynout dnem 1. ledna roku následujícího po ukončení platnosti dokumentu, u smluv po uplynutí doby platnosti smlouvy či po jejím ukončení, zrušení nebo zániku.
 2. Skartační lhůta začíná plynout dnem 1. ledna roku následujícího po vyhodnocení dokumentu.
 3. Skartační lhůta začíná běžet dnem 1. ledna roku následujícího po roce, v němž byla výpočetní a jiná technika naposledy použita.
 4. Použité hlasovací lístky a úřední obálky se vyřadí po vyhlášení výsledků referenda prezidentem republiky ve Sbírce zákonů, popřípadě po vyhlášení nálezu Ústavního soudu, kterým rozhodl, že postup při provádění referenda nebyl v souladu s ústavním zákonem o referendu o přistoupení České republiky k Evropské unii nebo zákonem vydaným k jeho provedení, s povinností zachování tří nepoužitých hlasovacích lístků pro referendum pro uložení v příslušném archivu.
 5. Použité hlasovací lístky a úřední obálky se vyřadí po vyhlášení výsledků hlasování s povinností zachování tří nepoužitých hlasovacích lístků pro referendum pro uložení v příslušném archivu
 6. Skartační lhůta začíná plynout dnem 1. ledna roku následujícího po uzavření dokumentu.
 7. Skartační lhůta začíná plynout dnem 1. ledna následujícího roku po vyhlášení výsledků voleb.
 8. Použité hlasovací lístky a úřední obálky se vyřadí po uplynutí třicetidenní lhůty od uveřejnění výsledků voleb Státní volební komisí s povinností zachování tří sad nepoužitých hlasovacích lístků pro jednotlivé volby k uložení v příslušném archivu.
 9. Skartační lhůta začíná plynout dnem 1. ledna roku následujícího po vyřazení všech dokumentů, v nichž byly použity.
 10. Skartační lhůta začíná plynout dnem 1. ledna roku následujícího po pořízení nové evidence.
 11. Skartační lhůta začíná plynout dnem 1. ledna roku následujícího po dovršení plnoletosti dítěte.
 12. Skartační lhůta začíná plynout dnem 1. ledna následujícího roku po zrušení platnosti starých.


Odbor archivní správy a spisové služby, 24.7.2008

vytisknout  e-mailem