Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Vzdělávací projekty v Africe

 • Základní informace
 • Charakteristika projektů
 • Hodnocení projektů na mezinárodní scéně
 • Finanční náklady na uskutečnění projektů
 • Projekt „Basic PC and Interet Course 2017“ v Keni

Základní informace

Základní informace

Odbor mezinárodní spolupráce a Evropské unie MV ČR je od roku 2007 realizátorem vzdělávacích projektů na podporu počítačové gramotnosti v Africe "Basic PC and Internet Course".

Projekty jsou koncipovány jako příspěvek České republiky k výzvě Summitu WSIS a jako plnění závazků vedoucích českých delegací na obou fázích Summitu OSN k podpoře rozvoje Informační společnosti (rok 2003 a 2005). Zároveň jsou i reakcí na výzvu Valného shromáždění OSN číslo A60/L50 z 22. března 2006 na pomoc naléhavé potřeby konkrétně řešit problém "digital divide" v rozvojových zemích, především v Africe. Filosofie projektů odpovídá Strategii EU pro Afriku schválené na zasedání Evropské rady v prosinci 2005 a je v souladu s dvěma hlavními prioritami organizace UNESCO - „Afrika“, „Rovnost mužů a žen“ - definovanými mj. v závěrech 36. a 37. zasedání Generální konference UNESCO, která proběhla v roce 2011 a 2013 v Paříži.

Projekty jsou v souladu se samotnými principy zahraniční rozvojové spolupráce ČR a s koncepcí MV ČR v oblasti azylové a migrační politiky, která je uplatňována s ohledem na aktuální migrační krizi v EU. Dlouhodobým cílem a strategií azylové a migrační politiky MV ČR je řešení primárních příčin nelegální migrace tak, aby došlo ke zmírnění migračních proudů směrem do EU.

V roce 2017 uskutečnilo Ministerstvo vnitra v pořadí již čtrnáctý cyklus projektu ve prospěch studentů střední školy v Keni.
 

Manažer a lektor projektů
Ing. Robert Buřič
odbor mezinárodní spolupráce a Evropské unie
člen Výkonného výboru České komise pro UNESCO
Ministerstvo vnitra ČR
Jindřišská 34
110 00 Praha 1
tel.: +420 974 818 681
e-mail: robert.buric@mvcr.cz

Charakteristika projektů

Charakteristika projektů

Vzdělávací projekty realizované ze strany MV ČR v letech 2007 – 2017 představují pokračování série českých projektů zahájených v lednu 2005 Ministerstvem informatiky ČR. Po zrušení Ministerstva informatiky ČR přešla předmětná agenda do působnosti rezortu MV ČR.

Vzdělávací projekty jsou zaměřeny na dosažení základní úrovně počítačové gramotnosti u mladých studentů středních škol v Africe, přičemž je kladen velký důraz na aspekt rovného přístupu ke vzdělání mužů a žen, (minimálně 50% účastníků kurzů tvoří dívky a ženy).

Role MV ČR, konkrétně odboru mezinárodní spolupráce a Evropské unie, spočívá jak v samotném managementu projektů, tak i v tvorbě a zpracování výukového materiálu (registrovaná učebnice – ISBN) a vyslání lektorů kurzů, zpravidla z řad svých vlastních pracovníků, resp. pracovníků dalších útvarů rezortu MV ČR. Kurzy jsou vedeny obvykle dvěma lektory dle „Syllabu“ ověřeného agencií OSN, organizací ITU (International Telecommunication Union) v Ženevě.

V rámci dosud uskutečněných čtrnácti vzdělávacích projektů ze strany MI ČR a následně MV ČR již bylo proškoleno více téměř 600 studentů a více než desítka učitelů v Keni, Ugandě a Zambii. Zároveň bylo africkým školám předáno více než 40 počítačových sestav, které slouží jako základ vybavení při budování počítačových učeben.


Základem projektů „Basic PC and Internet Course" je týdenní až dvoutýdenní kurz pro 10 – 20 studentů, ve kterém se jeho účastníci především zbaví strachu z počítače a zároveň se naučí zejména:

 • základním pojmům a ovládání počítače
 • práci s MS Windows včetně správy souborů
 • psaní a úpravě textů a grafiky
 • základní práci s tabulkami, grafy
 • vyhledávat na internetu a používat e-mail a chat
 • jak vytvářet vlastní webové stránky
 • práci se sociálními sítěmi
 • práci s elektronickými knihovnami a elektronickými vzdělávacími kurzy
 • zásadám bezpečné práce na internetu


Po absolvování kurzu studenti obdrží certifikát, který jim umožní mnohem lepší předpoklady pro uplatnění v rámci svých životních perspektiv. Nezanedbatelný je i multiplikační efekt projektů, kdy proškolení studenti po odjezdu lektorů školí své spolužáky, případně učitele.

Hodnocení projektů na mezinárodní scéně

Hodnocení projektů na mezinárodní scéně

Ve prospěch naléhavé potřeby řešení „digital divide“ se výrazně vyslovil generální tajemník OSN Ban Ki-Moon. Podle generálního tajemníka ITU H. Touré je český projekt originální svou nenáročností, efektivitou a adresností pro mladou generaci.
 
Vysokého hodnocení významu a kvality projektů se dostalo od asistenta Generálního tajemníka UNESCO pro komunikace /IT/ p. A. Khana na Summitu WSIS II v roce 2005, v Tunisu a dále od velvyslance ČR v Keni, velvyslance SM ČR při OSN v Ženevě a od náměstka generální ředitelky UNESCO pro vnější vztahy a veřejné informace pana Erica Falta při jeho návštěvě v Praze dne 14. 6. 2011, která se uskutečnila na pozvání MZV ČR.

Finanční náklady na uskutečnění projektů

Finanční náklady na uskutečnění projektů

Výše finančních nákladů se odvíjí od cílové země uskutečnění projektu, délky projektu a technického zázemí v dané lokalitě. Logistický partner pro projekt je zvolen na základě výsledků výběrového řízení.
   
Celkové náklady na uskutečnění dvoutýdenního projektu obvykle činí cca 25 000 USD. Zahrnují služby ze strany logistického partnera, případné pronájmy učeben a techniky, stravování studentů, nákup pomůcek pro studenty a náklady na cestu a ubytování lektorů.
 
Součástí projektu je obvykle předání daru 3 ks počítačových sestav pro školu, v jejíž prospěch je kurz realizován. Hlavním účelem daru je vytvoření „studijní buňky“, která studentům umožní udržovat nabyté vědomosti, samostatně pokračovat ve vzdělávání a zároveň zapojit i další spolužáky (multiplikační efekt projektu).

Projekt „Basic PC and Interet Course 2017“ v Keni

Projekt „Basic PC and Interet Course 2017“ v Keni

V období od 30. října do 10. listopadu 2017 byly v hlavním městě Keni, Nairobi, zrealizovány pro studenty střední školy PCEA Ngong Hills Secondary School dva vzdělávací kurzy zaměřené na práci s počítačem a s internetem, a to pod vedením dvou lektorů z Ministerstva vnitra ČR Roberta Buřiče a Daniely Příborské.
 
Kurzy byly zahájeny za přítomnosti velvyslance ČR v Nairobi Pavla Řezáče, lektorů Ministerstva vnitra ČR, místní partnerské organizace AFRALTI, která během projektu poskytla veškerou IT podporu, a ředitelky střední školy. Jednalo se již o 14. běh vzdělávacího kurzu zaměřeného na dosažení základní úrovně počítačové gramotnosti u mladých studentů středních škol v Africe v rámci projektu Ministerstva ČR „Basic PC and Internet Course“. Uvedený projekt byl reakcí České republiky na výzvu Světového summitu OSN k Informační společnosti (World Summit on the Information Society - WSIS) v Ženevě a Tunisu k podpoře rozvoje Informační společnosti a zároveň na výzvu Valného shromáždění OSN k naléhavé potřebě konkrétně řešit problém digitální propasti (digital divide), tj. nerovnoměrného přístupu k informačním a komunikačním technologiím v rozvojových zemích.
 
Projekt byl tento rok financován mezinárodní organizací UNESCO jako jediný projekt ČR podpořený v rámci participačního program UNESCO za laskavé finanční podpory Ministerstva vnitra ČR. V rámci zahájení projektu byl škole PCEA Ngong Hills Secondary School předán dar v podobě tří počítačových sestav s operačním systémem MS Windows a balíkem programů MS Office.

vytisknout  e-mailem