Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Výzva – vyhlášení 2. kola programu „Podpora bezpečnosti v obcích v souvislosti s migrací“ na léta 2018 až 2019

Výzva – vyhlášení 2. kola programu

„Podpora bezpečnosti v obcích v souvislosti s migrací“ na léta 2018 až 2019MINISTERSTVO VNITRA
JUDr. Michal Barbořík
ředitel odboru prevence kriminality
           
Praha   28. června 2018
Č. j.: MV-57229-3/OPK-2018
                                                                                             
Výzva – vyhlášení 2. kola programu Podpora bezpečnosti v obcích v souvislosti s migrací“ na léta 2018 až 2019

Program „Podpora bezpečnosti v obcích v souvislosti s migrací“ (dále jen „Program“) je realizován na základě usnesení vlády ze dne 13. července 2015 č. 574 o opatřeních v souvislosti s migrační situací v Evropské unii a v ČR, v návaznosti na závěry Evropské rady ze dne 25. a 26. června 2015 (na jeho základě byly MV poskytnuty finanční prostředky na realizaci) a na základě Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2016 až 2020 (dále jen „Strategie“) schválené vládou České republiky 25. ledna 2016 usnesením č. 66. Dotační investiční Program je nezbytným předpokladem pro realizaci investičních projektů v obcích, kde jsou umístěna zařízení Správy uprchlických zařízení Ministerstva vnitra ČR (dále jen „SUZ“).

Účelem je potřeba adekvátně reagovat na migrační situaci a za pomoci příslušných nástrojů uvedených v usnesení vlády č. 574/2015 dosáhnout přijatelných řešení této situace. Popisovaný účel je v tomto dotačním investičním Programu doplněn o zajištění bezpečnosti a veřejného pořádku a prevenci kriminality v dotčených obcích, kde jsou lokace zařízení SUZ.

Oprávněnými žadateli jsou tedy obce, kde jsou lokace zařízení SUZ.

Finanční prostředky na realizaci Programu jsou vyčleněny v kapitole státního rozpočtu Ministerstvo vnitra (dále jen „kapitola MV“) na základě výše uvedeného usnesení vlády. 

Ministerstvo vnitra (dále jen „MV“) stanovuje k zabezpečení jednotného postupu při poskytování dotací ze státního rozpočtu na výdaje spojené s realizací Programu v letech 2018 až 2019 aktuální Zásadypro poskytování dotací ze státního rozpočtu na výdaje realizované v rámci programu „Podpora bezpečnosti v obcích v souvislosti s migrací“ na léta 2018 až 2019 (dále jen „Zásady“) schválené dne 25. června 2018.

V souladu s výše uvedeným a se souhlasem ministra vnitra informuji o vyhlášení 2. kola programu „Podpora bezpečnosti v obcích v souvislosti s migrací“ na léta 2018 až 2019.

Finanční prostředky vyčleněné v kapitole MV jsou účelově určeny na výdaje spojené s realizací projektů v rámci Programu. Poskytovány jsou formou dotací na projekty, a to v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „rozpočtová pravidla“) a podle Zásad.

Žádost o státní účelovou dotaci z Programu (dále jen „Žádost“) předkládá obec. Oprávněné obce budou řešit svůj lokální bezpečnostní problém.

Projekty jsou zaměřeny na snižování kriminality, na eliminaci kriminálně rizikových jevů, na omezování příležitostí k páchání trestné činnosti, na zvyšování rizika pro pachatele. Plní významnou motivační a iniciační roli při rozvoji systému prevence kriminality na lokální úrovni a přispívají tak ke zvyšování pocitu bezpečí občanů.

Příjemcem dotace je žadatel, kterým je obec.

Dotace jsou určeny na projekty programového financování (investiční projekty). Projekty programového financování se rozumí akce na pořízení nebo technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku[1] v rozsahu:

 1. kamerové systémy (včetně mobilních a rozšíření stávajících),
 2. zabezpečovací a vyhodnocovací soubory,
 3. mobilní policejní služebny,
 4. osvětlení rizikových míst.

  Zpracované Žádosti je třeba zaslat elektronicky datovou schránkou MV – 6bnaawp, nejpozději do 14. září 2018 podle schválených aktuálních Zásad a ve smyslu § 14 odst. 3 písm. f) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů.

  V souvislosti s § 14k rozpočtových pravidel, trpí-li Žádost vadami, vyzve poskytovatel žadatele o dotaci k odstranění vad; k tomu mu poskytne přiměřenou lhůtu. Poskytovatel může kdykoliv v průběhu řízení vyzvat žadatele o dotaci k doložení dalších podkladů nebo údajů nezbytných pro vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace, k čemuž poskytne přiměřenou lhůtu. Poskytovatel dále může žadateli o dotaci doporučit úpravu Žádosti, lze-li předpokládat, že upravené Žádosti bude zcela vyhověno.

  V souvislosti s § 14p rozpočtových pravidel žádosti, která byla zcela nebo zčásti zamítnuta, lze novým rozhodnutím zcela vyhovět, případně zčásti vyhovět a ve zbytku ji zamítnout, souhlasí-li s tím žadatel o dotaci.  

  Žadatelé o dotaci programu „Podpora bezpečnosti v obcích v souvislosti s migrací“ na léta 2018 až 2019 se musí řídit aktuálními Zásadami včetně jejích příloh schválených dne 25. června 2018, doložit podklady a splnit podmínky v nich obsažené.


  JUDr. Michal Barbořík
  ředitel odboru
   

  Příloha: Zásady pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na výdaje realizované v rámci programu „Podpora bezpečnosti v obcích v souvislosti s migrací“ na léta 2018 až 2019 včetně příloh

 

[1] § 12 odst. 1 zákona č. 218/2000 Sb., ve spojení s § 25 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a § 11 a § 14 vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky.

vytisknout  e-mailem