Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ sekundární a terciární prevence kriminality v oblasti práce s osobami mladšími 18 let a na realizaci projektů Systém včasné intervence

Republikový výbor pro prevenci kriminality vyhlašuje v rámci Městského programu prevence kriminality pro rok 2010 výzvu pro předkládání sociálních projektů sekundární a terciární prevence kriminality v oblasti práce s osobami mladšími 18 let, zejména s dětskými pachateli a oběťmi protiprávních činů a na realizaci projektů Systém včasné intervence.  

Žadatelem o dotaci je vždy obec (město) s rozšířenou působností . Výše podpory bude maximálně 80 % celkových nákladů na předložený projekt. Žadatel se při své výzvě řídí podmínkami stanovenými v Zásadách pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na výdaje realizované v rámci Městského programu prevence kriminality v roce 2010, které byly schváleny ministrem vnitra 15. října 2009 pod č. j.: MV-61998-4/OP-2009.

Podmínky výzvy:

I. Sociální projekty sekundární a terciární prevence kriminality v oblasti práce s osobami mladšími 18 let, zejména s predelikventy (sekundární prevence) a dětskými pachateli protiprávních činů a dětskými oběťmi (terciární prevence). Může se jednat pouze o neinvestiční projekty:

 1. Probační programy ve smyslu § 17 zákona č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže.
 2. Projekty zaměřené na vývoj a nastartování specifických lokálních programů terciární prevence vytvářených a realizovaných místními subjekty.
 3. Projekty zaměřené na rozvoj programů sociálního výcviku, psychologické poradenství, terapeutické programy, vzdělávací, doškolovací, rekvalifikační nebo jiné vhodné programy k rozvíjení sociálních dovedností a osobnosti dítěte, které nejsou probačním programem ve smyslu § 18, odst. 1 písm. g, respektive § 93 zákona č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže.
 4. Projekty sekundární prevence zaměřené na práci s osobami mladšími 18 let (děti s výchovnými problémy, poruchami chování, predelikventi); podporovány budou pouze projekty, do kterých jsou zařazovány děti do programu na základě doporučení místně příslušného orgánu sociálně-právní ochrany dětí, školy nebo školského zařízení.

II. Finanční prostředky na projekty Systém včasné intervence (dále jen „SVI“) budou poskytovány na:

 1. realizaci projektu SVI (včetně Informačního systému) ve správním obvodu města jako obce s rozšířenou působností (případně více obcí na území jednoho původního okresu). Může se jednat o investiční nebo neinvestiční projekty.
 2. aktivity přímo související s SVI (např. aktivity sociální prevence, které jako potřebné doporučil Tým pro mládež, vzdělávací projekty pro pracovníky zapojených subjektů, apod.), výdaje mohou být pouze neinvestičního charakteru.

Žadatel musí být obcí s rozšířenou působností a bude plnit následující kritéria:

Při podání projektu na realizaci SVI včetně informačního systému doloží v projektové dokumentaci ve smyslu Metodiky Systému Včasné Intervence a Týmů pro mládež pro rok 2007 (dále jen “Metodika”), str. 10:

 1. Politické rozhodnutí orgánů obce s rozšířenou působností realizovat SVI v rámci své územní působnosti.
 2. Určení osoby odpovědné za realizaci projektu (např. manažera prevence kriminality), jako koordinátora realizace projektu.
 3. Vytvoření přípravného týmu ke zpracování projektu.
 4. Zpracování realizačního záměru.
 5. Schválení realizačního záměru vedoucími pracovníky zapojených subjektů (starosta, ředitel Policie ČR, státní zástupce, předseda okresního soudu, vedoucí střediska Probační a mediační služby ČR).
 6. V rámci projektové fáze (viz Metodika str. 11) má město (města) zřízenu pracovní skupinu k realizaci projektu (členy jsou zástupci všech zúčastněných subjektů) a zmapovánu situaci, inventuru prostředků, subjektů a kompetencí (státní, samosprávné, nestátní subjekty) v daném městě - lokalitě.
 7. Připravené Souhlasné prohlášení o spolupráci v rámci SVI (představitelé všech zapojených subjektů - město, Policie ČR, soud, státní zastupitelství, Probační a mediační služba ČR) (Metodika str. 11, bod 1.3 a příloha č. 2 Metodiky).
 8. V rámci předloženého projektu město (města) předloží plnění kritérií připravenosti k realizaci SVI tak, jak jsou uvedena v Metodice, str. 11, část “Kontrolní fáze”.

Město splňující výše uvedená kritéria může projekt SVI podat samostatně nebo za více obcí s rozšířenou působností na území bývalého okresu. V tom případě musí Souhlasné prohlášení zahrnovat také podpisy statutárních zástupců zapojených měst a obcí.

Pokud budou projekty obsahovat investiční a neinvestiční výdaje, je žadatel povinen předložit projekty investičního a neinvestičního charakteru odděleně. Charakter investičních a neinvestičních výdajů je dán „Zásadami pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na výdaje realizované v rámci Městského programu prevence kriminality v roce 2010“.

Projekty jsou předkládány v papírové podobě v počtu 1 originál a 1 kopie, a dále v elektronické podobě na CD.

Projekty musí být odeslány na adresu odboru prevence kriminality MV do 20. května 2010 (podací razítko pošty). Současně musí být zaslány do uvedeného data elektronicky na adresu: programy@mvcr.cz.

17.5.2010: Termín pro podání prodloužen do 11. června 2010

Nedodržení nebo nesplnění kterékoliv z výše uvedených podmínek bude považováno za zásadní formální nedostatek, pro který bude projekt vyřazen z posuzování.

Doručovací adresa: Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality, Nad Štolou 3, 170 34, Praha 7 – Letná.

Konzultace pro žadatele o dotaci poskytne pracovník odboru prevence kriminality MV, Mgr. Ferdinand Raditsch, e-mail: raditsch@mvcr.cz, tel. 974 832 368, 603 190 155.

Mgr. Jitka Gjuričová
ředitelka odboru prevence kriminality MV
 

vytisknout  e-mailem