Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Výzva k zaslání žádostí o poskytnutí státní dotace v rámci dotačního programu „Prevence sociálně patologických jevů“ pro rok 2014

Ministerstvo vnitra (odbor prevence kriminality) ve smyslu usnesení č. 685 ze dne 11. září 2013 o Hlavních oblastech státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2014 vyhlašuje dotační program „Prevence sociálně patologických jevů“ se zaměřením na prevenci domácího násilí a trestnou činnost páchanou na seniorech. Tento dotační program zabezpečuje úkoly vyplývající ze Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2012 až 2015 schválené usnesením vlády České republiky č. 925 ze dne 14. prosince 2011 a z Národního akčního plánu prevence domácího násilí na léta 2011 až 2014 schváleným usnesením vlády České republiky č. 262 ze dne 13. dubna 2011.  

Žádost o dotaci na rok 2014 si mohou podat občanská sdružení (zřízená podle zákona č. 83/1990 Sb.), obecně prospěšné společnosti (zřízené podle zákona č. 248/1995 Sb.) a právnické osoby církví (zřízené podle zákona č. 3/2002 Sb.), které prokazatelně vyvíjejí činnost v oblasti prevence domácího násilí na seniorech nejméně jeden rok.
 
Součástí žádosti k datu podání je i prohlášení, že organizace nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti ve vztahu ke státnímu rozpočtu, ke státnímu fondu, zdravotní a sociální pojišťovně, finančnímu úřadu nebo rozpočtu územního samosprávného celku.
 
Žádost musí být vyplněna a předložena na standardizovaném formuláři v souladu s příslušnými obecně platnými právními normami a také se Zásadami poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky pro nestátní neziskové organizace pro dotační program „Prevence sociálně patologických jevů“ se zaměřením na prevenci domácího násilí a trestnou činnost páchanou na seniorech (viz přílohy).
 
Žádost o dotaci se podává nejpozději do 31. října 2013 (pro dodržení lhůty je rozhodující datum podání žádosti tj. potvrzený den převzetí zásilky k poštovní přepravě a v případě osobního podání žádosti na Ministerstvo vnitra prezenčním razítkem resortu).
 
Žádost o dotaci se podává současně v listinné a elektronické podobě na CD nosiči. Vyplněné písemné žádosti je nutno zaslat či dodat v počtu dvou vyhotovení, která musí být opatřena podpisem statutárního orgánu a razítkem organizace. Elektronická podoba žádosti a její příslušné přílohy musí být na CD nosiči ve formátu .pdf a musí obsahovat veškeré formální náležitosti (tj. podpis statutárního orgánu).
Adresa pro zaslání či dodání:
 
Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality,
Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7
Na obálku uveďte název „Prevence sociálně patologických jevů“
 
Kontaktní osoba: 
PhDr. Olga Šifferová, tel. 974 832 574, email olga. sifferova@mvcr. cz
 
Přílohy: 
  • Zásady poskytování dotací – dotační program „Prevence sociálně patologických jevů“ se zaměřením na prevenci domácího násilí a trestnou činnost páchanou na seniorech pro rok 2014;
  • Obecná a specifická část žádosti – dotační program „Prevence sociálně patologických jevů“ se zaměřením na prevenci domácího násilí a trestnou činnost páchanou na seniorech na rok 2014;
  • Žádost – tabulková část (díl 4, 5, 6 a 7) - dotační program „Prevence sociálně patologických jevů“ se zaměřením na prevenci domácího násilí a trestnou činnost páchanou na seniorech na rok 2014;

Mgr. Jitka Gjuričová
ředitelka odboru prevence kriminality
odbor prevence kriminality, 18. 9. 2013vytisknout  e-mailem