Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Výzva k zaslání žádostí o poskytnutí státní dotace „Prevence domácího násilí s důrazem na práci s násilnými osobami“ pro rok 2012

Ministerstvo vnitra (odbor prevence kriminality) ve smyslu usnesení vlády č. 450 ze dne 15. června 2011, o Hlavních oblastech státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2012 

vyhlašuje

k zabezpečení plnění úkolů vyplývajících ze Strategie prevence kriminality na léta 2008 až 2011 a Národního akčního plánu prevence domácího násilí na léta 2011 až 2014 , výběrový dotační titul „Prevence domácího násilí s důrazem na práci s násilnými osobami“.

Žádost o dotaci na rok 2012 si mohou podat občanská sdružení (zřízená podle zákona č. 83/1990 Sb.), obecně prospěšné společnosti (zřízené podle zákona č. 248/1995 Sb.) a právnické osoby církví (zřízené podle zákona č. 3/2002 Sb.), které prokazatelně vyvíjejí činnost v oblasti prevence domácího násilí s důrazem na práci s násilnými osobami, nejméně jeden rok.

Součástí žádosti k datu podání je i prohlášení, že organizace nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti ve vztahu ke státnímu rozpočtu, ke státnímu fondu, zdravotní a sociální pojišťovně, finančnímu úřadu nebo rozpočtu územního samosprávného celku.

Žádost musí být vyplněna a předložena na standardizovaném formuláři a v souladu s příslušnými, obecně platnými právními normami a také se Zásadami poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky pro nestátní neziskové organizace v rámci dotačního titulu „Prevence domácího násilí s důrazem na práci s násilnými osobami“ (viz přílohy).

Žádosti o dotace se podávají nejpozději do 30. září 2011 (pro dodržení lhůty je rozhodující datum podání žádosti tj. potvrzený den převzetí zásilky k poštovní přepravě a v případě osobního podání žádosti na Ministerstvo vnitra prezenčním razítkem resortu).

Žádost o dotaci se podává současně v listinné a elektronické podobě na CD. Vyplněné písemné žádosti je nutno zaslat či dodat v počtu dvou vyhotovení, která musí být opatřena podpisem statutárního orgánu, razítkem organizace a CD na adresu:

Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality,
Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7

Kontaktní osoba:
Mgr. Barbora Holušová
odbor prevence kriminality
Ministerstvo vnitra
Nad Štolou 3
170 34 Praha 7
Tel. +420 974 833 232
Fax: +420 974 833 504
Email: barbora.holusova@mvcr.cz

Přílohy:

• Obecná část žádosti - Prevence domácího násilí s důrazem na práci s násilnými osobami
• Žádost – tabulková část (díl 4,5,6 a 7 )
• Zásady poskytování dotací - Prevence domácího násilí s důrazem na práci s násilnými osobami
 

vytisknout  e-mailem