Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Výzva k zaslání žádostí o poskytnutí dotace z dotačního programu: "Prevence korupčního jednání" v roce 2016

Ministerstvo vnitra (odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality) ve smyslu usnesení vlády ze dne 15. června 2015 č. 470 o Hlavních oblastech státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2016 a usnesení vlády ze dne 1. února 2010 č. 92 o Zásadách vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy, ve znění usnesení vlády ze dne 19. června 2013 č. 479 a usnesení vlády ze dne 6. srpna 2014 č. 657

v y h l a š u j e

k  zabezpečení kontinuity plnění dlouhodobých úkolů vyplývajících z Vládní koncepce boje s korupcí na léta 2015 až 2017, schválené usnesením vlády ze dne 15. prosince 2014 č. 1057, výběrový dotační program „Prevence korupčního jednání“.

Žádost o dotaci na rok 2016 si mohou podat spolky, ústavy, nadace a nadační fondy (zřízené podle zákona č. 89/2012 Sb.), obecně prospěšné společnosti (zřízené podle zákona č. 248/1995 Sb.) a právnické osoby církví (zřízené podle zákona č. 3/2002 Sb.), které prokazatelně vyvíjejí činnost v oblasti prevence korupčního jednání nejméně jeden rok. V případě nezajištění finančních prostředků si zadavatel vyhrazuje právo výzvu nerealizovat.

Součástí žádosti k datu podání je i prohlášení, že organizace nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti ve vztahu ke státnímu rozpočtu, ke státnímu fondu, zdravotní a sociální pojišťovně, finančnímu úřadu nebo rozpočtu územního samosprávného celku.

Žádost musí být vyplněna a předložena na standardizovaném formuláři a v souladu s příslušnými obecně platnými právními předpisy a také se Zásadami poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky pro nestátní neziskové organizace v rámci programu „Prevence korupčního jednání“ (viz příloha).

V roce 2016 budou upřednostňovány především projekty, zaměřené na poskytování bezplatného právního poradenství v boji proti korupci a aktivity související se zvyšováním motivace občanů, zejména zaměstnanců veřejné správy, k intenzivnější spolupráci s Policií ČR při potírání tohoto druhu závažné kriminality, které budou ve shodě se základními zásadami oblasti prevence kriminality Ministerstva vnitra.

Důraz bude kladen na kvalitu stanovených evaluačních kritérií projektu, které budou představovat podklady k jejich vyhodnocení a zhodnocení vhodnosti jejich možného pokračování v dalších letech.

Žádosti o dotace podejte nejpozději do 31. října 2015 (pro dodržení lhůty je rozhodující datum podání žádosti tj. potvrzený den převzetí zásilky k poštovní přepravě a v případě osobního podání žádosti na Ministerstvo vnitra prezenčním razítkem resortu).

Žádost o dotaci se podává současně v listinné a elektronické podobě na CD. Vyplněné písemné žádosti je nutno zaslat či dodat v počtu dvou vyhotovení, která musí být opatřena podpisem statutárního orgánu, a CD na adresu:

Ministerstvo vnitra, odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality
Nad Štolou 3/936, 170 34 Praha 7
(kontaktní osoba: Václav Mlynařík – vaclav.mlynarik@mvcr.cz)

 

Mgr. David Chovanec
ředitel odboru bezpečnostní politiky
a prevence kriminality

 

vytisknout  e-mailem