Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Výzva k zaslání žádosti o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu pro nestátní neziskové organizace provozující evropské krizové či asistenční linky 116 000, 116 111 a 116 006 v České republice pro rok 2018

Výzva k zaslání žádosti o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu pro nestátní neziskové organizace provozující evropské krizové či asistenční linky 116 000, 116 111 a 116 006 v České republice pro rok 2018

Ministerstvo vnitra (odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality) vyhlašuje v rámci systémového řešení udržitelnosti evropských krizových či asistenčních linek 116 000, 116 111 a 116 006 schváleném ministrem vnitra dne 30. 7. 2015 a k zabezpečení úkolů
ze Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2016 až 2020 schválené usnesením vlády České republiky č. 66 ze dne 25. ledna 2016 dotační program pro nestátní neziskové organizace provozující v České republice tyto tři výše uvedené evropské linky.

Žádost o státní dotaci na rok 2018 (dále jen „žádost“) mohou podat spolky, ústavy, nadace a nadační fondy (zřízené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů), obecně prospěšné společnosti (zřízené podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) a účelová zařízení registrovaných církví (zřízené podle zákona
č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů), které jsou provozovatelem alespoň jedné z evropských krizových či asistenčních linek 116 000, 116 111, 116 006, a to na území České republiky.

Součástí žádosti k datu podání musí být prohlášení o bezdlužnosti (viz Příloha č. 2 Zásad), že organizace nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti ve vztahu ke státnímu rozpočtu, ke státnímu fondu, zdravotnímu a sociálnímu pojištění, finančnímu úřadu
nebo rozpočtu územního samosprávného celku.

Žádost o dotaci musí být vyplněna a předložena na standardizovaném formuláři v souladu s příslušnými obecně právními normami a také se Zásadami poskytování dotací
ze státního rozpočtu České republiky pro nestátní neziskové organizace provozující evropské krizové či asistenční linky 116 000, 116 111 a 116 006 v České republice pro rok 2018 (viz přílohy).

Žádost o dotaci se podává nejpozději do 31. října 2017. Rozhoduje vždy datum odeslání žádosti.

Žádost je možné zaslat prostřednictvím datové schránky nebo v listinné podobě prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu odboru bezpečnostní politiky
a prevence kriminality, případně podat osobně na podatelně Ministerstva vnitra. V případě podání žádosti v listinné podobě musí být spolu s originálem dodána kopie podepsané žádosti (tj. všechny povinné přílohy) na CD (ve formátu .pdf). Tato povinnost neplatí v případě, že je žádost zaslána prostřednictvím datové schránky.


Adresa pro zaslání či dodání:
Ministerstvo vnitra, odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality
Nad Štolou 3
170 34 Praha 7

ID datové schránky: 6bnaawp


Na obálku uveďte:
„Dotační program pro nestátní neziskové organizace provozující evropské krizové
či asistenční linky 116 000, 116 111 a 116 006 v České republice“

Kontaktní osoba:
Mgr. Veronika Piskačová
tel. 974  832 571
e-mail: veronika.piskacova@mvcr.cz

Mgr. David Chovanec
ředitel odboru bezpečnostní politiky
 a prevence kriminality

vytisknout  e-mailem