Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Výzva k zaslání žádosti o poskytnutí dotace na program Prevence korupčního jednání v roce 2014

Žádosti o dotace podejte nejpozději do 31. října 2013  

Výzva k zaslání žádosti o poskytnutí dotace na program: 

„Prevence korupčního jednání“ v roce 2014

 
Ministerstvo vnitra (odbor bezpečnostní politiky) ve smyslu usnesení vlády ze dne 11. září 2013 č. 685 o Hlavních oblastech státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2014 a usnesení vlády ze dne 1. února 2010 č. 92 o Zásadách vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy, ve znění usnesení vlády ze dne 19. června 2013 č. 479
 
v y h l a š u j e
 
k zabezpečení kontinuity plnění dlouhodobých úkolů vyplývajících ze Strategie vlády v boji proti korupci na období let 2011 a 2012, schválené usnesením vlády ze dne 5. ledna 2011 č. 1, a ze Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014, schválené usnesením vlády ze dne 16. ledna 2013 č. 39 výběrový dotační program „Prevence korupčního jednání“.
 
Žádost o dotaci na rok 2014 si mohou podat občanská sdružení (zřízená podle zákona č. 83/1990 Sb.), obecně prospěšné společnosti (zřízené podle zákona č. 248/1995 Sb.), právnické osoby církví (zřízené podle zákona č. 3/2002 Sb.), spolky (podle zákona č. 89/2012 Sb.) a ústavy (podle zákona č. 89/2012 Sb.), které prokazatelně vyvíjejí činnost v oblasti prevence korupčního jednání nejméně jeden rok. V případě nezajištění finančních prostředků si zadavatel vyhrazuje právo výzvu nerealizovat.
 
Součástí žádosti k datu podání je i prohlášení, že organizace nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti ve vztahu k státnímu rozpočtu, ke státnímu fondu, zdravotní a sociální pojišťovně, finančnímu úřadu nebo rozpočtu územního samosprávného celku.
 
Žádost musí být vyplněna a předložena na standardizovaném formuláři a v souladu s příslušnými, obecně platnými právními předpisy a také se Zásadami poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky pro nestátní neziskové organizace v rámci programu „Prevence korupčního jednání“ (viz příloha).
 
V roce 2014 budou upřednostňovány především projekty, zaměřené na poskytování bezplatného právního poradenství v boji proti korupci a aktivity související se zvyšováním motivace občanů, zejména zaměstnanců veřejné správy, k intenzivnější spolupráci s Policií ČR při potírání tohoto druhu závažné kriminality, které budou ve shodě se základními zásadami oblasti prevence kriminality Ministerstva vnitra.
 
Důraz bude kladen na kvalitu stanovených evaluačních kriterií projektu, které budou představovat podklady k jejich vyhodnocení a zhodnocení vhodnosti jejich možného pokračování v dalších letech.
 
Žádosti o dotace podejte nejpozději do 31. října 2013 (pro dodržení lhůty je rozhodující datum podání žádosti tj. potvrzený den převzetí zásilky k poštovní přepravě a v případě osobního podání žádosti na Ministerstvo vnitra prezenčním razítkem resortu).
 
Žádost o dotaci se podává současně v listinné a elektronické podobě na CD. Vyplněné písemné žádosti je nutno zaslat či dodat v počtu dvou vyhotovení, která musí být opatřena podpisem statutárního orgánu, razítkem organizace a CD na adresu:
 
Ministerstvo vnitra, odbor bezpečnostní politiky
Nad Štolou 3/936, 170 34 Praha 7
(kontaktní osoba: Václav Mlynařík – vaclav.mlynarik@mvcr.cz)
 
 
 
Přílohy:

 

 

 

vytisknout  e-mailem